online-link
top-ny2017

สตรีคือสติ...สร้างสติให้สตรีวัยทำงาน

aug-29-16

สติ..คืออะไร ?

สติ..ช่วยให้เราทำงานอย่างเป็นสุขจริงหรือ ?

มาทำงานให้สนุก เป็นสุขในขณะทำงาน

ในบรรยากาศการอบรมหลักสูตร

“บุญภาคี..เสริมสร้างสติสู่สตรี..สร้างสุขสู่สังคม”

Happy Soul..Happy Womem for Better Life

ที่จะฉุดช่วยให้สตรีทำงานอย่างพบกับความสำเร็จ

ณ เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

ติดตามชม Online Classroom ไปพร้อมกับผู้เข้าอบรม ๘ รุ่น กว่า ๑,๐๐๐ คน ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...

ก้าวสำคัญของการใช้ธรรมเยียวยาสังคม ในทศวรรษที่ ๔ ของเสถียรธรรมสถาน ด้วยการถอดความรู้การทำงานด้านสตรีตลอด ๓ ทศวรรษ ร้วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคสังคม สู่หลักสูตรอบรมการสร้างวิถีชีวิตแห่งสติกับ ๒๔ ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมทุกวัน ในรูปแบบ Community Learning   ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานสู่ความสุขทุกมิติ..ด้วยการเสริมสร้างสติและปัญญา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเสถียรธรรมสถาน เพื่อร่วมกันมอบความสุขสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำความสุขอย่างมีสติปัญญา ทั้งในชีวิตครอบครัวและการงาน (Work-life Balance)มีผู้เข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน จาก ๔๐๐ องค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เจ้าของกิจการ ผู้บริหารหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และไตรภาคีด้านสวัสดิการแรงงาน

...

seminar

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>