online-link
top-ny2017

หอประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ

หอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

พระธาตุเจดีย์ทรงระฆังคว่ำฐานประดับกลีบอุบลสีทองซึ่งประดิษฐานอยู่ในหอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่เสถียรธรรมสถานระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ – ๖ มกราคม ๒๕๔๕ นั้นจำลองแบบมาจากองค์พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม

และมีนามว่า ‘พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบวรบูชาวิสาขะ’ เพื่อเป็นสัญลักษณ์รำลึกถึงการที่สมัชชาสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลกพระธาตุเจดีย์ดังกล่าวบรรจุผอบซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุ ๑๒ องค์ จาก ๓ ประเทศ คือ ศรีลังกา พม่า ไทย และได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศไทยเพื่อไปเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สักการบูชา อันเป็นที่มาของการเดินทางสู่สำนักงาน ใหญ่องค์การสหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ไปยังฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ก่อนที่ในวันที่ ๕ ธันวาคม เสถียรธรรมสถานจะได้รับโอกาสในการต้อนรับสักการะพระธาตุเจดีย์รอบโลกนี้ โดยการได้รับเลือกให้เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุในประเทศไทย เนื่องในกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และครบรอบ ๒ ปีในการประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล เพื่อเป็นกำลังใจแด่ผู้หญิงที่ปฏิบัติธรรมและทำประโยชน์ต่อสังคม

 

๒ ปีถัดมา คือในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นับเป็นปีอันเป็นมงคลยิ่ง เนื่องจาก สมเด็จพระมหานายะกะ ประธานสงฆ์ฝ่ายสยามวงศ์อรัญวาสี ประเทศศรีลังกา ได้ประทาน พระบรมสารีริกธาตุ และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อเป็นการสืบสานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกา เนื่องในวาระครบรอบ ๒๕๐ ปีที่พระอุบาลีมหาเถระได้เป็นพระธรรมทูตไปยังประเทศศรีลังกา ซึ่งการนี้แม่ชีศันสนีย์ได้เดินทางไปรับประทานจากพระหัตถ์ เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ เสถียรธรรมสถาน วันวิสาขบูชา และแม่ชีศันสนีย์ได้เข้าเฝ้ารับประทาน พระบรมสารีริกธาตุ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อมาประดิษฐานเป็นการถาวรที่เสถียรธรรมสถานเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานที่จะนำพระธรรมกลับมาสู่คนหนุ่มสาวให้มีชีวิตที่งดงามเพราะการทำหน้าที่และเป็นอิสระได้โดยธรรมสืบไป หอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เปิดให้เข้าสักการะได้ทุกวัน เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงความตายอยู่ทุกขณะ ดังพระวาจามีในครั้งสุดท้ายขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “เธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ความตายเป็นของเที่ยง อันเราจะพึงตายเป็นแท้...” “ชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเกิดก็ย่อมมีการตายความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิต อันเราจะพึงตายเป็นแท้จงเรียนรู้ที่จะเห็นความตายทุกขณะจิตเถิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตที่เหลือของเราให้ไม่ตายทั้งเป็น” แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>