online-link
top-ny2017

ภาพบรรยากาศการแสดงของทีม สะบัดลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

sabadlai61

ภาพบรรยากาศการแสดงของทีม สะบัดลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

ณ เสถียรธรรมสถาน


ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>