online-link
top-70years

เสียงจากชุมชน

voice_09

ใจกว้าง โลกกว้าง ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สอนเด็กเยาวชนในชุมชน ให้ออกไปสำรวจเส้นทาง ในการเดินธรรมยาตา เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เยาวชนได้คาถาสำคัญเพื่อที่จะออกไปทำงานรับใช้ เชื่อว่าใครก็ตามที่ได้ยินประโยคนี้คงจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เพราะความใจกว้างของเรา จึงทำให้โลกในใจของเรากว้างตามไปด้วย ไม่มีอะไรต้องสงสัยเลย ถ้าใจเรากว้าง เราจะทำอะไรให้โลกนี้ได้มากมาย ปัจจุบันโลกคงอยากให้มนุษย์อย่างเราได้ดูแลเขาบ้าง ถ้าเราทั้งหลายใจแคบ ก็คงต้องได้รับชะตากรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม แผ่นดินไหว และอะไรอีกหลายอย่างที่จะตามมา มองให้แคบเข้ามาอีก ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ เรายิ่งต้องใจกว้างๆ ชุมชนเป็นที่รวมกันของหมู่ชน เป็นที่รวมกันของ ผู้รู้ และ ผู้ไม่รู้ทั้งหลาย ผู้มีความถนัดในอาชีพที่ต่างกัน มีสังคมการเลี้ยงดูที่ต่างกัน ที่สำคัญ มีกุศลกรรม และอกุศลกรรมที่ต่างกัน ผมเข้าใจว่าการที่เราจะทำอะไรร่วมกันทุกคนคงต้องมี ความกรุณาในกันและกันเป็นเบื้องต้น ถ้าใจเรากว้าง...โลกในใจเราก็กว้าง มิตรภาพก็จะตามมา วิธีการอาจจะต่าง แต่เป้าหมายเดียวกัน คืองานสำเร็จ ท่านพระอาจารย์ สมปอง ท่านเคยบรรยายไว้ที่ชุมชนว่า การทำงานร่วมกัน หรือ การปฏิบัติธรรมก็ตาม วิธีการเปลี่ยนได้ แต่ เป้าหมายต้องมั่นคง วิธีการดั่งผืนทราย เป้าหมายดั่งหินผา ผมเชื่อครับว่าในความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกใบนี้ สุดท้ายผู้รู้ทั้งหลายต้องมี ธรรมะ ผมเข้าใจว่าที่เราปฏิบัติธรรมะ, เรียนรู้ธรรมะ เพื่ออะไร ก็เพื่อเอามากำกับความรู้ทั้งหลายที่เราแต่ละคนมี ถ้าเรามีธรรมะ คุณธรรมก็เกิด เป้าหมายของเราก็ถึง เราก็ทำงาน อย่างไม่ทำไปทุกข์ไปใช่ใหมครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ กล่าวไว้เมื่อคราวที่ท่านเมตตาเปิดค่ายพุทธบุตรครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ เสถียรธรรมสถาน ว่า สถานที่นี้ผู้จัดสร้างมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ และเผยแผ่ธรรมะแก่คนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ หรือคนที่รู้ที่เข้าใจแล้วแต่ยังไม่ก้าวหน้า ก็มาพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น เพราะการมีธรรมะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิต ชีวิตที่มีธรรมะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่ขาดธรรมะเป็นชีวิตที่บกพร่อง...ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมา ปฏิบัติบูชาเพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม ที่จะมาถึงในปี พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ร่วมกันครับ...

 

