online-link
top-ny2017

ศีล คือ อาภรณ์

voice_21

พระเจ้ามหานามศากยราชทูลถามว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ. ด้วยเหตุเพียงเท่าไร อุบาสก จึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล." มีพระกระแสวิสัชนาว่า

"ดูกร มหาบพิตร,

อุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต,

เป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทาน,

เป็นผู้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร,

เป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาท,

เป็นผู้งดเว้นจากสุราเมรยมัชปมาทัฏฐาน.

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อุบาสกจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล.

พื้นฐานที่สำคัญของชาวพุทธที่ไม่ควรละเลย และ ควรต้องปฏิบัติในการดำรงอยู่ของชีวิตคืออะไร ไม่ใช่รูปสวย รวยทรัพย์ ทำงาน ดี ๆ มีหน้ามีตาในสังคม เคยได้ยินได้ฟังผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวว่า ศีล เป็นพื้นฐานของการดำรงตนของชาวพุทธ ถ้าชาวพุทธขาดเสียซึ่งศีลแล้วมันน่าอาย น่ารังเกียจ น่าอายขนาดไหน ก็เปรียบได้กับเราเดินไปนั่งถ่ายกลางตลาดโดยปราศจากเสื้อผ้า มันคงน่าอายมากเลย ศีลจึงเปรียบดั่งอาภรณ์ที่เราสวมใส่เพื่อความไม่อุจจาดตาของผู้พบเห็น ศีลทำให้ร่างกายอบอุ่น ศีลทำให้เกิดความไว้วางใจ ในยุคสมัยแห่งเราที่พุทธศาสนาล่วงมาได้ ๒๕๙๙ ปี แล้ว เราคงต้องทำความเข้าใจกับศีลใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ให้คนในยุคสมัยนี้ได้เข้าใจให้มากกว่าที่เราเคยได้ยิน ได้ฟังกันแบบสืบ ๆ ต่อกันมา ด้วยเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง เพราะการที่ไม่เข้าใจบวกกับไม่ใส่ใจจึงทำให้ผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันห่างศีล หรือไม่มีศีล เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะคนไม่มีศีล สังคมจึงอุจจาด สังคมจึงเลอะเทอะ ในชุมชนเสถียรธรรมสถาน ได้มีการเรียนรู้ร่วมกับหมู่บ้านพลัม มีการแปลศีล ๕ สำหรับฆราวาสไว้น่ารักมาก ทำให้เราเข้าใจในรายละเอียดของสิ่งที่เราควรต้องระวัง และอะไรควรต้องปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติสุข สันติภาพ ซึ่งสันติภาพเกิดจากตัวเรานี่แหละ สันติภาพไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โต เป็นเรื่องเล็ก ๆ จากตัวเราที่ต้องเริ่มก่อน เริ่มด้วยการไม่เบียดเบียนกันและกัน แล้วอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าไม่เบียดเบียนกัน ก็ศีลใช่ไหม ถ้าทุกท่านมีศีล การเบียดเบียนย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน มีการแปลศีล ๕ ไว้อย่างนี้

ปาณาติปาตา เวรมณีสิกฺขา ปทํสมาทิยามิ

ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากการทำลายชีวิต ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปลูกฝังความเมตตาสงสาร และเรียนรู้ที่จะปกป้องชีวิตของคน สัตว์ และพืช ข้าพเจ้าตกลงใจแน่วแน่ที่จะไม่ฆ่า ไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นฆ่า และไม่ยกโทษให้กับการฆ่าใด ๆ ในโลก ที่เป็นความคิด และวิถีปฏิบัติของชีวิตข้าพเจ้า

อทินฺนาทานา เวรมณีสิกฺขา ปทํสมาทิยามิ

ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากการแสวงหาผลประโยชน์ ความอยุติธรรมในสังคม การลักขโมย และการกดขี่ ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะปลูกฝังความรักความกรุณา และเรียนรู้หนทางแห่งการทำงานเพื่อสวัสดิภาพของคน สัตว์ และพืช ข้าพเจ้าสัญญาที่จะฝึกความเมตตากรุณาโดยการแบ่งปันเวลา พลังงาน และทรัพย์สินของข้าพเจ้า ให้กับผู้มีความต้องการและจำเป็น ข้าพเจ้าแน่วแน่ที่จะไม่ลักขโมย และเป็นเจ้าของสิ่งอื่นใดที่ควรเป็นของผู้อื่นข้าพเจ้าจะเคารพในสมบัติของผู้อื่น และข้าพเจ้าจะกีดกันผู้อื่นมิให้ได้ผลประโยชน์จากความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ หรือจากความทุกข์ยากของสิ่งอื่นใดในโลก

กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ

ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากการประพฤติผิดทางกาม ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะปลูกฝังความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น และเรียนรู้หนทางที่จะปกป้องความปลอดภัยและบูรณะภาพของคนแต่ละคน แต่ละคู่ แต่ละครอบครัวและสังคม ข้าพเจ้าแน่วแน่ที่จะไม่ข้องแวะกับความสัมพันธ์ทางกาม โดยปราศจากความรัก และผลแห่งการกระทำในระยะยาว เพื่อที่จะสงวนรักษาความสุขของข้าพเจ้าเอง และผู้อื่น ข้าพเจ้าแน่วแน่ที่จะเคารพต่อการกระทำทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ข้าพเจ้าจะทำทุกวิถีทางอย่างเต็มกำลัง เพื่อปกป้องเด็ก ๆ จากการถูกย่ำยีทางเพศ และหลีกเลี่ยงที่จะทำให้สามี ภรรยา และครอบครัว ต้องแตกร้าว อันเนื่องมาจากการประพฤติผิดในกาม

มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ

ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากคำพูดที่ปราศจากการไตร่ตรอง และการไม่ยอมรับฟังผู้อื่น ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะปลูกฝังคำพูดแห่งความรัก และการตั้งใจรับฟัง เพื่อที่จะนำความยินดี และความสุขสู่ผู้อื่น และช่วยให้ผู้อื่นปราศจากความทุกข์ ด้วยตระหนักดีว่า คำพูดสามารถสร้างความสุขและความทุกข์ได้ ข้าพเจ้าจึงขอสัญญาที่จะเรียนรู้ในการพูดความจริง ด้วยคำพูดที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดความมั่นใจในตนเอง ข้าพเจ้าหนักแน่นที่จะไม่แพร่ข่าวสารที่ข้าพเจ้าไม่รู้จริง และจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ หรือกล่าวโทษในสิ่งที่ข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจ ข้าพเจ้าจะละเว้นจากการกล่าวคำที่สามารถเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยก หรือการไม่ปรองดองกัน หรือคำที่เป็นเหตุให้ครอบครัว สังคมแตกร้าว ข้าพเจ้าจะพยายามทุกวิถีทาง ที่จะทำให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง ซึ่งกันและกัน และแก้ปัญหาความขัดแย้งทุกปัญหา แม้ว่าจะเล็กเพียงไหนก็ตาม

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ

ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากการบริโภคที่มิได้ไตร่ตรอง ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะบำรุงรักษาให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เพื่อตัวของข้าพเจ้าเอง ครอบครัว และสังคม โดยการฝึกปฏิบัติให้ใส่ใจในการกิน การดื่ม และการบริโภค ข้าพเจ้าสัญญาที่จะบริโภคแต่สิ่งที่น้อมนำให้เกิดแต่สันติสุข สวัสดิภาพ และความเป็นประโยชน์ให้บังเกิดแก่ร่างกาย และความมีสติของข้าพเจ้า ของครอบครัว และสังคม ให้มีร่างกายและสติที่เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ข้าพเจ้าแน่วแน่ในการไม่ใช้แอลกอฮอล์ หรือของมึนเมาทุกชนิด อาหาร และสิ่งอื่นใด ๆ ที่ประกอบไปด้วยสิ่งมีพิษ ทั้งนี้เช่น รายการโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือ ภาพยนตร์ ที่ก่อให้เกิดกามราคะ และการสนทนาต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าสิ่งเหล่านี้ทำร้ายร่างกายและความมีสติของข้าพเจ้า และเป็นการเอาใจออกห่างต่อบรรพบุรุษ บุพการี สังคม และคนรุ่นถัดไปของชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทำเพื่อเปลี่ยนแปลงความรุนแรง ความหวาดระแวง ความโกรธ และความสับสนในกาย และสังคมของข้าพเจ้า ด้วยการฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหารอย่างพิเศษ เพื่อตัวของข้าพเจ้าเอง และสังคม ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าอาหารอันเหมาะสมมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในตนเอง และการเปลี่ยนแปลง ของสังคม

จะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับ กับศีล ๕ ในยุคสมัยแห่งเรา เหลืออีกไม่มากวันที่เราจะมีชีวิตอยู่ จงอยู่อย่างศีล ๕ บริสุทธิ์ เพื่อชีวิตที่งดงาม และ เป็นอิสระ

ธรรมสวัสดี

นายรากหญ้า

เสียงย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>