online-link
top-ny2017

ธรรมาศรม...เรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อฝึกตนให้พ้นทุกข์

ในชีวิตของคนๆ หนึ่งคนเมื่อเกิดมา ย่อมต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ต้องมีความแก่ชรามาเยือน ต้องอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดก็หลีกไม่พ้นที่ต้องยอมรับความตาย

Read more

ภาวนากับบทเพลง "คนดีของพ่อ"

ภาวนากับบทเพลง "คนดีของพ่อ" จากเสถียรธรรมสถาน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว­ฯ

Read more

ภาวนากับบทเพลง "คนดีของพ่อ" จากเสถียรธรรมสถาน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว­ฯ ...

Read more

ในชีวิตของคนๆ หนึ่งคนเมื่อเกิดมา ย่อมต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ต้อ...

Read more

พระบาทขวา ยื่นออกมาโดยมีดอกบัวรองรับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการก้าวออกไปทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ ...

Read more

งานมหากุศลที่จะช่วยคนให้ 'อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างเป็นสุข' จากการทำงานสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นค...

Read more

การสวดมนต์มหาสมัยสูตร เพื่อสันติภาพ และ ความร่มเย็นแห่งแผ่นดิน

mm21_03

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ วันที่ 27กันยายน2557

"บทสวดมนต์มหาสมัยสูตรเป็นสูตรว่าด้วยที่ประชุมใหญ่ของเเหล่าเทพในสมัยพุทธกาล ซึ่งแต่ละยุคของพระพุทธเจ้าจะมีขึ้นเพียงครั้งเดียว เมื่อพระพุทธองค์แสดงมหาสมัยสูตรจบ เทวดาจำนวนหนึ่งแสนโกฏิได้บรรลุพระอรหันต์ พระสูตรนี้จีงเป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าเทวดา เมื่อได้สวดบทนี้เทวดาจะประชุมกัน เมื่อมีเทวดามาประชุมกันมากจะทำให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายถอยห่างไป เป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้เรานั่นเอง ...

เนื่องจากมหาสมัยสูตรนี้เป็นสูตรใหญ่ จึงไม่นิยมใช้สวดในงานทำบุญทั่วไป แต่จะนิยมนำไปสวดเฉพาะในพิธีที่เกี่ยวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุขของบ้านเมืองเป็นหลัก "
(ข้อมูลจากหนังงสือสูจิบัตรงานสวดมนต์มหาสมัยสูตร วันที่ 27 กันยายน 2557)

เนื่องด้วยชาวพุทธอังกฤษ คณะสวดมนต์กลุ่มสมถะ มีความสนใจปฏิบัติธรรมมานาน และมีความขำนาญสวดมนต์ เมื่อชาวตะวันตกมีความยินดีที่จะสวดมนต์สร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการสวดมนต์เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง องค์กรพระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักร จึงจัดการสวดครั้งนี้ขึ้น ด้วยการอนุมัติจากมหาเถรสมาคม

พิธีสวดมนต์ครั้งนี้มี ประธานฝ่ายสงฆ์คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่พระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ และประธานฝ่ายฆราวาส พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ ผู้แทน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

คณะผู้จัดได้นิมนต์พระ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ร่วมในพิธีครั้งนี้ และได้ให้เกียรติเชิญคณะแม่ชีจากเสถียรธรรมสถานจำนวน 9 รูป เป็นคณะผู้นำสวดร่วมกับ คณะสงฆ์ และ คณะสวดมนต์ชาวตะวันตกกลุ่มสมถะ

การสวดมนต์เป็นไปอย่างกลมกลืน ไพเราะ ก่อให้เกิดมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีของชาวพุทธในหลากหลายเชื้อชาติ และ ความเป็นมงคลของแผ่นดิน

คณะแม่ชีจำนวน 20 กว่ารูปนำโดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จากเสถียรธรรมสถานได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธสาวิกาน้อยได้ประสบการณ์ในการทำงานรับใช้บ้านเมืองด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์ในการเปล่งสวดมนต์ อัน เป็นการส่งต่อไม้ผลัด ในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในคนรุ่นต่อไป และ ยังเป็นการสร้างสังคมให้เป็นสุขอีกด้วย

ขอกราบอนุโมทนายิ่ง

savika-radio-live
apply-online
apply-form
volunteer

วิ่งตามโลกไม่ทัน

youtube

savikasikkalai

savika-radio

siripong-school

water-banner2

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>