online-link
top-70years

ครอบครัวคุณดาเมสี ถวายหยกพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

news_084

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ครอบครัวคุณดาเมสี ถวายหยกพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ จำนวน ๙๑๐ องค์

ณ ห้องประดิษฐาน อาคารสิกขาลัย

ด้วยอานิสงส์แห่งศรัทธาที่ร่วมบำเพ็ญทานบารมีแห่งการให้ปัญญานี้
จงเป็นปัจจัยให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานของท่านประสบแต่ความเจริญสุขทั้งกายและใจด้วยพระบารมีแห่งพระรัตนตรัยทุกเมื่อเทอญ

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>