online-link
top-70years

บวชพุทธสาวิกาครั้งที่ 3 กับการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์...ที่พุทธคยา

lookin-lookout_042

บวชพุทธสาวิกาครั้งที่ 3 กับการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์...ที่พุทธคยา

วันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ท่านอาจารย์กล่าวว่ามีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการทำงานของสาวิกาสิกขาลัยให้เป็นอริยสาวิกา และเชิญชวนให้พวกเราสตรีที่มีความตั้งใจที่จะบวชพุทธสาวิกาในภาคฤดูร้อนปีนี้ไปบวชที่พุทธคยา โดยท่านอาจารย์จะเมตตาเป็นประธานในการบวช โดยให้ อัจฉราวดี สต็อคมันน์ และ พารณี เจียรเกียรติ ลูกศิษย์ 2 คน ซึ่งเป็นมหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 ของสาขาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต สาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกวิชาพระพุทธศาสนาในกองทุนของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 สาธารณรัฐอินเดีย มาเป็นผู้ดูแลตลอดกระบวนการ

เมื่อได้รับฟังคำของครูบาอาจารย์ที่ประสงค์จะสนับสนุนหนทางที่จะทำให้เกิดความเป็นอริยะ ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเป็นบุญเหลือเกินที่เราได้อยู่ในพระพุทธศาสนาที่มีหมู่สงฆ์เป็นเหมือนกัลยาณมิตร เป็นคล้ายพี่ที่คอยชี้ช่องทางที่ถูกต้อง...

โอกาสของผู้หญิงจึงเกิดขึ้น!

การเตรียมตัวไปบวชพุทธสาวิการะหว่างวันที่ 2-12 เมษายน 2555 จึงเกิดขึ้น!

ทั้งนี้ เมื่อได้ทราบข่าวแบบปากต่อปาก ทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ใหญ่ที่ตั้งใจจะบวชพุทธสาวิกาก็ได้ทยอยสมัครเข้ามาแล้ว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่จะประกาศให้ผู้ที่สนใจในวงกว้างได้รับทราบ ทั้งผู้ที่สนใจจะไปบวช และผู้ที่สนใจจะสนับสนุนการบวชในครั้งนี้

การบวชพุทธสาวิกาศีล 10 เป็นการใช้ชีวิตที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาผู้บวชต้องศึกษาจริง ปฏิบัติจริง จึงจะได้ผลจริง

ความหมายของการบวชคือ รักษาพระธรรมวินัย เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา, การบวชเป็นการฝึกตนเองให้อยู่บนหนทางพรหมจรรย์, ฝึกสำรวมจิต สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย, เป็นการทดลองอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเอง มีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อย และเรียบง่าย ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน, ฝึกสละทรัพย์สมบัติ ของรัก ของพอใจ อันเป็นทางมาแห่งทุกข์ และมีชีวิตที่เนื่องด้วยผู้อื่นเลี้ยงดู จึงเป็นผู้ที่เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย

การบวชนั้นมีอานิสงส์ต่อตัวผู้บวชเอง โดยได้โอกาสศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ทั้งยังมีอานิสงส์ต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้มีโอกาสใกล้ชิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

การบวชแม้เพียงน้อยวัน ก็ยังมีอานิสงส์มหาศาล ดังที่แต่กาลก่อนท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้พูดไว้เป็นอุปมาเพื่อการคำนวณ เพราะไม่อาจจะกล่าวเป็นอย่างอื่นว่า ให้เอาฟ้าทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกับแผ่นกระดาษ แล้วเอาภูเขาพระสุเมรุเป็นเหมือนกับปากกาหรือพู่กัน ให้เอาแผ่นดินเป็นเหมือนกับหมึก เอาน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำละลายหมึก แล้วเขียนกันให้เต็มท้องฟ้า ก็ไม่หมดอานิสงส์ของการบวช หากบวชจริง ได้ศึกษาจริง ได้ปฏิบัติจริง ย่อมมีอานิสงส์มากอย่างนี้แล

ฉะนั้น หากเสถียรธรรมสถานจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ขอเชิญชวนพวกเราซึ่งถึงแม้จะเป็นผู้หญิง ก็อย่าได้รู้สึกว่าเราต่ำต้อย เพราะผู้หญิงก็สามารถบรรลุธรรมได้ และการบวชครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อเรียกร้องให้ตัวเองถูกเรียกว่าอะไร หากแต่เป็นการบวชเพื่อเข้าไปสู่หัวใจของตัวเองที่จะเป็นบุคคลที่เอาความคับแคบเดิมๆ จากบ้านเรือนออก และใช้ชีวิตอย่างเกลี้ยงเกลาจากกิเลสต่อไป

ไม่ต้องสนใจว่าจะถูกเรียกว่าอะไร แต่จงเคารพหัวใจของตนเองที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสดวงนี้เถิด

ในการใช้ชีวิตที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เช่นที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า 'ธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทาง และมิใช่ทาง' ซึ่งเป็นการเดินทางอยู่บนหนทางที่ประกอบด้วยปัญญา ศีล สมาธิ หรืออริยมรรคมีองค์ 8 นั้น ทำให้ข้าพเจ้าอาจหาญโดยธรรม และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ธรรมศักดิ์สิทธิ์จริงและเห็นผลจริงเมื่อเราใช้จริง ด้วยลมหายใจเข้าที่สงบเย็นและมีลมหายใจออกที่เป็นประโยชน์ รู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต เพื่อเปลี่ยนจาก 'การเป็นทุกข์' สู่ 'การเห็นทุกข์' ดำเนินชีวิตอย่าง รู้ ตื่น และเบิกบาน ดังอริยสัจจากพระโอษฐ์ที่ว่า 'การเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย' อันเป็นพุทธประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศักยภาพของมนุษย์ที่จะต้องไปให้ถึง...

คือการใช้โอกาสในการเกิดนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์

ธรรมสวัสดี

พิธีบวช ณ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 2-12 เม.ย. 55 และ พิธีบวช ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13-22 เม.ย. 55 สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะบวช หรือสนใจจะสนับสนุนการบวชในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-519-1119, 084-557-5123 และ 084-131-6423 หรือ www.sdsweb.org ร่วมสนับสนุนโครงการพุทธสาวิกา ชื่อบัญชีเสถียรธรรมสถาน ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวัชรพล ออมทรัพย์ 796-2-00003-1

แฟ็กซ์ใบโอนที่ 02-519-4633

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>