online-link
top-70years

'เรื่องบังเอิญ' ไม่มี เพราะ 'เหตุ' มี 'ผล' จะไม่มีได้อย่างไร

7-sep-16_2 

'เรื่องบังเอิญ' ไม่มี เพราะ 'ผล' ของทุกเรื่องล้วนเกิดจาก 'เหตุ' เพราะ 'เหตุ' มี 'ผล' จะไม่มีได้อย่างไร

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติฉงเซิ่ง ครั้งที่ 3 (The 3rd Chongsheng International Buddhist Forum) ที่วัดต้าหลี่ฉงเซิ่ง อำเภอต้าหลี่ จังหวัดหยุนหนัน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี พระคุณเจ้า ท่านอาจารย์ฉงฮว่า มหาเถระ รองประธานสมาคมพุทธศาสนาแห่งมณฑหยุนหนัน เจ้าอาวาสวัดต้าหลี่ฉงเซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานจัดงาน และท่านยังให้เกียรติท่านแม่ชีศันสนีย์เป็นหนึ่งในการนำสนทนาในประเด็น ‘มี ‘สติ’ ในชีวิตประจำวัน...นำ ‘สันติภาพ’ สู่โลก’ (Be mindful of daily life bring peace to the world) ซึ่งเน้นในเรื่องพุทธศาสนาเชิงมนุษยนิยม (Humanistic Buddhism) และเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนจากระดับนานาชาติในระดับวิชาการทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศใกล้เคียง ค้นหามุมมองทางบวกของพุทธศาสนาเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนานาชาติ ในการพัฒนาสังคมให้อยู่อย่างกลมกลืน นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของการจัดการประชุมที่ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น

จากการประชุมในครั้งนั้น พระคุณเจ้า ท่านอาจารย์ฉงฮว่า มหาเถระ ได้เห็นการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมมิติทางจิตวิญญาณของผู้หญิงและเด็กให้เข้มแข็ง จึงหารือกับท่านแม่ชีศันสนีย์ถึงความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนนักบวช ฆราวาส นักศึกษาหญิง เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกันที่จะนำองค์ความรู้ของเสถียรธรรมสถานซึ่งทำงานกับมนุษย์ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนคืนชีวิตสู่ธรรมชาติไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณให้กับผู้หญิงในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้สังคมโลกผาสุกขึ้น รวมทั้งร่วมมือกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

ปีนี้ พ.ศ. 2559 ภายหลังการหารือและถักทอกันเป็นเวลา 1 ปี วันที่ 3 กันยายน บันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ระหว่างวัดต้าหลี่ฉงเซิ่ง อำเภอต้าหลี่ จังหวัดหยุนหนัน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับเสถียรธรรมสถาน และสาวิกาสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในเรื่ององค์กรภาคีเพื่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ก็เกิดขึ้น นับเป็นครั้งแรกที่เสถียรธรรมสถานได้ทำบันทึกความเข้าใจในระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธจีนกับไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของสังคมโลกที่มีพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐาน

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) จัดขึ้น ณ ถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน

ในโอกาสนี้ ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้ถวายรางวัลตาราอวอร์ดนานาชาติ แด่ พระคุณเจ้า ท่านอาจารย์ฉงฮว่า มหาเถระ รองประธานสมาคมพุทธศาสนาแห่งมณฑหยุนหนัน เจ้าอาวาสวัดต้าหลี่ฉงเซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

และระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2559 ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้รับเชิญให้เดินทางไปร่วมในการประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติฉงเซิ่ง ครั้งที่ 4 (The 4th Chongsheng International Buddhist Forum) และยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในการนำสนทนาในประเด็น ‘จากเส้นทางสายไหมสู่เส้นทางแห่งอริยะ’ (From Silk Road To Noble Path) ด้วย

'เรื่องบังเอิญ' ไม่มี เพราะ 'ผล' ของทุกเรื่องล้วนเกิดจาก 'เหตุ' เพราะ 'เหตุ' มี 'ผล' จะไม่มีได้อย่างไร

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>