top of page

Landmark
เสถียรธรรมสถานกรุงเทพ

130.jpg
LINE_ALBUM_บวช_๒๔๐๒๐๓_2.jpg

กิจกรรม
เสถียรธรรมสถาน
กรุงเทพฯ

1441548488-1169594910-o.jpg

เรื่องเล่าเร้ากุศล

4 ทศวรรษ

ทศวรรษที่ 1 เริ่มก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

13.jpg

ทศวรรษที่ 2 เริ่มสร้างงานเป็นฐานของการเรียนรู้ ทำให้เสถียรธรรมสถานเป็น sand box เพื่อสร้างนวัตกรรมการฉุดช่วยให้กับสังคม

LINE_ALBUM_ST_๒๔๐๒๐๓_20.jpg

ทศวรรษที่ 3 หัวใจโพธิสัตว์ รับใช้สังคม เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทางธรรมยาตราออกไปฉุดช่วยและปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์

801273_0.jpg

ทศวรรษที่ 4 สร้างหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิต สร้างโมเดลการพึ่งตนเองได้ให้คนอื่นเป็น ให้เป็นนวัตกรรมการสร้างอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์และสร้างชุมชนคนโสดาบัน เป็นต้นแบบชุมชนแห่งการตื่นรู้

Picture5.jpg
bottom of page