online-link
top-ny2017

ความเคลื่อนไหว

193225

His Holiness Sayadaw  Ku  Mara Bhivamsa สมเด็จพระสังฆราชจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้น ท่านได้นำคณะสงฆ์เดินทางมาเสถียรธรรมสถานและรับ International Tara Awards เมื่อวันที่ 11พ.ค. ที่ผ่านมา

 

สกู๊ปข่าว 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน'
ช่วงชัดข่าวเที่ยง ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี เวลา 11.30-12.30น. วันที่ 11 พ.ค. 58

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา เด็กๆหลายคนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวนอ­กห้องเรียนมากมาย เสถียรธรรมสถานจึงจัดโครงการบวชพุทธสาวิกา­สองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ที่ประเทศอินเดีย

 
congrat

เสถียรธรรมสถานขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต 3 ท่าน, มหาบัณฑิต 5 ท่าน และบัณฑิต 2 ท่าน สำเร็จการศึกษาในปี 2558 นี้

โอวาทจากท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

'...มนุษย์พ้นทุกข์ได้จริง คนที่จบแล้วก็ต้องเสียสละเยอะขึ้นที่ต้องประคองคนที่จะเข้ามา...คนอาจหาญจะก้าวข้ามสิ่งที่ไม่เป็นสาระ เรารู้ว่าสิ่งใดควร รู้ว่าสิ่งใดไม่ควร ละสิ่งที่ไม่ควรก็จะมีกำลังกับสิ่งที่ควรมากขึ้น การเป็นบัณฑิตที่รู้ว่าอะไรคือทาง อะไรไม่ใช่ทางถึงเป้าหมายแน่นอน กลับไปอ่อนโยนกับตัวเอง ชื่นชมตัวเองให้เป็น...เราเป็นดุษฎีบัณฑิต เป็นมหาบัณฑิต แต่บัณฑิตสิ่งที่กำหนดรู้ในทุกข์และไม่คลุกคลี เห็นทุกข์แค่มาแล้วไป ปริญญาใบนี้ต้องให้ตัวเองให้ได้ ...การเรียนของเราเป็นการสร้างสังคม หมู่หรือกลุ่ม ของคนที่กล้าเตือน กล้าคัดค้านเวลาที่เราเห็นผิด...คุณแม่ขอยกย่องพฤติกรรมของลูกศิษย์ที่เป็นบัณฑิตที่ได้รับปริญญาทั้งภายนอก สาวิกาสิกขาลัยก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่พวกเราได้ทำบุญร่วมกัน ทำกุศลร่วมกัน ให้ไปด้วยกัน สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ด้วยการลดตัวตน ละราคะ บรรเทาปฎิฆะ สาวิกาสิกขาลัยก็มีบ้านที่แข็งแรงโดยมีบัณฑิตที่มีสำนึกต่อสังคมเช่นนี้ และเราก็จะสร้างสังฆะของเราเพื่อทำปริญญาที่จะพ้นทุกข์ กำหนดรู้ในทุกข์ เพราะเรามีกัลยาณมิตร...

ขอบใจทุกคนที่เสียสละ...อย่าเรียนเพื่อตัวเอง เรียนเพื่อเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปรับใช้คน คุณแม่ขออนุโมทนา'

 
151875

เด็กคือเมล็ดพันธุ์...ร่วมกันเป็นหนึ่งในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้กับเด็กด้วยการติดตามและช่วยกันเผยแพร่การเดินทางของเมล็ดพันธุ์ในงานบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินนะเจ้าคะ

"Beauty, Glory and Blossom"

Children are seeds. Let us be a part of nourishing spiritual seeds in the hearts of Children by following the Buddha Savika Ordination Project, Nun's ordination in India and Thailand.

 
ajarn-poh

"อาตมาขึ้นมากรุงเทพฯ ก็หาโอกาสมาเยี่ยมแม่ชีทุกครั้ง มาเห็นการบวชของพุทธสาวิกาก็ยินดี เพราะว่าท่านอาจารย์พุทธทาส พูดว่า 'ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ ศีลธรรมของเยาวชนคือสันติภาพของโลก' โลกปัจจุบันเป็นโลกวัตถุนิยม เป็นโลกาภิวัฒน์ เป็นโลกของ Internet ...ข่าวต่าง ๆ สื่อต่างๆ มันกระจายไปทั่วโลก และน่าเป็นห่วงเยาวชนลูกหลานของเราที่เขาไม่มีภูมิคุ้มกัน ถ้าเขาไปรับไปสนใจสื่อเหล่านี้ก็จะถูกชักจูงไปในทางไม่ดีเสียหายได้

การที่จัดบวชพุทธสาวิกาขึ้นมาก็เท่ากับว่าภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกหลานของเราที่เป็นผู้หญิง อาตมาหวังว่าต่อไปข้างหน้าลูกหลานของเราจะมีคุณภาพ เข้มแข็ง...

ขออนุโมทนา ขอแสดงความยินดี ขอให้กำลังใจแก่ทุกคนที่ร่วมงาน ทีมงาน ก็ให้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ในประเทศไทยเรา เพื่อคนไทยจะได้เป็นคนไทยไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม เป็นทาสของกิเลสตัณหาและไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน ธรรมะของพระพุทธเจ้าช่วยให้พ้นจากตัณหา

ขอให้ทีมงาน ขอให้คณะทำงาน จงมีกำลังใจและมีความเจริญ มีความก้าวหน้าในคุณธรรม และมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป"

(7 เม.ย. 58)

 

Page 7 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>