online-link
top-ny2017

ปาฏิหาริย์ที่สร้างได้...คือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นในใจ

lookin-lookout_052

รับรางวัล Awakening Leadership Awards

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติ ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและสำนักงานประจำภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาฯได้มีมติรับรอง จากนั้น วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี ๒๕๔๓ ด้วยความ ร่วมมือของชาวพุทธทุกนิกาย

ตัวแทนชาวพุทธจากทั่วโลกได้เดินทางมาร่วมงานพุทธชยันตี ฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถวายพระพรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา พร้อมกับเข้าร่วมประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเจ้าภาพหลักคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปร่วมใน ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๕ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธชยันตี ฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานโอวาท มีใจความตอนหนึ่งว่า "เหตุที่โลกร่มเย็นได้ไม่มีเหตุอื่นใด นอกจากธรรมะของพระพุทธองค์ พระพุทธศาสนาเป็นของคนทั่วไป ทุกท่านที่มาประชุมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ขอได้ช่วยกันเพื่อทำให้คนทั้งหลายในโลกได้มีโอกาสพบกับธรรมะของพระพุทธเจ้า ธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้ประเทศอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ประเทศที่ปราศจากการสู้รบกัน ย่อมอยู่กันอย่างสงบสุข ขอให้ถือธรรมะข้อใดข้อหนึ่ง เช่น ความไม่ประมาทเป็นต้น ซึ่งเป็นหลักกลางๆ นำไปปฏิบัติตามสมควร"

ในตอนท้าย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การประชุมครั้งนี้ที่สำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้มอบรางวัลแห่งการตื่นรู้เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก่บุคคลหลายฝ่าย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านพระพุทธศาสนาในงานดังกล่าว โดยข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในหลายนั้น...

"ครั้งใดที่ได้รับโอกาสเช่นนี้ ครั้งนั้นจะมีความอาจหาญที่จะรับใช้มวลมนุษยชาติ ด้วยรู้ว่าพระองค์รับสั่งกับพวกเราว่า ธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทางและมิใช่ทาง ปีนี้เป็นปีที่พวกเราควรจะช่วยกันทำให้เยาวชนคนอีกรุ่นหนึ่งรู้ว่า อะไรคือทาง และอะไรไม่ใช่ทาง อยากให้คนหนุ่มสาว หรือคนอีกรุ่นหนึ่งรู้ว่า การเกิดของเขาสำคัญนัก เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ และขอร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตีโดยการนำหัวใจของคนหนุ่มสาวถวายต่อพระองค์ และในวันวิสาขบูชานักขัตฤกษ์ ขอใช้โอกาสนี้กราบเรียนนิมนต์พระคุณเจ้าที่เคารพ และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่า เราจะสวดมนต์ข้าม ๒๖ ศตวรรษในเวลา ๒๒.๓๐ น. โดยการถ่ายทอดที่รัฐบาลไทยได้ให้ช่อง ๑๑ เป็นแม่ข่าย และ TGN ได้ทำงานออกไปทั่วโลก ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด เสียงสรรเสริญพุทธคุณ อิติปิโสภควา ๒,๖๐๐ จบที่พวกเรามีปาฏิหาริย์แห่งการตื่นในใจได้ภาวนากับการสวดมนต์ที่เปรียบเสมือนมีพระองค์ประทับอยู่กลางใจของเราจะกระหึ่มขึ้น เราจะมีคนนับแสน นับล้าน และการถ่ายทอดลิงก์จาก ๕ ทวีป ๑๕ ประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะใช้เสียงนี้เป็นการทำสมาธิหมู่ และขอให้โอกาสนี้เป็นการสร้างปาฏิหาริย์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ให้มีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ ทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุข และพ้นทุกข์ร่วมกัน"

และสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวในวันนั้น ก็เป็นจริงทุกประการในคืนวันวิสาขบูชานักขัตฤกษ์ที่ผ่านมา เสียงสวดสรรเสริญพุทธคุณดังกระหึ่มพร้อมกันทั่วท้องสนามหลวง...ทั่วประเทศ...และทั่วโลก โดยมี พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา เป็นองค์ประธาน และบัดนี้ ได้มาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ หน้าอาคารสาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน แล้ว

การทำงานเป็นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมของเสถียรธรรมสถานในเสี้ยวศตวรรษที่ผ่านมา เราพบความศักดิ์สิทธิ์ของจิตที่ถูกพัฒนาอยู่ในงาน คุณค่าของงาน...อยู่ที่จิตของคนทำงาน งานศักดิ์สิทธิ์...เพราะจิตไม่ขุ่นมัว มาทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์...เพราะจิตหลุดพ้น และถวายหัวใจที่ศักดิ์สิทธิ์นี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นการปฏิบัติบูชาที่เป็นพุทธประสงค์ที่สุด

นี่คือการปลุกหัวใจของมนุษยชาติ ที่ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน

ธรรมสวัสดี

ขอเชิญนมัสการ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา พระผู้เป็นหัวใจแห่งปัญญาและเป็นเลิศแห่งการเยียวยา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ เสถียรธรรมสถาน

ซอยวัชรพล รามอินทรา ๕๕ กรุงเทพฯ www.sdsweb.org โทร ๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>