online-link
top-70years

สาวิกาสิกขาลัย : 11 ก.ค. 57

3

นิสิตสาวิกาสิกขาลัย รุ่นที่ 7 ร่วมเรียนรู้ความเป็นมาและคุณธรรมของ

พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ จากท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ณ ถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

bwd  set 1/3  fwd

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>