online-link
top-ny2017

ความเคลื่อนไหว

kmae-ranjuan3

กลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2554
ข้าพเจ้าได้รับ ‘จดหมายฉบับน้อย’
ที่ ‘มากด้วยกำลังใจ’ จากคุณแม่ ความว่า
“เปลื้องตนให้พ้นจากความเห็นแก่ตัว
ด้วยการเสียสละหยาดเหงื่อแรงกาย
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสุดกำลังของสติปัญญา
และศักยภาพของตน เป็นหนทางสู่อิสรภาพอันสูงสุด”
...
หวังว่าคงแข็งแรง สบายดี และสนุกในการทำงานอย่างเคย
ด้วยความระลึกถึงเสมอ
รัญจวน  อินทรกำแหง

 

kmae-ranjuan

ลมหายใจของคุณแม่รัญจวน อิทรกำแหง จะยังอยู่ในงานของเสถียรธรรมสถาน

ในนามธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เรามั่นใจว่าการเป็นอิสระจากกิเลสไม่มีเพศ วัย ชนชั้นและวรรณะ

ขอคุณแม่จงวางใจว่างานที่พวกเราทำอยู่นี้ ถือเป็นพุทธบูชา ต่พระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้า

และเป็นการเชิดชูบูฃา พระคุณคุณแม่ ด้วยความเคารพยิ่ง

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

dhannayatra-acheeva

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างศานติ ทางานเพื่อรับใช้มนุษยชาติในทุกช่วงวัยของชีวิตด้วยการนาธรรมะกลับมาอยู่ในหัวใจคน เพื่อปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ขึ้นมาเป็นหัวใจผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนเอื้ออาทร หัวใจแม่ที่มีความรักที่เมตตาและเสียสละ และหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้รับใช้ผู้คนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ เสถียรธรรมสถานจึงเคลื่อนขบวนธรรมยาตราที่มีพระพุทธชยันตีองค์ดานาลันทา พระผู้เป็นเลิศแห่งการเยียวยาและปัญญาไปสู่ทุกชุมชน ที่เป็นโรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน และ ชุมชนที่รวมตัวกันทางานเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่น ทั่วทุกภูมิภาคของสังคมไทย อันสืบเนื่องมาจากสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปรอย่างรวดเร็ว ทาให้วิถีชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งปัจจัยภายนอก คือถนนหนทาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ไปจนถึงปัจจัยภายใน ที่เป็นค่านิยม ทัศนคติ วัฒนธรรมการบริโภค ตลอดจนศีลธรรม จริยธรรม ทั้งหมดนี้เป็นการผลักดันให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจาก 'รูปแบบการดาเนินชีวิตของคนไทยกาลังตกอยู่ในขั้นอันตรายอันเป็นผลเนื่องมากจากการกระทาของคนในสังคมจนเกิดเป็นพฤติกรรมสังคมที่ไม่ถูกต้อง' ซึ่งเรื่องนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ เกิดเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็นโรคพฤติกรรมสังคม ซึ่งพฤติกรรมสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมีหลายประเด็นดังนี้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การบริโภคยาสูบการใช้สารเสพติดการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมการขาดการออกกาลังกายการขาดพฤติกรรมความปลอดภัยความไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมทางเพศความมักง่าย เห็นแก่ตัว ไร้น้าใจ ไร้ศีลธรรม จริยธรรมและไร้วินัยและปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหามากมายและหนึ่งในปัญหาอันดับหนึ่งของสังคมไทยใน

ปัจจุบันนี้พบว่าเป็นปัญหาด้านความรุนแรงเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงตามมาเป็นอันดับสอง สุดท้ายเป็นปัญหาเรื่องการบริโภคยาสูบและการใช้สารเสพติด ซึ่งปัญหานี้ก็กาลังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีความรุนแรงมากขึ้นโดยเริ่มขยายวงกว้างครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและมีการแพร่ระบาดอย่างมากในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่ามีผู้ติดสารเสพติดขั้นต่ารวมทั้งประเทศประมาณ 1.27 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของประชากรทั้งประเทศซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ การติดเชื้อเอชไอวี และ ปัญหาด้านการก่ออาชญากรรมในสังคม

ภาวะเช่นนี้ของสังคมไทยได้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยกาลังเป็นสังคมที่ขาดวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ การเคลื่อนขบวนธรรมยาตราเพื่อปลุกหัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ที่เสถียรธรรมสถานทางาน ในระยะเวลากว่า 3 ปีคือตั้งแต่ปลายปี 2555 กับการเคลื่อนไปยังจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เป็นจานวน 76 จังหวัด ธรรมยาตรา สัมมาอาชีวะ( เมื่อธรรมเดินทางสร้างอริยชน) 2

