online-link
top-ny2017

เพราะ 'เด็ก' คือความหวัง...'ผู้ใหญ่' จึงต้องผนึกกำลังทำเพื่อเด็ก

lookin-lookout_040

เพราะเด็กคือความหวังของแผ่นดิน ดังนั้นเจตนารมณ์ของการกำหนดให้ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ก็เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก รวมทั้งเพื่อให้เด็กตระหนักถึงบทบาทสาคัญของตนที่มีต่อแผ่นดิน โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมและเตรียมตนเองให้พร้อมเเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม วันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา งานวันเด็ก...หัวใจเด็ก...หัวใจโพธิสัตว์ ที่เสถียรธรรมสถาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กกว่า 1,000 ชีวิต ที่บรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสนใจในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งหัวใจโพธิสัตว์ลงไปในหัวใจของเด็ก

กับการก้าวสู่ปีที่ 25 แห่งการทำงาน เสถียรธรรมสถานจึงมีแนวคิดสำคัญในการมุ่งให้เกิดการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสุข 3 ขั้น...สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง และสุขเมื่อให้...ลงไปในหัวใจเด็ก

สุขง่ายใช้น้อย...ความสุขที่นำเด็กกลับสู่อ้อมกอดของธรรมชาติและลมหายใจแห่งสติ มีความสุขกับทุกเรื่องราวเล็กๆ ในชีวิต กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเอง และอยู่กับทุกความรักของพ่อแม่ที่มอบให้ลูกด้วยทุกอณูแห่งความรักจากหัวใจ

สุขเมื่อสร้าง...กับการเรียนรู้มากมายที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่า ทุกอย่างในโลกที่เกิดความสำเร็จได้ย่อมมาจากการลงมือทำ มิใช่เพียงการใช้เงินซื้อ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน 1 วันแห่งการสร้างสุขของเด็กๆ จึงรายล้อมไปด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่จะใช้งานมาสร้างให้เกิดสำนึกของความเป็นผู้สร้าง ผู้ลงมือทำ จากหลากหลายกิจกรรม

หัวใจเด็ก...หัวใจโพธิสัตว์ เป็นกิจกรรมที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นต้นแบบของการทำดีให้ดู อยู่อย่างเป็นสุขให้เด็กเห็น และเย็นให้เด็กสัมผัสได้ ด้วยการเชิญชวนเด็กๆ มาร่วมกันแบ่งปันความรักให้กับน้องหมาน้องแมว สัตว์เลี้ยงใกล้ตัวที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องความรักและความสุขจากการให้, กิจกรรมหมื่นจินตนาการกับการเรียนรู้เพื่อปลูกปัญญา เพื่อทำให้พ่อแม่เห็นว่าการเล่นสำคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาให้กับลูกได้ และ 'มดน้อยแสนขยัน' กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เด็กได้ทำความดีอย่างหลากหลายตามความถนัดใน 1 วันที่เป็นวันของเด็ก

หัวใจพ่อ...หัวใจโพธิสัตว์ เป็นกิจกรรมที่มีผู้ชายมาเป็นต้นแบบการเรียนรู้ มาแบ่งปันประสบการณ์ และมาสร้างงานสำหรับเด็กหลายซุ้ม เช่น โมบายกระจายรัก, ลูกชุบจากคุณตา, ของเล่นมีชีวิต, ดินหนึ่งก้อนกับใจหนึ่งดวง, ของเล่นทำมือ

หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ ความรักของแม่ที่สร้างโลกให้ลูก การทำงานที่เกิดจากฝีมือของแม่ที่พร้อมจะสร้างสรรค์ทุกชิ้นงานเพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้กับลูกผ่านกิจกรรม ฝีเข็มแห่งสติ, ตุ๊กตาผ้าขนหนู, ลมหายใจกับปลายพู่กัน (การทำผ้าบาติก), ภาวนากับการปั้นของจิ๋ว, แสงเทียนแห่งสติ, ภาวนากับการถัก, สร้างสุขง่ายๆ กับพี่ไก่กระต๊าก, ข้าวโพดเต้นระบำ, ของเล่นผ้าเสริมสร้างการเรียนรู้

