online-link
top-70years

นั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจง

ประติมากรรมนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจง

ประติมากรรม ‘นั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจง’

ในวาระ ชาตกาล ๑๐๐ ปีท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการถอดคุณธรรมของท่านอาจารย์ออกมาเป็นประติมากรรมรูปเหมือน ออกแบบและปั้นโดย ประเทือง ธรรมรักษ์ ซึ่งได้นำมาประดิษฐานไว้ในโรงมหรสพทางวิญญาณกลางสวนธรรม โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

เมตตามาเป็นประธานในการหล่อ และประธานในการรับประติมากรรมมาประดิษฐาน ณ สวนศิลป์ในสวนธรรมเมื่อวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๔๙

 

“อย่าไปไหว้รูปว่าศักดิ์สิทธิ์ เพราะรูปท่านไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรธรรมะต่างหากที่เป็นเครื่องเตือนจิต สะกิดใจให้รู้ว่าท่านเป็นพระผู้นำชีวิตของชาวโลก เราควรจะคอยศึกษาธรรมให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ ความเข้าใจ นึกถึงท่านเมื่อไรก็นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระพุทธเจ้า แล้วถามตัวเราเองว่า เรามีธรรมะขนาดไหน เราประพฤติดี ประพฤติชอบขนาดไหน ถ้าไม่ได้ประพฤติธรรม เขาเรียกเสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย เราต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทำตนให้สมกับเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง จึงจะเป็นความถูกชอบ

...ขอพี่น้องทั้งหลายช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันปฏิบัติ ตามแนวทางอย่างนี้ ก็เท่ากับว่าไม่ทำให้ท่านตาย ท่านยังอยู่กับพวกเราต่อไปเราไปไหน พาท่านไปด้วย พาไปบอกใคร ๆ ว่า...ท่านพุทธทาสยังอยู่

...อยู่ในโลก...อยู่ทุกหนทุกแห่งที่เราคิดถึงและปฏิบัติตาม แต่ถ้าเราไม่คิดถึงและไม่ปฏิบัติตาม...ก็เรียกว่าท่านตายหมด ถ้าท่านตายหมด โลกก็จะมืดมน ไม่มีแสงสว่าง ตอนนี้โลกก็มืดพออยู่แล้ว มาช่วยกันรักษาความสว่างที่ท่านพุทธทาสทิ้งไว้ให้ ให้อยู่กับพวกเราตลอดกาลนานเทอญ”

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>