top of page

เ ม ต ต า ข อ ง ค รู บ า อ า จ า ร ย์
ใ น วั น ‘ 1 8 ปี ต า ร า ก ลั บ บ้ า น ’

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.
พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล และ พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อฺตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยา-อินเดีย ได้เมตตาเดินทางมาที่ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร


พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ได้เมตตาแสดงธรรมบรรยาย เรื่อง ‘โพธิสัตว์สู่หัวใจแห่งความเป็นพุทธะ’ และให้กำลังใจสังฆะนักบวช ลูกหลาน ลูกศิษย์ และเหล่าจิตอาสาของเสถียรธรรมสถาน

“ขอแสดงความยินดีต่อดวงใจของผู้ที่มียอดบุคคลดีอยู่ในเสถียรธรรมสถาน สถิตอยู่ในดวงใจ ในศรัทธาของท่านทั้งหลาย ที่มีความเชื่อมั่นด้วยศรัทธาปสาทะต่อ คุณยายจ๋า คุณแม่ศันสนีย์ เสถียรสุต ที่ท่านได้ละวาง และแจกจ่ายลมหายใจที่ทรงคุณค่าของผู้เสียสละ เยี่ยงอย่างพระโพธิสัตว์ หัวใจแห่งผู้เสียสละ เยี่ยงอย่างพระโพธิสัตว์แห่งความเป็นพุทธะ อันเป็นสายธารนำความมุ่งมั่นให้ประสบความสำเร็จได้ เราทุกท่านก็ได้รับลมหายใจของคุณแม่มาเป็นเครื่องหนุนเสริมเติมเต็มให้หน้าตาแห่งความเอิบอิ่ม หน้าที่แห่งการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวในสังคมอย่างเบิกบาน ด้วยความรักที่ไม่จืดจางต่อท่านผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเป็นครู เป็นที่ตั้งแห่งความเป็นแม่ เป็นที่ตั้งแห่งความเป็นต้นแบบแห่งสตรีผู้ที่เกิดมาในชาตินี้ มีความเป็น มีความตั้งอยู่ แม้แต่สรีระท่านจะจากไป แต่เชื่อมั่นว่า ลมหายใจยังเป็นที่เก็บรักษาไว้ในความรัก ความปรารถนาดี ความเชิดชูบูชากับท่านทั้งหลาย เก็บไว้ รักษาไว้ เสมือนหนึ่งเพชรประดับใจที่เราได้รักษาความใกล้ชิด ความรู้จัก คุณแม่ศันสนีย์ เสถียรสุต เสมอหนึ่งความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ เราก็ประสงค์จะเจริญรอยตามสู่หัวใจแห่งความเป็นพุทธะนี้ทุกวิถีทาง...


