online-link
top-ny2017

หนทางของเราคือทางสายกลางเท่านั้น...ทางอื่นไม่มี !

lookin-lookout_059

เป็นเวลาเกือบ ๑ เดือน คือระหว่างวันที่ ๓-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ของการอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา เคลื่อนไปภาคกลางและภาคเหนือ จำนวน ๒๓ จังหวัด...ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตเยี่ยงผู้หญิงข้างถนน กิน นอน และแสดงธรรมอยู่บนถนน เพื่อตามหาหัวใจโพธิสัตว์ริมทาง และพิสูจน์ให้เห็นว่า..."ธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริง และให้ผลจริง", "เมื่อเราอยู่บนหนทางสายกลาง...ก้าวย่างนั้นก็จะเป็นก้าวย่างแห่งสติปัญญา", "งานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัว" และ "งานคือฐานแห่งการภาวนา"

การทำงานรับใช้มวลมนุษยชาติถือเป็นโอกาสที่ได้สะสมบารมี สะสมความดีเล็กๆ น้อยๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีฉันทะ ในอันที่จะเข้าใจบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าเราในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ ทำให้เราร่าเริงในการรับใช้ผู้คนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ และการต้องเดินทางแบบค่ำไหนนอนนั่นอยู่บนหนทางอันประเสริฐ...ก็เพราะเราเลือกแล้วว่าหนทางของเราคือทางสายกลางเท่านั้น...

ทางอื่นไม่มี !

ขบวนธรรมยาตราที่เคลื่อนไปเพื่อเปิดดวงตาเห็นธรรมก่อนวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาจึงทำให้เรายืนยันได้ว่า เกิดขึ้นเพื่อ...เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, เฉลิมฉลองท่านอัญญาโกณฑัญญะที่มีดวงตาเห็นธรรม เมื่อพระธัมมจักรกัปวัตนสูตรเคลื่อน ทำให้พระสังฆรัตนะก็ครบองค์ และเฉลิมฉลองยสกุลบุตร บุรุษผู้พรั่งพร้อม ทว่าในคืนหนึ่งยสกุลบุตรตื่นขึ้นมาในยามดึก แล้วมองเห็นอาการวิปริตต่างๆ นานาของหญิงบำเรอรอบกาย จึงรำพึงขึ้นในคืนหนึ่งว่า "ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ" จากนั้นก็เดินอย่างไร้จุดหมาย กระทั่งไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ครั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ฟัง จึงตรัสแก่ยสกุลบุตรว่า "ที่นี่ไม่วุ่นวายและไม่ขัดข้อง"พร้อมกับทรงแสดงพระธรรมเทศนา 'อนุปุพพิกถา' และทรงแสดง 'สามุกกังสิกาเทศนา (อริยสัจ ๔)' เมื่อจบพระธรรมเทศนา ยสกุลบุตร ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนก็เพื่อจะทำงานตามพุทธประสงค์ที่มอบหมายพุทธกิจที่ว่า "เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน" และการบูชาที่สมควรบูชาที่ทรงยกย่องที่สุดคือการทำให้คนบรรลุธรรม การทำให้คนอยู่บนหนทาง และไปปลุกหัวใจของมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรม ในพรรษานี้จึงเป็นพรรษาที่ตั้งสัจจอธิษฐานพรรษาว่า มีดวงตาเห็นธรรม เดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่น โดยเราเชื่อว่าต้องนำธรรมะกลับมาสู่หัวใจของผู้คน เราจึงไปปลุกหัวใจของมนุษยชาติให้มีหัวใจที่ปลอดภัยอยู่ด้วยธรรม

และอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของการเคลื่อนไปในครั้งนี้ คือการที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเยียวยาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ๑๓ แห่งและมีโอกาสได้พบผู้ป่วย ๕๑ ราย ซึ่งผู้ป่วยทุกคนเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า ที่จะทำให้เรารู้ว่าการเยียวยานั้นคือความงดงามของโลกใบนี้ เป็นความงดงามระหว่างคนสองกลุ่ม คือกลุ่มคนที่เข้าไปเยียวยาและกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาในความเป็นจริง พลังของการเยียวยาเกิดขึ้นในหัวใจของคน โดยทั้งสองกลุ่มนี้ ด้วยศรัทธาที่แรงกล้าในกันและกัน

เราในฐานะที่เข้าไปเรียนรู้กับผู้ป่วย เคารพหัวใจของผู้ป่วย และปรารถนาที่จะเข้าไปถ่ายถอนความทุกข์ของเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเราในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ ทำให้เราได้เห็นพลังของพระธรรมที่เข้าไปด้วยความปรารถนาที่จะถ่ายถอนความทุกข์นั้นออกมา แม้แต่การเอาความทุกข์นั้นออกมาเป็นของเรา มันจึงทำให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของการทำงานด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเช่นนี้

๕๑ กรณีศึกษาที่ผ่านมาเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรา ขอขอบพระคุณครูผู้ป่วยทุกคน

และการมีโอกาสได้เป็นครูที่สอนให้บุคลากรในโรงพยาบาลตั้งแต่ผู้อำนวยการ หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน ตลอดจนญาติผู้ป่วยที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะทำให้คนที่กำลังทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจด้วยหัวใจของการเป็นผู้รับใช้ของคนทุกคน เราจึงไม่ใช่ผู้เฝ้าไข้ หรือเฝ้าเตียง แต่เราคือผู้ที่กำลังได้รับโอกาสอย่างยิ่งที่จะเข้าไปพัฒนาการเป็นผู้รับใช้ด้วยจิตวิญญาณของคนที่ทำงานตามพุทธประสงค์ ดังคำกล่าวที่ว่า "การดูแลผู้ป่วยคือการดูแลเราตถาคต"

ข้าพเจ้าจึงรู้สึกขอบพระคุณทุกโอกาสที่ได้รับใช้ และการออกไปตามหาหัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ ก็เป็นเรื่องที่

พวกเราจะต้องรู้เท่าทันโลก และอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลก และช่วยกัน ชวนกันออกมาทำงานด้วยจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ที่มีความสุขที่จะให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติ

และให้...ให้ได้มากกว่าที่เคยให้

ธรรมสวัสดี

*บรรยายภาพ : หนึ่งในผู้ป่วยที่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ไปให้กำลังใจและเยียวยา

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>