online-link
top-70years

ภาพข่าว

1400257344460

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาวิกาสิกขาลัยทั้ง 12 ท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต 3 ท่าน และมหาบัณฑิต 9 ท่าน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เมื่อบ่ายวันที่ 18 พ.ค. 57

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และท่านได้ให้โอวาทไว้ว่า "นิสิตรุ่นนี้เรียกรุ่นดอกบัวทองคำยอดฉัตร...วิสาขบูชาปีนี้ที่เสถียรธรรมสถานทำงานทุกช่วงวัย และสาวิกาอีกส่วนหนึ่ง คือการศึกษาที่เราวางเป้าว่าเราจะมีคนที่พ้นจากความทุกข์ได้เพราะการฝึกฝน...เข้าถึงปริญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้รับสั่งไว้ว่า "ต้องเห็นทุกข์และพ้นทุกข์" ปริญญาคือการกำหนดรู้ทุกข์ ครุยที่ใส่ก็เป็นสิ่งสมมุติที่จะเตือนให้เรารู้ว่า พ้นทุกข์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ เพราะฉะนั้น ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้ที่ยังไม่สำเร็จก็ต้องเรียนอย่างพ้นทุกข์ สำเร็จไปแล้วก็ต้องรู้ว่าพ้นทุกข์เป็นพุทธกิจของสาวิกาสิกขาลัย วิทยานิพนธ์เป็นเรื่องของวินัย เป็นเรื่องการสืบค้นสิ่งที่จะทำให้รู้ ตื่น และเบิกบาน..."

 

bwd  set 1/4  fwd
 

 

vesak-day-resurrection_29

"ลงแขก ลงขัน ความกตัญญูชุมชน" 14 พ.ค. 57 : จากเหตุการณ์พายุลูกเห็บที่ผ่านเข้ามาทำให้ต้นไม้ใหญ่ในเสถียรธรรมสถานที่ปลูกมากว่า 25 ปีหักหลายต้น พื้นที่โดยรอบเกิดความเสียหาย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้กล่าวว่า "เหตุการณ์ในครั้งนี้ เตือนพวกเราทุกคนว่าต้องมีสติปัญญาเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจโลก "ฝนตกแต่ใจต้องไม่ตก" ทุกคนต้องเรียนรู้กับการที่อยู่กับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ทำให้เราต้องมีสติปัญญามากขึ้น นี่เป็นครั้งแรกของเสถียรธรรมสถานที่มีลูกเห็บตกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมากว่า 25 ปี"

bwd  set 1/11  fwd

ธรรมขอบพระคุณ : พุทธสาวิกา,เยาวชน sos,อาสาสมัครฯ

พี่น้องในชุมชนเสถียรธรรมสถาน และสื่อมวลชน

วันนี้เราใช้ " ความกตัญญู " นำการเคลียร์ชุมชนฯ เพื่อทำบ้านหลังที่ 2 ของคนทุกคนให้ปลอดภัยโดยธรรม ธรรมขอบพระคุณ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องมือทำความสะอาด เครื่องมือตัดแต่งต้นไม้ ที่หลายๆท่านสนับสนุน...ในนามตัวแทนของชุมชนฯ กราบธรรมขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

11

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 57 เวลา 21.00น. (เวลาในไทย 22.15น.)

ขบวนมหาปรินิพพานเคลื่อนสู่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียอย่างปลอดภัยและเข้าพิธีเปิด โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำกล่าวรายงานโครงการแด่พระเดชพระุคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศณ วัดไทยพุทธคยา

"กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศที่ท่านให้โอกาส บ่มเพาะ เมล็ดพันธ์แห่งปัญญามาอย่างต่อเนื่องสามปี " เราจะเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมนะเจ้าคะ..ชื่อรุ่นนี้จึงคือ หอมทวนลม"

โอวาท...ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศ
หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ประธานอุปถัมภ์โครงการ บวชพุทธสาวิกา

"ที่เรียกว่าเป็นคนสำคัญมือสร้างโลก เพราะมือของสตรีเป็นมืออุ้มลูก ที่ให้เกิดประชากรของโลก หากมือนี้ไม่มีกำลัง ก็หวังว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีความยืนยงคงอยู่ต่อไปข้างหน้าได้ ในคราววาระครั้งนี้ได้นำลูกๆหลานๆทั้งหลายมาน้อมถวายหรือฝากเนื้อฝากตัวกับพระศาสดา คือ พระพุทธเจ้า เรานับถือพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทย เราเชื่อฟังพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา จนเกิดประโยชน์ที่เราได้รับและเกิดผลในส่วนประโยชน์ที่เราได้รับนั้น เราก็ตอบแทนบุญคุญพระพุทธศาสนา การตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนา คือ ตอบแทนบุญคุญของคนทั้งหลายที่เป็นผู้มีพระคุณ ครั้งนี้ คุณแม่ได้นำพวกเราทั้งหลายมาตอบแทนบุญคุณพระศาสดาผู้ตั้งพระพุทธศาสนา ตอบแทนโดยวิธีการนำกุลบุตร-กุลธิดามาเพื่อน้อมสักการะเหมือนดอกไม้บาน พวกเธอทั้งหลายเหมือนดอกไม้บาน นำมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาเลือดเนื้อไปแลกการตรัสรู้ ถ้าเผื่อพระองค์ไม่ตรัสรู้ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า วันนี้คุณแม่เอาเลือดเนื้อของพวกเธอทั้งหลายนั่งอยู่นี่ มาถวายบูชาพระพุทธเจ้า เราก็จะได้มาบวชกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนักบวช รับนักบวช พระพุทธเจ้ายังอยู่ เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว นิพพานมี 3 คือ

1.กิเลสนิพพาน ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 กิเลสตายแล้ว

2. สังขาร คือ สังขารนิพพาน ที่กรุงกุสินารา

3.ชาตุนิพพาน คือ ธาตุ ได้แก่ อัฐิธาตุ สารีริกธาตุ ยังอยู่ยังไม่นิพพาน

ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังไม่นิพพาน ยังอยู่คอยพวกหนูๆทั้งหลาย คุณแม่ทั้งหลายที่พาลูกมา มาเห็นธรรมที่ปฎิบัติ ขออนุโมทนา ยินดี อย่างสูงที่คุณแม่ได้พาลูกๆหลานๆ ตัวน้อยๆเหมือนดอกไม้บาน มาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

bwd  set 1/3  fwd
 

14

เช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 พระอาจารย์สยาดอร์ไจทีเซา แห่งวัดไจทีเซา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมตตาเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธียกยอดฉัตรถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ณ เสถียรธรรมสถาน

bwd  set 1/6  fwd
 

8

งานของเราไม่ใช่เป็นงานที่ใช้แค่เพียงกระบวนการของการเป็นพ่อแม่ที่จะรักลูกของตัวเองคนเดียวเท่านั้น แต่ว่ามันคือการชวนให้หัวใจของแม่ หัวใจของพ่อ ที่จะได้เรียนรู้ไปอย่างมีหัวใจของโพธิสัตว์กับการเติบโตของเด็ก 1 คน ที่เขาจะต้องเกิดมาแล้วทำให้โลกใบนี้งดงามเพราะการเป็นผู้รับใช้ของเขา ไม่ใช่ขโมยโลกนี้มาเป็นของเขา

bwd  set 1/2  fwd
 

Page 7 of 10

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>