online-link
top-ny2017

มาช่วยกันสร้าง 'สภาครอบครัว' เพราะมนุษย์ทั้งผอง...ล้วนเป็นพี่น้องกัน

lookin-lookout_080

ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ มีนัดหมายกับสมาชิกในชุมชน และสมาชิกในทุกโครงการที่นำธรรมะกลับสู่ทุกช่วงวัยของชีวิต เพื่อประเมินการทำงานที่ผ่านมา ภายใต้การทำงาน ศึกษา...อดีต วางแผน...ปัจจุบัน อนาคต...ไม่ต้องแก้ตัว

การทำงานใน 10 วันดังกล่าว เริ่มต้นตั้งแต่การสวด 'คาถาพัน...มหัศจรรย์คำสอนพระพุทธเจ้า' ในวันที่ 1 ธันวาคม สัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งตรงกับวัน จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ที่มีคุณแม่ตั้งครรภ์ในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และคุณพ่อ มาอยู่กับเรามากมาย นับเป็นบทพิสูจน์ที่ดีว่ายังมีพ่อแม่ที่ตั้งใจจะนำเด็กดีมาเกิด พ่อแม่ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้มรดกกับลูกได้ตั้งแต่ยังไม่เกิด ให้เด็กเป็นเด็กมีบุญ เพราะได้เกิดมาในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิอีกมากมาย และการสวด 'คาถาพัน...มหัศจรรย์คำสอนพระพุทธเจ้า' ในวันนั้นก็ผ่านไปอย่างงดงาม

ในเดือนเมษายน 2557 ซึ่งจะมีการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 3 (ประเทศไทยและอินดีย เนปาล) พุทธสาวิกาน้อยจะไปแสดง 'คาถาพัน...มหัศจรรย์คำสอนพระพุทธเจ้า' ณ กรุงกบิลพัสดุ์ ที่ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงคาถาพันโปรดพระพุทธบิดาเพื่อช่วยให้พระองค์ซึ่งมีความโทมนัสอันเกิดจากความคิดเรื่องการสูญเสียพระโอรสที่เป็นพระศาสดาของโลก แทนที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดังที่พระองค์หมายมั่น และในที่สุดการแสดงคาถาพันที่ละเมียดละไมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้พระพุทธบิดาเข้าสู่กระแสของอริยะได้ นับเป็นการสอนที่แยบคายลึกซึ้งซึ่งช่วยให้พระพุทธบิดาพ้นจากความทุกข์ได้

และหลังจาก 10 วันแห่งการประเมินงาน เราก็ได้เริ่มปฏิบัติการจริงระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม และวันอาทิตย์ที่ 15 สัปดาห์ที่สามของเดือน ซึ่งเป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ครั้งสุดท้ายของปีนี้ ก็มีพ่อแม่นับร้อยครอบครัวมาร่วมกิจกรรม ถึงแม้พ่อแม่บางท่านจะกังวลครุ่นคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง แต่ด้วยความรักลูก เมื่อถึงวันนัดหมาย ก็ยังคงพาลูกน้อยมาพบปะวงศาคณาญาติครอบครัวใหญ่ เพื่อให้ลูกพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับความเป็นจริงของสังคม...ของโลก

ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไร ใจของพ่อแม่ต้องไม่หวั่นไหวไปกับโลก เพื่อให้ลูกๆ มีทางรอดในอันที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็น...อย่างไม่เป็นทุกข์

บรรยากาศในเช้าวันนั้นงดงามไปด้วยความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ที่มีตั้งแต่วัยแรกเกิด ลูกน้อยในวัย 1 เดือนที่มาขริบผม เดือนที่สองมาเล่นโยคะ สำหรับเด็กบางคนที่เริ่มก้าวเดินก็มาเดินเล่นอยู่บนสนามหญ้าที่เมื่อเท้ากระทบพื้น แต่ด้วยความร่าเริงของจิต ทำให้เห็นว่าโลกยังมีทางรอดที่จะทำให้เด็กๆ ปลอดภัยได้

ถ้าเด็กๆ เข้าถึงธรรม เด็กมีธรรม เด็กใช้ธรรม และสามารถพิจารณาธรรมให้เห็นถึงการมา-การไป การเกิด-การดับ เด็กก็จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็น และเป็นอิสระจากทุกข์ได้ ดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนที่จะตรัสรู้ว่า...ถ้ามืด ก็ต้องมีสว่าง เมื่อมีกลางคืน ก็มีกลางวัน

ตกตอนบ่าย เสถียรธรรมสถานต้อนรับวงศาคณาญาติในวงสนทนาที่อัฒจันทร์เล็กๆ ซึ่งเป็นเวทีสำหรับเด็กๆ ผู้เป็นดอกไม้บานของโลกนี้ และระหว่างการสนทนาของข้าพเจ้า หรือคุณยายจ๋าของเด็กๆ คุณหมอสุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพ่อคุณแม่ในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ ตลอดจนอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถาน ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนว่า ถ้าโลกนี้เร่าร้อนนัก เราก็ต้องพึ่งโลกภายในคือใจของเรา ถ้าเราอยากให้เด็กๆ เรียนรู้กับโลกภายนอก ให้เข้าใจถึงความเท่าเทียม หลักการของประชาธิปไตย หรือแม้แต่การเรียกร้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กลับไปสู่ความยุติธรรม เราต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจในบ้านหลังในคือใจของเรา เราต้องเข้าไปถึงใจของกันและกันก่อน ดังนั้นเราจึงควรปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยในครอบครัว และคำว่า 'สภาครอบครัว' ก็เกิดขึ้นในวงสนทนานี้เอง

สภาคืออะไร

สภาคือที่รวมของสัตบุรุษ เด็กๆ ต้องรู้ว่าครอบครัวต้องเป็นที่รวมของสัตบุรุษ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือแม้แต่ลูกหลาน ฉะนั้น การจะศึกษาโลกอย่างเป็นผู้รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา รู้บุคคล รู้ชุมชน เป็นเรื่องที่เด็กๆ ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในสภา

แม้การหาคนดีเข้าสภาดูจะเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเราปลูกฝังให้ตัวเองมีสัปปุริสธรรมและสามารถสร้าง 'สภาครอบครัว' ให้เกิดขึ้นได้ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่ดูยุ่งยากอยู่ในขณะนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ ถ้าเราเริ่มลงทุนตั้งแต่เดี๋ยวนี้

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ 'สภาครอบครัว' สอนให้ลูกรู้จักหลักสัปปุริสธรรม ถ้าเรามีปัญญาจากการใช้ชีวิตที่มีกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อย่างรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา รู้บุคคล และรู้ชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เราจะพบว่าธรรมาธิปไตยที่เกิดจากการทำกรรมทั้งสามบนหลักการที่ถูกต้อง และมีหนทางคือมรรคาแห่งการตื่นอันประกอบไปด้วยปัญญา ศีล และสมาธิ จะทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายคือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เกินความสามารถ

รวมทั้งขอเชิญชวนผู้ที่กำลังอ่าน 'มองนอกดูใน' อยู่ในขณะนี้ เข้ามาเป็นหนึ่งในการใช้การเกิดในครั้งนี้ของเราร่วมสร้าง 'สภาครอบครัว' ไปด้วยกัน

เพราะมนุษย์ทั้งผอง...ล้วนเป็นพี่น้องกัน

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>