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

 
voice_08ได้สนทนาธรรมกับเพื่อนร่วมงานหลายคน ได้เฝ้าสังเกตตัวเองก็หลายหน มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ปฏิบัติธรรมก็หลายท่าน หลายท่านจะตอบคล้าย ๆ กัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด อยู่เพื่อวันนี้ จะตอบอย่างไรคงไม่สำคัญเท่าไหร่นัก สำคัญที่ว่า เราใช้ชีวิตของเราใน ๒๔ ชั่วโมงอย่างคนที่รู้เท่าทันหรือไม่ ถ้าเรารู้เท่าทันเราจะไม่ทุกข์ ไม่จมทุกข์ เรามองอะไรอย่างขาดการเชื่อมโยงหรือเปล่า ? ความสมดุลของชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ เคยได้ยิน ได้ฟังจากคุณแม่ (ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต) อยู่บ่อย ๆ พอจะสรุปเอาตามความเข้าใจของผมคือ มันเป็นวิถีของกิเลส และวิถีของอริยะ ๒ สิ่งนี้แหละที่ทำให้เราสุข ทุกข์ ผมโชคดี พอจะมีกุศลอยู่บ้างที่ได้มีโอกาสอยู่ในชุมชนแห่งธรรมที่ชื่อว่า เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งนี้ได้สอนวิถีของกิเลสและวิถีของอริยะให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีแบบฝึกหัดให้ทำทุกวัน ลองมาทำความรู้จักกับกิเลสว่าแท้จริงมันคืออย่างไร กิเลสคือสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมอง ความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทำให้จิตใจขุ่นมัว ไม่บริสุทธิ์เท่าที่เราพอจะรู้จักมี กิเลสมาร มารคือกิเลส กิเลสเป็นมาร โดยมีอาการเข้าครอบงำจิตใจ ขัดขวางไม่ให้ทำความดี ชักพาให้ทำความชั่ว ล้างผลาญคุณความดี กิเลสจำพวกอนุสัย เป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน จะปรากฏเมื่อมีอารมณ์มายั่วยุ เหมือนตะกอนน้ำที่อยู่ก้นโอ่ง ถ้าไม่มีคนมากวนตะกอนก็นอนเฉยอยู่ ถ้ามีคนมากวนตะกอนก็ลอยขึ้นมา คงพอจะรู้จักกิเลสกันบ้างนะครับ กิเลสคือใคร? ตอบได้ง่าย ๆ กิเลสก็คือเรา ตัวเราไม่มีกิเลสเข้าครอบงำเราก็เป็นอริยะ อริยะแปลว่าประเสริฐ เจริญ เป็นผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลส เราคงเคยได้ยินคำว่า "อริยะสัจ" อริยะสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทำคนให้เป็นอริยะ มี ๔ อย่างคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ผมเข้าใจว่า ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ค่อยเรียนรู้อริยสัจ ๔ กันสักเท่าไหร่ คนส่วนมากชอบอยู่กับอวิชชา และมักจะจมอยู่กับอวิชชาโดยไม่รู้ตัว อวิชชาคืออะไร ? อวิชชาคือความไม่รู้จริง ความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง มีอยู่ ๘ อย่างคือ

๑. ไม่รู้ทุกข์

๒. ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์

๓. ไม่รู้ความดับทุกข์

๔. ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์

๕. ไม่รู้อดีต

๖. ไม่รู้อนาคต

๗. ไม่รู้ทั้งอดีต ทั้งอนาคต

๘. ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท

ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นสิ่งที่ชุมชนสอนเราทั้งสิ้น เราเลือกได้ไม่ใช่เหรอครับว่าจะสุขหรือทุกข์ คุณแม่เคยกล่าวไว้ว่า "โลกก็เป็นอย่างที่โลกเป็น สุขทุกข์อยู่ที่เราคิด" ขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังทุกข์ และขออนุโมทนากับคนที่มีสุขอยู่ เราต้องระมัดระวังการดำรงอยู่ของชีวิต เพราะชีวิตไม่ใช่ของเรา เราเพียงแค่ยืมมา ยืมมาเพื่อให้เราได้ทำกุศลครับ

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า 28-10-53

ขอขอบคุณ : หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์โดยพระเทพเวที (ประยุทธิ์ ปยุตฺโต)

 
voice_07ถ้าพูดถึงความเปลี่ยนแปลง คนส่วนมากมักจะกลัวที่จะเปลี่ยน สังเกตได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง มักจะเกิดความกลัวและวิตกกังวล ในชุมชนขณะนี้มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก หลายครั้งเราก็พบว่า เราคิดมากไปเองกับเรื่องนี้ เรื่องนั้น เรื่องโน้น และสิ่งที่คิดไปเองก็มักมีแต่เรื่องร้าย ๆ เป็นทางลบแทบทั้งนั้น เราลืมไปว่า ความเปลี่ยนแปลงมีทั้งผลดีและผลเสีย ถ้าเราหยุดคิดสักนิดว่า "สติเป็นเครื่องอารักขาจิต" คุณแม่ (ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต) สอนเราเสมอ แต่เราก็มักจะลืม ถ้าเรามีสติ เราเปลี่ยนเรื่องร้าย ๆ ให้กลายเป็นดีได้ หรือถ้าเรื่องนั้นดีก็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน มีการสอนปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาท คือสภาพที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้มี จึงมีสิ่งนี้ .
 
voice_03เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันอย่างศานติ ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาโพธิคุณ (พระอาจารย์โพธิ์ จันทสโร) เจ้าอาวาสสวนโมกขพลาราม จ. สุราษฎร์ธานี, พระศรีทวัช อนิวัตติโก เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา จ. นนทบุรี และพระศักดิ์ชัย กิติชโย จาก สวนโมกขพลาราม พร้อมด้วย ดร. พรรณไทย ไทยชนะ มาเยี่ยมชุมชนเสถียรธรรมสถาน เมื่อบ่าย วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553 ทุกครั้งที่ท่านพระอาจารย์โพธิ์ ขึ้นมากรุงเทพฯ
 

Page 5 of 6

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>