online-link
top-70years

พิธีเปิด โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน

11

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 57 เวลา 21.00น. (เวลาในไทย 22.15น.)

ขบวนมหาปรินิพพานเคลื่อนสู่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียอย่างปลอดภัยและเข้าพิธีเปิด โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำกล่าวรายงานโครงการแด่พระเดชพระุคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศณ วัดไทยพุทธคยา

"กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศที่ท่านให้โอกาส บ่มเพาะ เมล็ดพันธ์แห่งปัญญามาอย่างต่อเนื่องสามปี " เราจะเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมนะเจ้าคะ..ชื่อรุ่นนี้จึงคือ หอมทวนลม"

โอวาท...ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศ
หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ประธานอุปถัมภ์โครงการ บวชพุทธสาวิกา

"ที่เรียกว่าเป็นคนสำคัญมือสร้างโลก เพราะมือของสตรีเป็นมืออุ้มลูก ที่ให้เกิดประชากรของโลก หากมือนี้ไม่มีกำลัง ก็หวังว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีความยืนยงคงอยู่ต่อไปข้างหน้าได้ ในคราววาระครั้งนี้ได้นำลูกๆหลานๆทั้งหลายมาน้อมถวายหรือฝากเนื้อฝากตัวกับพระศาสดา คือ พระพุทธเจ้า เรานับถือพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทย เราเชื่อฟังพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา จนเกิดประโยชน์ที่เราได้รับและเกิดผลในส่วนประโยชน์ที่เราได้รับนั้น เราก็ตอบแทนบุญคุญพระพุทธศาสนา การตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนา คือ ตอบแทนบุญคุญของคนทั้งหลายที่เป็นผู้มีพระคุณ ครั้งนี้ คุณแม่ได้นำพวกเราทั้งหลายมาตอบแทนบุญคุณพระศาสดาผู้ตั้งพระพุทธศาสนา ตอบแทนโดยวิธีการนำกุลบุตร-กุลธิดามาเพื่อน้อมสักการะเหมือนดอกไม้บาน พวกเธอทั้งหลายเหมือนดอกไม้บาน นำมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาเลือดเนื้อไปแลกการตรัสรู้ ถ้าเผื่อพระองค์ไม่ตรัสรู้ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า วันนี้คุณแม่เอาเลือดเนื้อของพวกเธอทั้งหลายนั่งอยู่นี่ มาถวายบูชาพระพุทธเจ้า เราก็จะได้มาบวชกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนักบวช รับนักบวช พระพุทธเจ้ายังอยู่ เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว นิพพานมี 3 คือ

1.กิเลสนิพพาน ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 กิเลสตายแล้ว

2. สังขาร คือ สังขารนิพพาน ที่กรุงกุสินารา

3.ชาตุนิพพาน คือ ธาตุ ได้แก่ อัฐิธาตุ สารีริกธาตุ ยังอยู่ยังไม่นิพพาน

ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังไม่นิพพาน ยังอยู่คอยพวกหนูๆทั้งหลาย คุณแม่ทั้งหลายที่พาลูกมา มาเห็นธรรมที่ปฎิบัติ ขออนุโมทนา ยินดี อย่างสูงที่คุณแม่ได้พาลูกๆหลานๆ ตัวน้อยๆเหมือนดอกไม้บาน มาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

bwd  set 1/3  fwd

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>