online-link
top-ny2017

ชีวิตคืออะไร

ad_calendar2013

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ ทำงานสร้างชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ เพื่อภารกิจการสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกัน

ด้วยประสบการณ์การทำงานเพื่อนำธรรมะมารับใช้สังคมกว่า ๒๕ ปีของเสถียรธรรมสถาน ทำให้เกิดการทำงานต่อยอดองค์ความรู้เป็นสถาบันการศึกษา สาวิกาสิกขาลัย เพื่อจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการบรรลุธรรมสร้างสังคมอริยะ รู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต พัฒนาฝึกฝนตนให้เข้าใจและรู้เท่าทันการภาวนาทั้ง ๔ ด้าน คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา เปลี่ยนจากการเป็นทุกข์ไปสู่การพ้นทุกข์ สามารถนำหลักพุทธธรรมไปช่วยเยียวยาสังคม โดยมีพุทธศาสตร์ทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีจิตอาสาออกไปรับใช้สังคมในสาขาอาชีพต่างๆ การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารธรรมะกับผู้คนร่วมสมัยและการบริหารวิชาการเพื่อสังคมที่ทำให้เกิดการนำธรรมะไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งระดับปัจเจกชน องค์กรและสังคม

ด้วยหลักการดังกล่าว การจัดตั้งสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาต่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เสถียรธรรมสถานจึงได้จัดทำ ปฏิทินธรรมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ซึ่งในแต่ละเดือนได้รวบรวมความหมายของคำว่า 'ชีวิต' ชีวิตคืออะไร พร้อมภาพการ์ตูนแม่ชีน้อยกับเด็กๆ สี่สี อันได้แก่

ชีวิตคือการเดินทาง (Life is a Journey)

ชีวิตคือจังหวะการเต้นของหัวใจ (Life is a rhythm of heart beats)

ชีวิตคือการผจญภัย (Life is an adventure)

ชีวิตคือแรงเสียดทาน (Life is a force of friction)

ชีวิตคือรู้กับหลง (Life is either conscious or delusive)

ชีวิตคือธรรมชาติ (Life is a part of nature)

ชีวิตคือการบอกเล่าความสุขความทุกข์ (Life is a sharing of happiness and sufferings)

ชีวิตมีขึ้นมีลง (Life is a variation of ups and downs)

ชีวิตคือความอาจหาญโดยธรรม (Life is being courage with Dhamma)

ชีวิตอยู่บนทางหรือหลงทาง (Life is either on the right path or not)

ชีวิตคือการไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติ (Life is being together mindfully)

ชีวิตคือความกระหายอยากรู้ (Life is a sense of curiosity)

ทานที่ยิ่งใหญ่ คือการมอบหนทางสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่อย่างเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกัน...บนหนทางอริยะด้วยบุญภาคี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ด้วยการร่วมสนับสนุน ปฏิทินธรรมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ด้วยการร่วมบุญ ๙๙ บาท

รายได้ทั้งหมดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม

ขอให้ปลอดภัยโดยธรรม

ธรรมสวัสดี

สนใจสนับสนุน ปฏิทินธรรมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ หรือมีความประสงค์จะสนับสนุนจำนวนมาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เสถียรธรรมสถาน โทร. ๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙ หรือ www.sdsweb.org

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>