“วันนี้เป็นวันรวมตัวที่เราเรียกว่า พระโพธิสัตว์ตารากลับบ้าน เราก็เห็นความมุ่งมั่นต่อต้นแบบของโพธิสัตว์สตรีที่คุณแม่เลือกมาเป็นแบบของการปฏิบัติจนเราท่านทั้งหลายสามารถเดินทางตามทิศที่ท่านชี้ ตามทางที่ท่านบอก ตามวิถีแห่งความเชื่อมั่นที่ท่านทำเป็นตัวอย่างให้ คุณยายตุ๋ม สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ตั้งความเป็นหลักแห่งการรวมใจ สืบสานสายใยแห่งความเป็น คุณแม่ศันสนีย์ เสถียรสุต โดยรูปแห่งความประพฤติปฏิบัติ ทั้งความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดนี้ จึงมุ่งมั่นให้เราทั้งหลายได้เข้าใจถึงความเป็นพระโพธิสัตว์สู่หัวใจแห่งความเป็นพุทธะที่มี คุณแม่ศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นตัวอย่าง เป็นผู้ชี้ทางให้เดิน คุณยายตุ๋มในฐานะประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน ซึ่งมีท่านทั้งหลายเป็นสมาชิกถาวรโดยความศรัทธาและปฏิบัติตามอย่างไม่หวั่นไหว วันนี้ยังมี คุณโยมตุ๊ก คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ ในฐานะกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน งานในวันนี้จึงอุบัติขึ้น เกิดขึ้น ด้วยการรวมบุคคลผู้มีใจอันเดียวร่วมการแสดงออกอย่างน่าชื่นใจ อาตมภาพในฐานะแห่งพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ซึ่ง ท่านพระครูอุดมโพธิวิเทศ ได้นำความที่เกี่ยวข้องกับวันนี้มาแจ้งเพื่อที่เราจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันสำคัญด้วย ก็ขอแสดงความชื่นชมต่อท่านทั้งหลาย มี คุณยายตุ๋ม คุณสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ เป็นประธาน เป็นแกนนำศรัทธาแข็งแรงต่อกิจทั้งหลายทั้งปวงอย่างไม่ขาดหาย ความไม่ขาดหายทำให้ไม่เกิดความขาดสูญ ขอแสดงความชื่นชมต่อลูก ๆ ของ คุณแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต ขอชื่นชมลูกหลานของคุณยายจ๋าที่ได้แสดงความเทิดทูนความรักอย่างเสมอต้นเสมอปลาย...

“ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงกุศลทั้งมวลที่ คุณแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต ได้บำเพ็ญตนในฐานะต้นแบบแห่งสตรีโพธิสัตว์ ได้จัดกุลสตรีวัยเยาว์ วัยประสูติ วัยกำลังปฏิบัติหน้าที่แรงงาน วัยตรัสรู้ และวัยผู้สูงอายุ นำพาท่านทั้งหลายเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าไปกราบทูลองค์หน่อเนื้อพระประทีปแก้วซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญธรรมะของพระโพธิสัตว์มาถึง 500 ชาติกว่าที่จะบรรลุผลแห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณแม่ก็นำพวกเราเดินทางตามทางแห่งพระโพธิสัตว์ไปถึงสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บำเพ็ญตนก่อนตรัสรู้ก็ดี และได้ประกาศพระศาสนาหลังการตรัสรู้แล้วก็ดี เสถียรธรรมสถานเริ่มต้นอย่างไร แม้คุณแม่จากไปแล้วในสรีระ แต่อุดมคติของพระโพธิสัตว์ อุดมการณ์ของบุคคลที่มีหัวใจโพธิสัตว์ก็ยังแข็งแรง เป้าหมาย วิธีการสืบทอด การสืบสาย ก็ยังเบ่งบานกลางดวงใจ เหมือนดอกบัวที่เบ่งบานรองรับฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน...

 

“ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย มีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ จงเป็นมหากุศลหนุนนำดวงวิญญาณของ คุณแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต สู่ความเป็นพระโพธิสัตว์ สู่หัวใจแห่งพุทธะ สมเจตนาประสงค์ และขอความตั้งใจดี ความงดงามแห่งความรักความศรัทธาต่อ คุณแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต ที่ท่านทั้งหลายมีอยู่ทุกขั้วลมหายใจ โดยมี คุณยายตุ๋ม คุณสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน เป็นหลักใจ หลักชัย นำพาพวกเราปฏิบัติในวันนี้ ขอกุศลบุญราศีจงมีแก่ทุกท่านทั้งอุบาสกอุบาสิกา ทั้งแม่ชี ทั้งลูกหลาน ที่ยังคงปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอยู่ จงได้รับผลอันที่พึงได้กล่าวนี้ ด้วยกุศลเหตุแห่งความเจริญ ความงอกงาม ความไพบูลย์ ในศีล ในสมาธิ ในปัญญา เบ่งบานในศรัทธาของท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงกันทุกท่าน”

 

#เสถียรธรรมสถานกรุงเทพฯ

#เสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์

#แม่ชีศันสนีย์เสถียรสุตbottom of page