online-link
top-70years

การบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ (ไทย อินเดีย เนปาล พม่า)

lil-savika-2016

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗
จาก ‘สุวรรณภูมิ’ สู่ ‘พุทธภูมิ’ ไทย อินเดีย เนปาล พม่า

ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

มรรค...คือหนทาง…ทางอื่นไม่มี

การบวช...คือการขัดเกลาจิตใจ เป็นการค้นคว้าด้านในที่จะพบกับความมหัศจรรย์ของ ‘ชีวิต’
พุทธสาวิกา...คือผู้หญิงผู้ฟังคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติจนเห็นผลจริง คือเป็นอิสระจากความทุกข์ได้จริง
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนธิดาของพระองค์เสมอว่า ‘ธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง’
การบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ทศวรรษที่ ๓ หรือ ๓๐ ปี ของเสถียรธรรมสถาน สถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคง โดยมีผู้ร่วมเดินทางหลายวัย เพื่อพิสูจน์ว่าการปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม อันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นั้น ทำได้ในทุกช่วงวัย
ทั้งนี้ อานิสงส์จากการร่วมบุญมหากุศลสนับสนุนการบวชพุทธ­สาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ ในครั้งนี้ ทั้งหมดเป็นไปเพื่อการสร้าง ‘ธรรมาศรม’ คืออาศรมของผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ในวิถีอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็น ณ เสถียรธรรมสถาน
การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญนัก เพราะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์
การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่สำคัญนัก เพราะเป็นการเดินทางอย่างไม่ตายทั้งเป็น
การค้นหาตัวตนที่แท้จริงของการได้เกิดครั้งนี้สำคัญนัก เพราะเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ว่าชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตหลุดพ้น

ความหมายของการบวชคือ รักษาพระธรรมวินัย เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา, การบวชเป็นการฝึกตนเองให้อยู่บนหนทางพรหมจรรย์, ฝึกสำรวมจิต สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย, เป็นการทดลองอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเอง มีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อย และเรียบง่าย ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน, ฝึกสละทรัพย์สมบัติ ของรัก ของพอใจ อันเป็นทางมาแห่งทุกข์ และมีชีวิตที่เนื่องด้วยผู้อื่นเลี้ยงดู จึงเป็นผู้ที่เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย
การบวชนั้นมีอานิสงส์ต่อตัวผู้บวชเอง โดยได้โอกาสศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ทั้งยังมีอานิสงส์ต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้มีโอกาสใกล้ชิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
การบวชแม้เพียงน้อยวัน ก็ยังมีอานิสงส์มหาศาล ดังที่แต่กาลก่อนท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้พูดไว้เป็นอุปมาเพื่อการคำนวณ เพราะไม่อาจจะกล่าวเป็นอย่างอื่นว่า ให้เอาฟ้าทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกับแผ่นกระดาษ แล้วเอาภูเขาพระสุเมรุเป็นเหมือนกับปากกาหรือพู่กัน ให้เอาแผ่นดินเป็นเหมือนกับหมึก เอาน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำละลายหมึก แล้วเขียนกันให้เต็มท้องฟ้า ก็ไม่หมดอานิสงส์ของการบวช
หากบวชจริง ได้ศึกษาจริง ได้ปฏิบัติจริง ย่อมมีอานิสงส์มากอย่างนี้แล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙, ๐๙๐-๙๙๔-๐๘๙๗, ๐๙๘-๗๓๕-๔๐๓๐

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>