หัวใจครอบครัว...หัวใจโพธิสัตว์ ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สังคมที่ดี วงศาคณาญาติจึงมีความสำคัญยิ่งในการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีผู้ใหญ่เป็นกัลยาณมิตร การทำกิจกรรมแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติ และการเรียนรู้ร่วมกับคุณยายจ๋าในวิถีชีวิตที่เป็นบ้าน วัด โรงเรียน กับการสร้างครอบครัวหัวใจโพธิสัตว์ จึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การสร้างครอบครัวหัวใจโพธิสัตว์

หัวใจสังคม...หัวใจโพธิสัตว์ เป็นการทำให้ทุกคนในครอบครัวได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาตนเองได้ โดยมีต้นแบบของการเรียนรู้ที่เป็นที่เคารพรักของคนในสังคม คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าการให้ทำให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้ กิจกรรม Share Smiles ยิ้มของลูก...คือรอยยิ้มของพ่อ จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆ ได้แบ่งปันรอยยิ้มและความสุขสู่ผู้คนในสังคม และนิทรรศการ 'น้ำท่วมกาย...ไม่ท่วมใจ' ซึ่งเป็นการบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์จากผู้คนที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงในสถานการณ์น้ำท่วมของเยาวชน SOS (Seeds of Spirituality) บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญา จึงเป็นบทสรุปอย่างเป็นรูปธรรมที่ทำให้เห็นว่า เมื่อทุกครอบครัวมีความสุขและอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้ สังคมจะมีความสุขได้เป็นเรื่องที่ทาได้จริง

สุขเมื่อให้...เมื่อทุกหัวใจมีตนเองเป็นที่พึ่ง พลังแห่งการพึ่งพาตนเองได้จะทำให้ทุกคนสามารถส่งพลังแห่งการให้อย่างมีหัวใจโพธิสัตว์ที่เป็นการให้อย่างมีปัญญาไปให้กับทุกคนในสังคมได้ การนำสิ่งที่ตนเองทำมาร่วมกันแบ่งปันใน 'สหกรณ์ออมบุญ' เพื่อส่งต่อสิ่งที่ตนเองทำได้และได้ทำ ไปยังผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม จึงเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเห็นความสุขเมื่อได้ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การทำงานวันเด็กเพื่อตอบโจทย์เป้าประสงค์ของชาติ ที่ต้องการให้ผู้ใหญ่ในสังคมเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก ให้เด็กตระหนักถึงบทบาทสาคัญของตนที่มีต่อแผ่นดิน โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมและเตรียมตนเองให้พร้อมเพื่อเป็นกำลังสาคัญของชาติ จึงคงมิใช่แค่เพียงให้เด็กได้ทำในสิ่งที่สนุกสนาน หรือทำในสิ่งที่ไม่เคยได้ทำ หากควรมีการได้ทำอย่างเป็นการปลูกสำนึกไปพร้อมๆ กับความสนุกสนานที่เป็นความบันเทิงทางปัญญาควบคู่ไปด้วย

พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกเพื่อโลก มิใช่เพื่อเรา อยากให้โลกเป็นอย่างไรก็เลี้ยงลูกให้เป็นอย่างนั้น การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสาหรับแผ่นดินคือการลงทุนให้เด็ก ดังนั้นเราต้องสอนให้เด็กเผชิญหน้ากับภัยพิบัติได้และการที่เด็กจะรอดจากภัยพิบัติได้ต้องเริ่มจากการสอนให้เด็กเป็นผู้ให้ เด็กต้องรู้จักเผชิญหน้ากับความจริงและพึ่งพาตนเองได้ เด็กที่เป็นหัวใจเด็ก...หัวใจโพธิสัตว์จึงต้องเป็นเด็กที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>