online-link
top-ny2017

บนเส้นทางฝึกฝน 'ตน' สู่การเป็น 'คน' ของพุทธศาสนา

lookin-lookout_048

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ข้าพเจ้าได้นำตัวแทน 6 คนจากผู้บวชทั้งหมด 65 คน ในโครงการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์' ณ แดนพุทธภูมิ...พุทธคยา-พาราณสี-สาวัตถี-ลุมพินี-กุสินารา-ไวสาลี-ราชคฤห์-พุทธคยา (เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา, วาระก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน และ 5 ปี สาวิกาสิกขาลัย การศึกษาที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรม) ระหว่างวันที่ 3-22 เมษายน พ.ศ. 2555 เข้ากราบ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก) เจ้าคณะภาค 10 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อขอลาบวช

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก) ได้เมตตาให้กำลังใจว่า

"ผู้หญิงทำงานรับใช้พระศาสนาอย่างหนักมากแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ ดังนั้น การบวชแม่ชีศีล 10 จึงเป็นเรื่องดี อาตมาก็อยากให้การบวชนี้ได้รับการเผยแผ่ออกไปผ่านทางสื่อต่างๆ หรือช่วยกันทำให้เป็นสื่อออกมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในการทำความดีเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา"

ในโอกาสนี้ คณะของเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และกราบถวายรายงานความคืบหน้าในการทำงานของ 'สาวิกาสิกขาลัย' และ การบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ในโครงการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์' ด้วย

รุ่งขึ้น ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันปลงผม พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ได้มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการทำงานของเสถียรธรรมสถาน และได้เมตตาให้โอวาทและกำลังใจแก่ผู้บวชอีกด้วย ยังความปลื้มปีติแต่ชุมชนของเราเป็นอย่างยิ่ง

"คุณแม่ชีศันสนีย์ท่านมีเมตตาเสียสละเพื่อทุกคน ผู้ที่ได้ไปประเทศอินเดียคือผู้มีบุญ ผู้ที่บวชแล้วได้ไปอินเดียแสดงว่าเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าในอดีต...คุณแม่ชีท่านดูแลอย่างใกล้ชิด ขอสนับสนุน และขอส่งเสริมในกิจการนี้...สิ่งที่ลูกหลานของเราขาดอย่างที่สุดคือศีลธรรม วัตถุสิ่งของเงินทองมีเยอะแยะแล้ว ที่ขาดคืออาหารใจ มาเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คุณพ่อคุณแม่และทุกคนมาร่วมให้อาหารใจแก่ลูกๆ ซึ่งก็คือบุญกุศล คือศีลธรรม กายมีศีลสุขล้ำ ใจมีธรรมสุขเลิศ ถ้าลูกหลานมีทั้งศีลทั้งธรรม ก็มีแต่ความล้ำเลิศเกิดขึ้นในชีวิต ฉะนั้น อาตมาในนามตัวแทนของพระสงฆ์ ขอเจริญพรขอบคุณคุณแม่ชีศันสนีย์ที่ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา ขอขอบคุณและอนุโมทนาคุณพ่อคุณแม่ของลูกทุกคน และผู้ที่ให้ความสนับสนุนกิจการนี้ ขอให้ลูกๆ ทั้งหลายตั้งอกตั้งใจ ตั้งไว้ให้ดี ตั้งแต่บัดนี้ ขอเชิญตั้งใจ ตั้งตัวตั้งตน ตั้งต้นตั้งมั่น ฝึกฝนใฝ่ฝัน ฝ่าฟันฝันใฝ่ อบรมบ่มเพาะ เจาะจิตเจาะใจ ส่งเสริมสอดไส้ สวมใส่ศีลธรรม..."

และในเช้าตรู่ของวันที่ 2 เมษายน คณะผู้บวชพุทธสาวิกาและผู้ติดตามก็ได้เดินทางมุ่งสู่แดนพุทธภูมิ และพิธีปลงผมพุทธสาวิกาก็เริ่มขึ้นในเช้าวันที่ 3 เมษายน ที่วัดไทยพุทธคยา จากนั้นขบวนแห่พุทธสาวิกาก็ได้เคลื่อนสู่ปริมณฑลพุทธคยาสัตตมหาสถาน และข้าพเจ้าได้กล่าวรายงานแก่ พระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา / หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย–เนปาล เกี่ยวกับโครงการ บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาตร์ ซึ่งเป็นงานที่ท่านอาจารย์ได้เคยดำริกับข้าพเจ้าหลายครั้งว่าให้ทำเรื่อง อริยสาวิกา หลังจากนั้น ท่านอาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทแก่เหล่าพุทธสาวิกาว่า

"อนุโมทนาต่อความกล้าหาญของเสถียรธรรมสถาน โดย คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่กล้าที่จะบวชผู้หญิง พวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธ ควรมาดูความหมายของพุทธชยันตีกันให้ดีว่า พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้ทำอะไรไว้ให้เป็นอนุสรณ์ของการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาบ้าง เช่น เราจะทำอย่างไรให้เด็กที่มาเกิดในปีพุทธชยันตีเป็นเด็กที่ดี เราจะทำอย่างไรให้พ่อแม่หรือคู่แต่งงานในปีพุทธชยันตีเป็นคู่ที่ดี เราทำอย่างไรที่จะเริ่มให้การศึกษาในปีพุทธชยันตีเป็นการศึกษาที่ดีที่จะพาเราพัฒนาได้เจริญได้ การบวชผู้หญิงเราจะเรียกว่า อริยสาวิกาก็ได้ เป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะเป็นการนำเอาคนมาถวายให้กับพระพุทธเจ้า เอาคนเป็นๆ มาถวาย ไม่ได้เอาหมู เห็ด เป็ด ไก่ มาถวาย แต่เป็นการเอาคนเอาหัวใจของคนมาถวายให้เป็นลูกของพระพุทธเจ้า นี่เป็นการเริ่มต้นการทำงานในปีพุทธชยันตีที่ดี ทำให้เราได้คนของพระพุทธศาสนา" ในตอนท้าย ท่านอาจารย์ได้เมตตาชื่นชมความกล้าหาญของผู้หญิง และกล่าวว่า

"ผู้หญิงมีคุณูปการต่อพระศาสนาอย่างไร เรื่องบางเรื่องพระสงฆ์ก็ทำไม่ได้ คุณแม่ชีศันสนีย์มีความกล้าหาญในการทำงานเรื่องผู้หญิง และช่วยพระสงฆ์ได้มากในการทำงานเพื่อพุทธศาสนา ก็ขออนุโมทนาด้วย"

ธรรมสวัสดี

ติดตามความเคลื่อนไหวของ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์' ระหว่างวันที่ 3-22 เมษายน 2555 ได้ที่ http://www.sdsweb.org/sdsweb/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=209

และขอเชิญร่วมมหากุศลด้วยกาสนับสนุนการบวช โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-519-1119, 084-557-5123

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>