online-link
top-ny2017

ความเคลื่อนไหว

news-mar15_01

เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 2558 คุณวิภาดา สีตบุตร นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมสมาชิกแม่บ้านทหารบก และข้าราชการในหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ร่วมถวายพระพรและมีจิตศรัทธา ในการเจริญภาวนานั่งวิปัสนาปฎิบัติธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนการน้อมนำ รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ...

 
 

ทุกคำถามของชีวิต...มีคำตอบที่นี่
สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม
 

ก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 3 ของเสถียรธรรมสถาน

"พุทธศักราช 2558...
มาเป็นนักลงทุนกันเถอะ
ลงทุนที่กฏแห่งกรรม...
ทำกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมให้สุจริต
กำไรคือ พ้นทุกข์เป็นสุขร่วมกัน"
ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
 

ธรรมสวัสดีปีใหม่ 2558

"ขอส่งความรักแด่คนที่เรารักและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เป็นสุขเถิด เริ่มต้นปีใหม่ด้วยควมมสุขกาย สุขใจ"
 

Page 8 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>