top of page

เ ด็ ก คื อ เ ม ล็ ด พั น ธุ์ ที่ ร อ ก า ร บ่ ม เ พ า ะ

เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดราชบพิธได้นำคณะเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 36 คน พร้อมคุณครู 3 คน มาเข้าค่ายในโครงการ ‘ศิลปะการดำเนินชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’ ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ธรรมะผ่านการทำกิจกรรม และมีโอกาสได้ฝึกสติ ฝึกการอยู่กับตัวเอง ฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ฝึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ฝึกแสดงความคิดเห็น  ฝึกการรับฟังเสียงเพื่อนผ่านกิจกรรม และเข้าใจความเป็นวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา

 

#เสถียรธรรมสถานกรุงเทพฯbottom of page