online-link
top-70years

ต้นไม้ล้ม...แต่ใจไม่ล้ม

tree7

ขอบคุณในอานิสงส์ของการที่จะผ่านพายุอย่างมีใจที่ไม่มีพายุ ใจไม่ล้ม ต้นไม้ก็ลุกได้เร็ว ต้นไม้ต้องการความใส่ใจในระยะยาว ฝากรดน้ำพรวนดินใจของตัวเองและรดน้ำพรวนดินต้นไม้ที่ล้ม เพราะล้มเยอะ เราขนต้นไม้กันออก 7-8 คันรถ ก็ต้องรู้เลยว่า เสถียรธรรมสถาน ก็แดดส่องลงมาได้มากขึ้น

bwd  set 1/7  fwd

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>