online-link
top-70years

มองนอก ดูใน

lookin-lookout_071

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แห่ง มูลนิธิไทยพึ่งไทย ให้เดินทางไปประเทศเนปาล เพื่อร่วมโครงการ 'บูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล' ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานได้จัดทำโครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายคฤหัสถ์ เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาในวโรกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ ๒,๖๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

 
lookin-lookout_070

จากเสี้ยวศตวรรษ หรือ ๒๕ ปี ของเสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งนี้มีเรื่องราวและผู้คนที่เป็นตัวจริงเสียงจริงมากมายผ่านเข้ามา ซึ่งแน่นอนว่า...จริงเสียยิ่งกว่าละคร

จากจุดมุ่งหมายการก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน คือเพื่อส่งเสริมการศึกษาธรรมะเพื่อมนุษย์ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันที่สงบและก่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยใช้หลักทางพุทธศาสนาเป็นแนวทาง ทำให้ตลอด ๒๕ ปีที่ผ่านมา ชุมชนแห่งนี้มีส่วนช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย และที่สำคัญ ปีนี้เป็นกาละแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เหล่าอาสาสมัครมืออาชีพทางด้านภาพยนตร์จึงได้นำเอาบทเรียนตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี มาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สั้น ๘ เรื่อง เพื่อนำเสนอว่าจะนำหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร โดยเริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ซึ่งโครงการภาพยนตร์สั้น 'ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์ ซีซั่น ๒' ทุกข์มีไว้ให้ 'เห็น' ไม่มีไว้ให้ 'เป็น' จะเป็นการตอบโจทย์ชีวิตให้กับผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามา ณ ที่แห่งนี้

 
lookin-lookout_069

พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรัก พระองค์ทรงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ แม้ปัญหาและอุปสรรคจะยากเย็นเพียงใด พระองค์ก็ทรงไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือ พระบาทข้างหนึ่งที่สงบเย็น กับอีกข้างหนึ่งที่ก้าวออกไปเป็นประโยชน์ ทำให้พวกเรารู้ว่าการเป็นประโยชน์อย่างไม่สงบเย็นนั้นไม่ใช่ทาง แต่ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์คือหนทาง...

ข้าพเจ้าขอเคารพหัวใจที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิในใจของทุกท่านที่ได้รับ 'ตาราอวอร์ด' มา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง...

และนี้คืออีกส่วนหนึ่งของผู้ได้รับ 'ตาราอวอร์ด' รางวัลสำหรับผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์

 
lookin-lookout_068

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานเปิดบ้านต้อนรับ 'คนหัวใจโพธิสัตว์' จากหลากหลายสถานภาพ บทบาท และอาชีพ เหล่าสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานมอบ 'ตาราอวอร์ด' รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ กว่า ๓,๐๐๐ ชีวิต

การมอบ 'ตาราอวอร์ด' ในครั้งนี้เป็นการเคารพหัวใจของโพธิสัตว์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อรับใช้มวลมนุษยชาติ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข แล้วเราจะพ้นทุกข์ร่วมกัน การมอบที่ยกย่องผู้รับอย่างสูงสุด คือการแตะศีรษะของเรา พร้อมกับการภาวนากับการมอบ...

นี่คือสิ่งที่พวกเราได้ทำ เพื่อเป็นการยกย่องหัวใจของผู้ที่เราเชิดชู...และนี่คือความรู้สึกของผู้ได้รับ 'ตาราอวอร์ด' ส่วนหนึ่งในวันนั้น

 
lookin-lookout_066

จากความสำเร็จของโครงการภาพยนตร์สั้น 'ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์' ที่นำเสนอเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของบุคคลที่เกิดขึ้น ปัญหาและคำถามและทางออก หนทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี โดยเสถียรธรรมสถานได้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอบทเรียนการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดทำโครงการต่อเนื่องกันเป็นปีที่ ๒ หรือ ซีซั่น ๒ ขึ้น พร้อมทั้งในปีนี้ ถือได้ว่าเป็นปีสำคัญของชาวพุทธ คือการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีครบ ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับวาระครบ ๒๕ ปีของการก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ที่ได้ตอบโจทย์ชีวิตให้กับผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามา ครบ ๕ ปี สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม โครงการนี้จะเกิดประโยชน์อย่างสูงยิ่งต่อคนทุกเพศทุกวัย

 

Page 3 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>