online-link
top-ny2017

กิจกรรมพิเศษ

ny2017 

การสวดมนต์ข้ามปีทำให้ชีวิตของเราดีอย่างไร

“พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพุทธสาวกพุทธสาวิกาว่า การเข้าถึงนิพพานมีหลายวิธี หนึ่งในหลายนั้นคือการสาธยายธรรม การสวดมนต์ก็คือการสาธยายธรรม  การสวดมนต์ข้ามปีคือการเคลื่อนชีวิตของเราเข้าสู่ขณะต่อไป ลมหายใจต่อไป หรือปีต่อไปอย่างมีสติ ปัญญา ไม่มีอวิชชาครอบงำ ขอเชิญมาให้ของขวัญที่มีค่ายิ่ง คือความสงบเย็น เป็นสุข และพ้นทุกข์ร่วมกันแก่ตัวเอง...แก่โลก ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี ที่เสถียรธรรมสถาน”   ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

เสถียรธรรมสถานขอเชิญร่วมส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ด้วยปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

18.30 น.   สวดมนต์ทำวัตรเย็น

20.00 น.   พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 

แสดงธรรมเรื่อง 'ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา'

23.00 น.   ร่วม สวดมนต์ข้ามปี ชีวิตดีตั้งแต่เริ่ม’

วันที่ 1 มกราคม 2560

07.30 น.   ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

สนใจ...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-519-1119, 091-831-2294

 
7-sep-16_2 

'เรื่องบังเอิญ' ไม่มี เพราะ 'ผล' ของทุกเรื่องล้วนเกิดจาก 'เหตุ' เพราะ 'เหตุ' มี 'ผล' จะไม่มีได้อย่างไร

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติฉงเซิ่ง ครั้งที่ 3 (The 3rd Chongsheng International Buddhist Forum) ที่วัดต้าหลี่ฉงเซิ่ง อำเภอต้าหลี่ จังหวัดหยุนหนัน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี พระคุณเจ้า ท่านอาจารย์ฉงฮว่า มหาเถระ รองประธานสมาคมพุทธศาสนาแห่งมณฑหยุนหนัน เจ้าอาวาสวัดต้าหลี่ฉงเซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานจัดงาน และท่านยังให้เกียรติท่านแม่ชีศันสนีย์เป็นหนึ่งในการนำสนทนาในประเด็น ‘มี ‘สติ’ ในชีวิตประจำวัน...นำ ‘สันติภาพ’ สู่โลก’ (Be mindful of daily life bring peace to the world) ซึ่งเน้นในเรื่องพุทธศาสนาเชิงมนุษยนิยม (Humanistic Buddhism) และเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนจากระดับนานาชาติในระดับวิชาการทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศใกล้เคียง ค้นหามุมมองทางบวกของพุทธศาสนาเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนานาชาติ ในการพัฒนาสังคมให้อยู่อย่างกลมกลืน นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของการจัดการประชุมที่ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น

จากการประชุมในครั้งนั้น พระคุณเจ้า ท่านอาจารย์ฉงฮว่า มหาเถระ ได้เห็นการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมมิติทางจิตวิญญาณของผู้หญิงและเด็กให้เข้มแข็ง จึงหารือกับท่านแม่ชีศันสนีย์ถึงความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนนักบวช ฆราวาส นักศึกษาหญิง เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกันที่จะนำองค์ความรู้ของเสถียรธรรมสถานซึ่งทำงานกับมนุษย์ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนคืนชีวิตสู่ธรรมชาติไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณให้กับผู้หญิงในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้สังคมโลกผาสุกขึ้น รวมทั้งร่วมมือกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

ปีนี้ พ.ศ. 2559 ภายหลังการหารือและถักทอกันเป็นเวลา 1 ปี วันที่ 3 กันยายน บันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ระหว่างวัดต้าหลี่ฉงเซิ่ง อำเภอต้าหลี่ จังหวัดหยุนหนัน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับเสถียรธรรมสถาน และสาวิกาสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในเรื่ององค์กรภาคีเพื่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ก็เกิดขึ้น นับเป็นครั้งแรกที่เสถียรธรรมสถานได้ทำบันทึกความเข้าใจในระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธจีนกับไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของสังคมโลกที่มีพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐาน

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) จัดขึ้น ณ ถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน

ในโอกาสนี้ ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้ถวายรางวัลตาราอวอร์ดนานาชาติ แด่ พระคุณเจ้า ท่านอาจารย์ฉงฮว่า มหาเถระ รองประธานสมาคมพุทธศาสนาแห่งมณฑหยุนหนัน เจ้าอาวาสวัดต้าหลี่ฉงเซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

และระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2559 ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้รับเชิญให้เดินทางไปร่วมในการประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติฉงเซิ่ง ครั้งที่ 4 (The 4th Chongsheng International Buddhist Forum) และยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในการนำสนทนาในประเด็น ‘จากเส้นทางสายไหมสู่เส้นทางแห่งอริยะ’ (From Silk Road To Noble Path) ด้วย

'เรื่องบังเอิญ' ไม่มี เพราะ 'ผล' ของทุกเรื่องล้วนเกิดจาก 'เหตุ' เพราะ 'เหตุ' มี 'ผล' จะไม่มีได้อย่างไร

