online-link
top-ny2017

เส้นทางสร้างอริยชน...เคลื่อนแล้ว !

lookin-lookout_057

เคลื่อนแล้ว ! พระพุทธยันตีองค์ดำ นาลันทา เสถียรธรรมสถานจับมือกับห้าหน่วยงานใหญ่ คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.)และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้โครงการ ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เมื่อธรรมเดินทางสร้างอริยชน เปิดดวงตาเห็นธรรม เพื่อปลุกหัวใจสังคม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ให้ทุกครอบครัว งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย

เคลื่อนแล้ว...สู่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดแรก และในวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการแถลงข่าวที่บริเวณวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแขกผู้มีเกียรติให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานมากมาย อาทิ พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, คุณปรียา ปาลิโพธิ รองผู้ว่าราชการพระนครศรีอยุธยา, คุณวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นพ.สมาน ฟูตระกูล

"ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการสร้างมนุษย์ การสร้างองค์ความรู้ การสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมนุษย์นั้นสร้างครอบครัวและสร้างสังคม ถ้าสังคมดี ครอบครัวดี ประเทศชาติเราจะดีด้วย ฉะนั้น สิ่งต่างๆ ที่เราได้ทำนี้จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง กระผมในฐานะรัฐบาลจึงขอสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในการปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อปลุกความหวังให้กับสังคม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระมหาราชินี" สมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

"เราร่วมสนับสนุนเสถียรธรรมสถานตั้งแต่ช่วงวันวิสาขบูชา ครบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปีนี้ถือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของพ่อ...พ่อที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางโลกและทางธรรม...สาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกหลานไทยป่วยตายเป็นอันดับหนึ่งและสองในขณะนี้คือเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์กับบุหรี่ ฉะนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงน้อมใจอย่างยิ่งให้การสนับสนุนเสถียรธรรมสถานดำเนินการในส่วนของการเฉลิมฉลองพระคุณพ่ออันยิ่งใหญ่ ไม่มีอะไรที่พ่อจะห่วงมากเท่าเรื่องสุขภาพ คือให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงทางกาย มีสุขภาพใจอยู่ในศีลในธรรม...พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ท่านทรงเป็นเลิศในเรื่องการเยียวยา...สถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นวัดโบราณอยู่ในแดนประวัติศาสตร์...การที่เราอยู่ในแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งธรรมะ จึงเป็นดึงธรรมะกลับมาเป็นความร่มเย็นทางจิตใจ" นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวในการแถลงข่าวความตอนหนึ่งว่า

"วันวิสาขบูชาที่ 4 มิถุนายน ผู้คนนับแสนนับล้านที่ไปอยู่ตรงหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา และร่วมกันอธิษฐานจิตว่าเราจะเป็นชาวพุทธที่ทำให้ตัวเราเข้าถึงความเป็นอิสรชน ธรรมะศักดิ์สิทธิ์...ถ้าจิตของเราไม่ขุ่นมัว เพื่อเป็นผลานิสงส์ใหญ่ในการที่จะกลับมาอยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ข้าพเจ้าได้เห็นบารมีของพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา อย่างชัดเจน จึงได้มีดำริว่าเมื่อเสร็จจากงานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้ว จากนี้ไปอีก 1 เดือนจนถึงวันอาสาฬหบูชา...วันที่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร ได้เกิดพระอริยสงฆ์รูปแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรม มีดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันรูปแรก พวกเราชาวพุทธพึงที่จะเฉลิมฉลอง 2600 ปีแห่งการมีสังฆรัตนะ เพราะท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุถึงความจริงที่ว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา เมื่อพระรัตนตรัยครบองค์สามคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปรากฏขึ้น 2600 ปีมาแล้ว อาสาฬหบูชานี้จึงต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมได้หรือไม่ และนี่คือการปฏิบัติบูชาที่เป็นพุทธประสงค์ที่สุด ...วันก่อนได้ไปแถลงข่าวกับ ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ได้เสนอท่านว่าจะมอบตาราอวอร์ดให้นายกเหล่ากาชาดทุกจังหวัด วันนี้ข้าพเจ้าได้มานั่งต่อหน้าท่านนายกเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ขอเชิญให้ท่านได้ส่งเสริมให้ผู้หญิงในจังหวัดของท่าน ได้มีหัวใจที่เข้มแข็ง มีหัวใจที่เกื้อกูลเหมือนแม่ และที่มีหัวใจของการให้เยี่ยงหัวใจของโพธิสัตว์ และเข้าร่วมรับรางวัลตาราอวอร์ด รางวัลหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี"

นอกจากนี้ การอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ออกไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็เพื่อตั้ง ชมรมธรรมสวัสดี ที่จะส่งเสริมให้เด็กหญิงเด็กชายมีชีวิตที่เดินทางอย่างปลอดภัยได้ด้วยธรรม ช่วยเด็กให้เป็นมนุษย์ที่แท้ ไม่เป็นแค่เหยื่อ เป็นการเยียวยาหัวใจของสังคมร่วมกัน จึงขอเชิญให้ร่วมบุญสร้าง ชมรมธรรมสวัสดี ชมรมแห่งความปลอดภัยโดยธรรม ที่จะมอบทุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำความดี ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิดให้เด็กและเยาวชนในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเสนอความดีที่อยากทำ ไม่ปล่อยให้ความดีเป็นเพียงนามธรรม แต่ให้ลงมือทำความดีนั้นให้เป็นความจริง และประจักษ์ในความดีที่ตนได้ทำ เพื่อสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน

พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร. จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้มอบทุนส่งเสริมความดีท่านละ 100,000 บาท ให้กับเสถียรธรรมสถาน เพื่อสนับสนุนชมรมธรรมสวัสดีทันที ซึ่งข้าพเจ้าได้นำไปตั้งกองทุนธรรมสวัสดีที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด และ โรงเรียนอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีผู้สนับสนุนชมรมธรรมสวัสดี ในทุกจังหวัดที่พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเคลื่อนไป เพื่อสร้างศรัทธาและปัญญาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการกลับไปใช้ดูแลชีวิตของเราให้เป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อ

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>