online-link
top-70years

ธรรมยาตรา สัมมาอาชีวะ (เมื่อธรรมเดินทางสร้างอริยชน)

dhannayatra-acheeva

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างศานติ ทางานเพื่อรับใช้มนุษยชาติในทุกช่วงวัยของชีวิตด้วยการนาธรรมะกลับมาอยู่ในหัวใจคน เพื่อปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ขึ้นมาเป็นหัวใจผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนเอื้ออาทร หัวใจแม่ที่มีความรักที่เมตตาและเสียสละ และหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้รับใช้ผู้คนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ เสถียรธรรมสถานจึงเคลื่อนขบวนธรรมยาตราที่มีพระพุทธชยันตีองค์ดานาลันทา พระผู้เป็นเลิศแห่งการเยียวยาและปัญญาไปสู่ทุกชุมชน ที่เป็นโรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน และ ชุมชนที่รวมตัวกันทางานเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่น ทั่วทุกภูมิภาคของสังคมไทย อันสืบเนื่องมาจากสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปรอย่างรวดเร็ว ทาให้วิถีชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งปัจจัยภายนอก คือถนนหนทาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ไปจนถึงปัจจัยภายใน ที่เป็นค่านิยม ทัศนคติ วัฒนธรรมการบริโภค ตลอดจนศีลธรรม จริยธรรม ทั้งหมดนี้เป็นการผลักดันให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจาก 'รูปแบบการดาเนินชีวิตของคนไทยกาลังตกอยู่ในขั้นอันตรายอันเป็นผลเนื่องมากจากการกระทาของคนในสังคมจนเกิดเป็นพฤติกรรมสังคมที่ไม่ถูกต้อง' ซึ่งเรื่องนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ เกิดเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็นโรคพฤติกรรมสังคม ซึ่งพฤติกรรมสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมีหลายประเด็นดังนี้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การบริโภคยาสูบการใช้สารเสพติดการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมการขาดการออกกาลังกายการขาดพฤติกรรมความปลอดภัยความไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมทางเพศความมักง่าย เห็นแก่ตัว ไร้น้าใจ ไร้ศีลธรรม จริยธรรมและไร้วินัยและปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหามากมายและหนึ่งในปัญหาอันดับหนึ่งของสังคมไทยใน

ปัจจุบันนี้พบว่าเป็นปัญหาด้านความรุนแรงเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงตามมาเป็นอันดับสอง สุดท้ายเป็นปัญหาเรื่องการบริโภคยาสูบและการใช้สารเสพติด ซึ่งปัญหานี้ก็กาลังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีความรุนแรงมากขึ้นโดยเริ่มขยายวงกว้างครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและมีการแพร่ระบาดอย่างมากในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่ามีผู้ติดสารเสพติดขั้นต่ารวมทั้งประเทศประมาณ 1.27 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของประชากรทั้งประเทศซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ การติดเชื้อเอชไอวี และ ปัญหาด้านการก่ออาชญากรรมในสังคม

ภาวะเช่นนี้ของสังคมไทยได้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยกาลังเป็นสังคมที่ขาดวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ การเคลื่อนขบวนธรรมยาตราเพื่อปลุกหัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ที่เสถียรธรรมสถานทางาน ในระยะเวลากว่า 3 ปีคือตั้งแต่ปลายปี 2555 กับการเคลื่อนไปยังจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เป็นจานวน 76 จังหวัด ธรรมยาตรา สัมมาอาชีวะ( เมื่อธรรมเดินทางสร้างอริยชน) 2

มีการสร้างภาคีเครือข่ายที่เป็นโรงพยาบาลจานวน 125 แห่ง สถาบันการศึกษา 100 แห่ง ศูนย์ราชการ 40 แห่งและ ชุมชนอีก 70 แห่ง ทั่วประเทศ ทาให้ทราบว่าการทางานที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างได้ผลต้องเริ่มจากการสร้างครอบครัวให้เป็นหัวใจของการเยียวยา โดยการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของคนทุกคนให้มี หัวใจผู้หญิง หัวใจของแม่ ให้เติบโตเป็นหัวใจของโพธิสัตว์ที่พร้อมจะทาให้ครอบครัวเป็นเสาหลักของสังคมในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้ เป็นการทางานเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างที่เล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัวให้มีความเข้มแข็งที่สุด เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ <

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>