online-link
top-70years

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่

lookin-lookout_038

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพ 27 แห่ง อาทิ กรุงเทพมหานคร มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย เสถียรธรรมสถาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ที่ท้องสนามหลวง เพื่อเชิญชวนประชาชนมาทำสิ่งดีๆ ต้อนรับศักราชใหม่ 2555 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และในโอกาสมหามงคลฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีมามากกว่า 10 ปีแล้ว และได้พบอานิสงส์ของการสวดมนต์ว่า ทำให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เพราะแม้จะเป็นการทำกิจกรรมในเวลาช่วงสั้นๆ แต่หากเป็นความตั้งใจที่ดี มีเจตนาที่ดี ก็ถือว่าได้เริ่มต้นทำให้สำเร็จได้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะคนที่มีเจตนาทำเรื่องดีในช่วงการเคลื่อนจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่ เป็นอานิสงส์ที่ดีกับชีวิตมาก เมื่อเรานึกถึงก็อิ่มใจ เป็นสุข ครั้นถึงเวลาที่ชีวิตต้องเจอะเจอปัญหาหรืออุปสรรค เราก็จะมีกำลังที่จะเคลื่อนไปข้างหน้า และมีกำลังที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคนั้น และการสวดมนต์ข้ามปีก็ถือเป็นมหากุศล เพราะเป็นการสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ

ในทางวิทยาศาสตร์ เวลาที่เราเปล่งเสียงสวดมนต์ เสียงซึ่งเป็นสัมมาวาจาและเป็นกุศลนี้จะทำให้น้ำในตัวเราเรียงโมเลกุล เป็นน้ำที่มีผลึกใส ผิวเราจะใส ใจสว่าง เรียกได้ว่าผิวเปล่งปลั่ง เพราะเป็นความงามที่ออกมาจากใจ ยิ่งถ้ามีความเข้าใจในบทสวดมนต์นั้นๆ ด้วย ก็จะยิ่งเป็นการสร้างปัญญาให้แก่ตัวผู้สวดด้วย

สำหรับการสวดมนต์ข้ามปีที่เสถียรธรรมสถานในปีนี้ เราเริ่มสวดมนต์ทำวัตรเย็นตั้งแต่เวลา 18.30 น. และในเวลา 20.00 น. พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) ได้มาแสดงธรรมเรื่อง 'ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา' จนถึงเวลา 4 ทุ่ม จากนั้นข้าพเจ้าได้อัญเชิญองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์มาประดิษฐาน ณ ธรรมศาลา เพื่อให้ทุกคนได้สักการะและขอพรท่าน ซึ่งในคืนนั้นคลาคล่ำไปด้วยผู้ปฏิบัติธรรมในโครงการอานาปานสติกว่า 500 คน และผู้เข้ามาสวดมนต์อีกกว่า 2,500 คน หลังเที่ยงคืน ก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับ ในเวลา 03.00น. ผู้มาร่วมสวดมนต์ทุกคนได้รับองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์ไปบูชาที่บ้านด้วย...

ปีที่ผ่านมาเราท่านอาจได้รับผลกระทบจากการมาเยือนของ 'น้ำ' สำหรับเสถียรธรรมสถาน 'น้ำ' ทำให้ชุมชนของเราได้จัดบ้านใหม่ ซึ่งยังผลให้วันนี้...เรามีที่พักสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมที่มิได้จำกัดเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน (สนใจ...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-519-1119)

ปีใหม่ 2555 นี้ ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่เคลื่อนไปอยู่ทุกขณะอย่างรู้ ตื่น และเบิกบาน มีปัจจุบันขณะที่รู้ ตื่น และเบิกบาน อยู่ในกายกรรม วจีกรรม ที่มีมโนกรรมสุจริตตั้งมั่น ควรแก่การงาน ขอให้ผลกรรมที่เป็นกุศลส่งต่อผู้ทำอันเป็นปัจเจก และส่งต่อสังคมเป็นมหภาค

ปีใหม่ 2555 นี้ ขอให้พรปีใหม่เป็นพลังเปลี่ยนแปลงตัวเราไปอยู่บนหนทางที่มีปัญญา ศีล สมาธิ อันเป็นทางสายเอกในการพ้นทุกข์

ปีใหม่ 2555 นี้ ขอให้ใจทุกดวงไม่มีความลับ (Open secret) โดย Open secret ที่ว่านี้คือทั้งต่อหน้าและลับหลังคนอื่น คุณจะไม่ทำอะไรชั่วอีก ผู้ไม่มีความลับ คือผู้เข้าสู่กระแสอริยะแล้ว อย่าปล่อยให้ตัวเลขที่บอกปี พ.ศ. ผ่านไปอย่างไร้ค่า มาช่วยกันทำให้สังคมไทยก้าวสู่ปีใหม่ที่หัวใจ ด้วยการเดินทางบนหนทางของอริยะ คือการเป็นอริยชน ตั้งสัจจะกับตัวเองว่า ชีวิตที่เหลือเราจะมีศีลเป็นอาภรณ์ มีสมาธิเป็นกำลัง และเพิ่มพูนปัญญา เพื่อจะมีชีวิตที่ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีศัตรูทั้งภายนอกและภายใน ตระหนักว่าโลกนี้ไม่มีฉัน ไม่มีของฉัน ไม่มีกายฉัน ไม่มีใจฉัน ไม่มีตัวตนของฉันที่จะรองรับอารมณ์ที่แค่มาแล้วก็ไป ในหัวใจจะไม่จมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใด เพื่อให้ชีวิตใหม่ผ่องใสอย่างที่ปราถนาบนหน้าที่ที่พึงกระทำ ไม่ละโมบ ไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็น ไม่ลงทุนน้อยเพื่อหากำไรมาก ไม่มีความเชื่อที่งมงาย เพราะรู้ว่าทุกเหตุมีปัจจัยแห่งการเกิด เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี ถ้าสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จะมีได้อย่างไร

รู้จักใช้ชีวิตอย่างเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ทั้งต่อหน้าและลับหลังเพื่อประโยชน์เกื้อกูล สร้างสรรค์ ขยัน อดทน ไม่เอาเปรียบและแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ต้องการและจำเป็นอย่างไม่เลือกปฏิบัติ พัฒนาคุณธรรมให้เสมอกัน และรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพบุคคลที่มีคุณธรรม มีความคิดเห็นที่สอดคล้องด้วยสัมมาทิฏฐิ มีสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นพลังของการทำงานที่ประสบความสำเร็จ และพึงระลึกถึงกันด้วยความรัก ไม่เกลียดชัง ไม่วิวาท ฟังกันด้วยปัญญา เปิดใจกว้าง วางอคติ ลงมือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เห็นผลจริง ถ้าคุณสำรวจความเป็นอริยะได้ในทุกๆวันเช่นนี้ คุณจะมีชีวิตใหม่ ทุกคนเป็นได้ เพียงใช้การที่ถูกสมมุติเรียกขานว่าปีใหม่นี้ ให้ใหม่จริงๆ ไม่เป็นเพียงปีซึ่งใหม่ที่วันเวลา แต่ว่าใหม่ที่พฤติกรรม ใหม่ทุกขณะ ใหม่ทุกลมหายใจ ใหม่ทุกการกระทบ ใหม่จนเห็นการเกิดดับได้อย่างฉับพลัน

จากนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่วัน กี่เดือน กี่ปี ชีวิตนี้จะใหม่เสมอ

ธรรมสวัสดี

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>