มีการสร้างภาคีเครือข่ายที่เป็นโรงพยาบาลจานวน 125 แห่ง สถาบันการศึกษา 100 แห่ง ศูนย์ราชการ 40 แห่งและ ชุมชนอีก 70 แห่ง ทั่วประเทศ ทาให้ทราบว่าการทางานที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างได้ผลต้องเริ่มจากการสร้างครอบครัวให้เป็นหัวใจของการเยียวยา โดยการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของคนทุกคนให้มี หัวใจผู้หญิง หัวใจของแม่ ให้เติบโตเป็นหัวใจของโพธิสัตว์ที่พร้อมจะทาให้ครอบครัวเป็นเสาหลักของสังคมในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้ เป็นการทางานเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างที่เล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัวให้มีความเข้มแข็งที่สุด เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ <

   

feb-12-2016_5

...12 กุมภาพันธ์ 2559 ฟ้าเปิดทางสว่าง

ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นกอัญเชิญพระกษิติครรภโพธิสัตว์มาประดิษฐานไว้ที่ชุมชนแห่งธรรม...เสถียรธรรมสถาน เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชาต่อไป

เสาวภา ธีระปรีชากุล หรือ “แม่นก” ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นกเปิดใจว่า “ตนมีลูกชายชื่อว่า “ลูกหิน” ซึ่งพิการทางสมองอย่างรุนแรง ตอนแรกรู้สึกสิ้นหวัง แต่ด้วยหัวใจแม่จึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้ เปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นพลัง และแสวงหาความรู้เพื่อลูกชาย และตัดสินใจเปิดบ้านของตนเพื่อให้เด็กอื่นๆ ได้เข้าโรงเรียน”

...การนำพระกษิติครรภโพธิสัตว์มามอบให้ที่เสถียรธรรมสถาน เพราะตนเชื่อมั่นในเรื่องกฏแห่งกรรม ด้วยที่นี่คือสถานที่ปฏิบัติธรรม ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านแม่ชี ถ้ามีคนเข้ามาสักการะพระกษิติครรภโพธิสัตว์มาก ผลบุญย่อมส่งถึงเด็ก ๆ ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นกให้ปลอดภัย”

จึงขอเชิญทุกท่านสักการะพระกษิติครรภโพธิสัตว์

...ผู้เป็นเลิศในทางช่วยผู้ทุกข์ยากในอบายภูมิ ประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืด

ประวัติพระกษิติครรภโพธิสัตว์ (พฺระ-กะ-สิ-ติ-คับ-พะ-โพ-ทิ-สัด)

เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นที่นับถือในศาสนาพุทธนิกายมหายานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มักมีรูปลักษณ์เป็นพระภิกษุมหายาน นามของพระโพธิสัตว์องค์นี้อาจแปลได้ว่า "ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน" ("Earth Treasury"), คลังแห่งแผ่นดิน ("Earth Store"), "บ่อเกิดแห่งแผ่นดิน"( "Earth Matrix"), หรือ "ครรภ์แห่งแผ่นดิน" ("Earth Womb")

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ได้รับมอบหมายจากพระศากยมุนีพุทธเจ้าให้เป็นผู้แสดงธรรมโปรดสัตว์ในกามภูมิ 6 ในช่วงที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วและพระศรีอริยเมตไตรยยังไม่ได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระกษิติครรภมีปณิธานสำคัญในการช่วยสัตวโลกทั้งหมดให้พ้นจากนรกภูมิ หากนรกยังไม่ว่างจากสัตว์นรกก็จะยังไม่ขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ด้วยเหตุดังกล่าว พระองค์จึงถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์ผู้ทุกข์ยากในอบายภูมิ มีนรกทั้งปวง เป็นต้น เช่นเดียวกับการเป็นผู้คุ้มครองเด็กทั้งหลาย และเทพอุปถัมภ์ของเด็กที่เสียชีวิตและทารกที่ตายจากการแท้งในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

รูปลักษณ์ของพระโพธิสัตว์องค์นี้ ปกติมักทำเป็นรูปพระภิกษุมหายาน มีรัศมีเปล่งรอบพระเศียรซึ่งปลงพระเกศาแล้ว หัตถ์หนึ่งทรงจับไม้เท้าซึ่งใช้เปิดประตูนรก อีกหัตถ์หนึ่งทรงถือแก้วจินดามณี (แก้วสารพัดนึก) เพื่อประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืด

ขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org

 

 

Page 2 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>