online-link
top-ny2017

ธรรมศาลา

ธรรมศาลา

 

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และงานศิลปะทุกชนิดของเสถียรธรรมสถานเกิดขึ้นภายใต้หลักการเดียวกันกับวิถีชีวิตของชุมชนของสวนศิลป์สวนธรรมแห่งนี้ คือ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างพึ่งพิงอิงอาศัย

ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ไม่ทำลาย และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีศิลปะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ธรรมชาติสร้างและสิ่งที่มนุษย์สร้างสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยอาศัยความรักและความเกื้อกูล “เสถียรธรรมสถานเริ่มจากการปลูกต้นไม้ก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีต้นไม้ก่อนที่เราจะสร้างอาคาร เราก็ต้องรักษาต้นไม้เดิมไว้ สมัยก่อนอาคารของเราเป็นมุงจาก พอเรือนจากหมดอายุ เราก็เริ่มสร้างอาคาร โดยพยายามสร้างอาคารไม่ให้ไปทำร้ายต้นไม้ที่มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับเรา จะเห็นว่าการสร้างอาคารที่หลบต้นไม้กลายเป็นศิลปะของการอยู่ร่วมกัน เช่น เราดูว่าบ้านเรือนไทยที่ปลูกจะอยู่ตรงไหนถึงจะอยู่ด้วยกันได้กับต้นไม้ดั้งเดิม ก็พยายามจัดให้มันเกิดความเกื้อกูลกันคือเราต้องเคารพธรรมชาติเดิมที่มีอยู่ก่อน ถ้าเรามีปัญญา เราก็สามารถ อยู่กับสิ่งเดิมโดยไม่ไปเบียดเบียนเขาได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขของการอยู่ร่วมกัน… “วิธีการคิดที่จะอยู่รวมกันให้ได้นั้นต้องอย่าไปคิดว่าจะต้องอยู่ตามที่เราอยากอยู่ แต่ถ้าเราจะอยู่อย่างรวมกันให้ได้ มันมีความสุขอยู่เหนือความอยาก มันไม่ปิดกั้นตัวเราที่จะเข้าไปบวกกับสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่รายรอบ โดยเฉพาะกับธรรมชาติ ถ้าเมื่อใดที่เราเคารพธรรมชาติธรรมชาติจะเกื้อกูลเรา”

 

 

 

ธรรมศาลา

เมื่อสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลศาลามุงจากที่เคยใช้สอยในทุกงานตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านก็มีอันผุพังเปลี่ยนสภาพ และธรรมศาลาก็คือสิ่งปลูกสร้างอันถาวรแห่งแรกของเสถียรธรรมสถาน ด้วยฝีมือการออกแบบของอาสาสมัครที่ทำงานรับใช้พระธรรมอย่างถ่อมตัว ธีระ พรหมปัทมะ จากโจทย์สั้น ๆ ของนักบวชสตรีที่ว่า “ศาลาต้องกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ขโมยธรรมชาติ และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด...ต้องติดดิน” ๒๐ ปีผ่าน ธรรมศาลายังคงติดดินและกลมกลืนกับธรรมชาติที่แวดล้อมอย่างไม่ขโมยธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลง รองรับการมาเยือนของเพื่อนร่วมทุกข์ และกัลยาณมิตรผู้สนใจในธรรมเรือนแสนอย่างมั่นคง

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>