 
7-sep-16_1

เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559 ชาวชุมชนเสถียรธรรมสถานเบิกบานใจกันถ้วนหน้า ด้วยว่าเป็นวันดี เป็นกาลอันเป็นมหามงคลของพิธีวางศิลาฤกษ์ ‘ธรรมาศรม’ อาศรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในทุกช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตายบนวิถีอยู่อย่างไรไม่ตายทั้งเป็น ซึ่งเป็นงานมหากุศลที่จะช่วยคนให้ ‘อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า’ เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านการเยียวยาได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกช่วงวัยของชีวิต

พระเดชพระคุณ พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เมตตาเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และ พระครูถิรธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดพระยอดโฆษิตวราราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมตตามาร่วมพิธีด้วย

การวางศิลาฤกษ์นี้มิได้เป็นเพียงการวางฐานรากของการสร้าง ‘ธรรมาศรม’ ซึ่งเป็นการทำงานทางกายภาพเท่านั้น ด้วยเพราะเสาเข็มที่แท้จริงของการทำงาน ‘ธรรมาศรม’ คือเหล่าอาสาสมัครและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมสร้าง ‘ธรรมาศรม’ นั้นล้วนเป็น ‘เสาเข็มที่มีชีวิต’ ที่จะทำให้ ‘ธรรมาศรม’ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ

และ ‘เสาเข็มที่มีชีวิต’ ในชุดสีขาวสะอาดตากว่าพันชีวิตที่มาร่วมจิต...วางใจในพิธีวางศิลาฤกษ์ นับได้ตั้งแต่วัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ลงมาจนถึงเด็กน้อยที่มีหน่วยนับอายุเป็นเดือน รวมทั้งที่ยังอยู่ในครรภ์ของคุณแม่ ด้วยเป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งของเดือน ซึ่งเป็นวันจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

ฝนที่คาดกันว่าจะมี แทนที่ด้วยฟ้าสว่างกระจ่างใจ

ในขณะที่ตอกไม้มงคลและวางแผ่นศิลาฤกษ์ จู่ๆ ก็เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ซึ่งเป็นอีกครั้งที่ธรรมชาติรับรองการทำงาน ‘ธรรมมาศรม’ ของเสถียรธรรมสถาน

เสียงสวดมนต์ดังทั่วชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

รอยยิ้มด้วยความสุขจากศรัทธาที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในงานบุญมหากุศล ‘ธรรมาศรม’ ผุดบนทุกใบหน้า

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กล่าวไว้ว่า

“‘ธรรมาศรม’ คือมรดกที่เราจะให้กับโลก ‘ธรรมาศรม’ ไม่ใช่โครงการ แต่เป็นการร้อยเรียงงานทั้งหมดจากการทำงานสามทศวรรษของเสถียรธรรมสถาน ให้เป็นศูนย์วิจัยทางธรรม หรือธรรมวิจัย เพื่อสาธิตการนำธรรมะออกไปเยียวยาสังคมด้วยองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาตลอดสาย ตั้งแต่ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นการนำประสบการณ์การใช้ศิลปะแห่งชีวิตเพื่อการบรรลุธรรมมาสกัดในห้องแล็บวิจัยชีวิต สร้างเป็น ‘แคปซูลธรรมะ’ คือการนำแก่นธรรมในพุทธกาลสู่ปัจจุบันกาล ทำของยากให้ง่าย ทำให้แพร่หลาย ทำให้เข้าไปอยู่ในครัวเรือน ช่วยให้มนุษย์อยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่าได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ”

ก้าวแรกอย่างเป็นรูปธรรมของงานกายภาพการสร้าง ‘ธรรมาศรม’ เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างงดงามในกุศล จากนี้...โปรดติดตามความคืบหน้าของการสร้างได้ทาง sdsweb.org และ www.facebook.com/sdsface ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมทำ ‘บุญ’ มหากุศลเพื่อเป็น ‘ทุน’ ในการสร้าง ‘ธรรมาศรม’ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เสถียรธรรมสถาน โทร. 02-519-1119 หรือ 091 – 831-2294 หรือบริจาคด้วยตนเองได้ทุกวันที่เสถียรธรรมสถาน ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55)

 

 
aug-29-16

สติ..คืออะไร ?

สติ..ช่วยให้เราทำงานอย่างเป็นสุขจริงหรือ ?

มาทำงานให้สนุก เป็นสุขในขณะทำงาน

ในบรรยากาศการอบรมหลักสูตร

“บุญภาคี..เสริมสร้างสติสู่สตรี..สร้างสุขสู่สังคม”

Happy Soul..Happy Womem for Better Life

ที่จะฉุดช่วยให้สตรีทำงานอย่างพบกับความสำเร็จ

ณ เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

ติดตามชม Online Classroom ไปพร้อมกับผู้เข้าอบรม ๘ รุ่น กว่า ๑,๐๐๐ คน ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...

ก้าวสำคัญของการใช้ธรรมเยียวยาสังคม ในทศวรรษที่ ๔ ของเสถียรธรรมสถาน ด้วยการถอดความรู้การทำงานด้านสตรีตลอด ๓ ทศวรรษ ร้วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคสังคม สู่หลักสูตรอบรมการสร้างวิถีชีวิตแห่งสติกับ ๒๔ ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมทุกวัน ในรูปแบบ Community Learning   ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานสู่ความสุขทุกมิติ..ด้วยการเสริมสร้างสติและปัญญา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเสถียรธรรมสถาน เพื่อร่วมกันมอบความสุขสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำความสุขอย่างมีสติปัญญา ทั้งในชีวิตครอบครัวและการงาน (Work-life Balance)มีผู้เข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน จาก ๔๐๐ องค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เจ้าของกิจการ ผู้บริหารหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และไตรภาคีด้านสวัสดิการแรงงาน

...

seminar

 

Page 1 of 42

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>