online-link
top-70years

งานศักดิ์สิทธิ์...เพราะจิตของคนทำงานไม่ขุ่นมัว

lookin-lookout_071

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แห่ง มูลนิธิไทยพึ่งไทย ให้เดินทางไปประเทศเนปาล เพื่อร่วมโครงการ 'บูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล' ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานได้จัดทำโครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายคฤหัสถ์ เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาในวโรกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ ๒,๖๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

ขณะนี้โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ฯ ได้บูรณะเสร็จสิ้นไปแล้ว ๒ ส่วน คือ ทางเดินรอบวิหารมายาเทวี (จุดที่พระพุทธเจ้าประสูติ) ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมลานสักการะ และลานปฏิบัติธรรม จำนวน ๔ ลาน ที่เหลือคือการก่อสร้างถนนเข้าสู่วิหารมายาเทวี ระยะทาง ๑ กิโลเมตร, อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล และสถานพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอาคารห้องน้ำ รวมทั้งจะมีการจัดสร้าง 'พระพุทธเจ้าน้อย' ขนาด ๓.๕๕ เมตร ด้วยโลหะสัมฤทธิ์ นำไปประดิษฐาน ณ ทางเข้าสู่วิหารมายาเทวี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการบูรณะครั้งที่ ๓ ด้วย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน เมื่อเดินทางถึงประเทศเนปาล คณะผู้ดำเนินงาน ผู้ร่วมเดินทาง และสื่อมวลชน เกือบ ๒๐๐ ชีวิต ก็ได้เดินทางต่อไปยังมหาเจดีย์โพธินาถ (Boudhanath) เพื่อร่วมพิธีฉลองสมโภชน์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าน้อย) องค์จำลอง ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ครั้งที่ ๓ ในประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีขบวนแห่พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าน้อย) องค์จำลอง อย่างยิ่งใหญ่รอบมหาเจดีย์โพธินาถ ซึ่งเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล มีอายุกว่า ๑,๕๐๐ ปี ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. ๒๕๒๒

วันที่ ๒๔ คณะได้เดินทางจากวัดไทยลุมพินีสู่สวนศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Garden) สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าโดย ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย–เนปาล และประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าน้อย) กล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่สวนศักดิ์สิทธิ์ นำสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ณ ลานหน้าเสาหินอโศก และนำเดินเวียนเทียนรอบวิหารมายาเทวี พร้อมสวดบทอิติปิโสฯ เดินช้า ๑ รอบ พร้อมแจกแผ่นทองให้คณะผู้ร่วมบุญเขียน พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพร เพื่อนำไปวางที่ฐานพระพุทธเจ้าน้อยในวันรุ่งขึ้น และรุ่งขึ้น วันที่ ๒๕ ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าน้อย) ณ ลานด้านหน้าทางเข้าวิหารมายาเทวี หลังจากนั้น คณะผู้ร่วมเดินทางได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย สส. สมพล เกยุราพันธุ์ และพลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ และถวายองค์ 'พระพุทธเจ้าน้อย' ความสูง ๘๘ เซนติเมตร เพื่อประดิษฐาน ณ วัดไทยลุมพินี ทั้งนี้ การเดินทางในครั้งนี้ สำเร็จเรียบร้อยลงด้วยการสนับสนุนของสายการบิน 'แอร์เอเชีย'

พวกเราทุกชีวิตบนเครื่องบินของแอร์เอเชียต่างมาทำหน้าที่ ต่างมีส่วนทำให้งานในครั้งนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวของทุกคน ดังนั้น การเดินทางในครั้งนี้ เครื่องบินจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็เพราะจิตของทุกคนที่นั่งอยู่บนเครื่องไม่ขุ่นมัว

การทำงานที่ยิ่งใหญ่ต้องมาจากฐานกำลังของจิต จิตที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสจะเป็นจิตที่ทำของยากให้ง่ายได้ ฉะนั้น อานิสงส์ หรือการสะสมบารมี การทำสิ่งยากให้ง่าย ต้องเริ่มจากปัจเจก คือตัวเรา จากนี้ ขอให้คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านกลับไปดูแลจิต ดูจิต รู้จิตให้ติดต่อ เมื่อไรเห็นจิตเกลี้ยงเกลาจากกิเลส จิตก็เป็นอิสระ ควรแก่การงาน...งานศักดิ์สิทธิ์...เพราะจิตของคนทำงานไม่ขุ่นมัว

แล้วเมื่อไรที่นึกถึงการทำงานครั้งนี้ เมื่อนั้นก็จะเป็นมหากุศลทุกคราวไป

ธรรมสวัสดี

จะมีสักกี่ครั้งในชีวิต ที่เราจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญมหากุศล ณ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า จุดกำเนิดแห่ง 'พุทธะ' ก้าวแรกสู่จุดหมายอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ฉะนั้น ขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลกับโครงการ 'บูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล' ได้ ณ ร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ ใน 'กองทุนลุมพินีสถาน' ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lumbinidevelopment.org

หรือโทร 02-971-7575 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype ในเวลาราชการ

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>