online-link
top-70years

สะอาดนอก สะอาดใน สะอาดใจ เพราะรู้จริง

lookin-lookout_036

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมากมาย และหนึ่งในการเรียนรู้ที่เห็นชัดเจนคือ ‘การมีหัวใจของการเป็นผู้ให้’ ทุกคนต่างลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันอย่างไม่มีเงื่อนไข ช่วยเหลือในทุกอย่างที่ทำได้ แต่ทำอย่างไรจึงจะทำให้จิตเห่งการเป็นผู้ให้นี้อยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชักชวนนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศมาร่วมกันสร้างหัวใจของจิตอาสาโดยการทำโครงการ Cleaning Camp ‘สะอาดนอก สะอาดใน สะอาดใจ เพราะรู้จริง ระหว่างวันที่ 17–18 ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยจะเป็นแคมป์ที่มิใช่เพียงการมากวาดถู แต่หมายถึงการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณธรรมของหัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งรูปธรรมของเราคือการทำสวนสมุนไพรที่รับประทานได้ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เพราะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา เราต่างประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วว่า ผู้ที่พึ่งพาตัวเองได้ ผู้นั้นจะรอด ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เดินทางมาพร้อมสมุนไพร 1 ต้น

และในการนี้ จะมีกระบวนการในการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการให้ การพึ่งพาตนเอง และการอยู่ร่วมอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ให้กลายเป็นวิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากมายอาทิ การขนทราย การปลูกพืชผักสมุนไพร การจัดการปัญหาขยะ และการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้การทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์จากชุมชนผู้ประสบภัยตัวจริงที่สามารถอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้ เช่น เสถียรธรรมสถาน และชุมชนรอบๆ อันได้แก่ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ชุมชนเพิ่มสิน และชุมชนแอนเน็กซ์ และกองบังคับการปราบปราม

ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดงานด้วยการเสวนาเพื่อสร้างหัวใจของการเป็นจิตอาสาในประเด็น สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี ถ้าสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จะมีได้อย่างไร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และ ข้าพเจ้า ซึ่งมีผู้สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังมากมาย

“คนเราล้วนเกิดมาทำให้โลกงดงามได้ แต่ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความงดงามในจิตใจ เราอาจจะพลาดพลั้ง เพราะบางขณะที่สติหย่อน หน้าก็จะงอ และเวลาหน้างอ ก็เป็นขยะแล้ว...ขยะไม่ได้หมายถึงเพียงของที่เราโยนทิ้ง แต่กายกรรม วจีกรรม เช่น การพูดหยาบคาย การเย้าแหย่ แต่คนอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์ นั่นก็คือขยะ ขยะคือสิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะ เพราะฉะนั้น เวลาที่เราพูดกันถึงวิธีการที่เราจะ ‘สะอาดนอก สะอาดใน สะอาดใจ เพราะรู้จริง’ จึงเป็นการทำงานเชิงลึก เป็นมิติทางจิตวิญญาณที่ฉายโชนอยู่แล้ว สิ่งที่เราทำกันนี้อาจจะไม่ใช่ Big Cleaning Day แต่เป็น Cleaning Camp ที่ต้องสร้างกลไกของความเข้าใจและไม่ยัดเยียด ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเยาวชนทุกคนมาด้วยเรื่อง ‘ใจ’ ทั้งนั้น ฉะนั้น เราต้องเริ่มกลับมาหายใจอย่างอ่อนโยน แล้วตื่นตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันขณะ แค่นี้ลมหายใจของเราก็ไม่เป็นพิษต่อโลกใบนี้แล้ว แค่หายใจเข้า รู้ตัวทั่วพร้อมว่าขณะนี้เรามีสติอยู่ในขณะที่หายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกก็นำความรักและความเมตตาออกมาสู่โลก ลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของต้นไม้ ออกซิเจนที่ได้ไปคือความรักจากต้นไม้ ถ้าคุณจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์ ทำไมคุณไม่คืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีความรักต่อโลกด้วยล่ะ...เยาวชนมีพลัง และเยาวชนต้องมีเวที ต้องมีพื้นที่ให้แสดงพลังเหล่านี้ มิฉะนั้นพลังเหล่านี้จะถูกนำออกไปในรูปของพลังลบ...ไม่ว่าโลกจะเผชิญกับภัยอะไรก็ตาม คนเราสามารถเรียนรู้กับความจริงของโลกอย่างที่โลกเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ได้ ถ้าเราสามารถทำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวรู้จักพลังของตัวเอง เขาจะไม่ใช้พลังนั้นเป็นไปเพื่อการเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญา...ข้าพเจ้าเชื่อว่าเด็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ล้วนมีความสุขที่ได้ออกมาร่วมทำประโยชน์...การทำงานจิตอาสาเป็นการยืนยันความเป็นมนุษย์ที่แท้ ไม่เป็นแค่เหยื่อ การที่เราปล่อยให้เด็กที่มีพลังเหล่านี้ไปมั่วสุม ติดเกม ติดยาเสพติด แล้วจึงเข้าไปแก้ไปช้อนสิ่งเหล่านั้น...มันยาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ได้แสดงทัศนะว่า

“การทำงานอะไรก็ตาม ถ้าทำด้วยหน้าที่มันก็สักแต่ว่าได้ทำ เสร็จไม่เสร็จไม่รู้ แค่ทำตามหน้าที่ แต่ถ้าทำด้วยใจ จะมีความสุข เพราะเรามีความปรารถนาที่จะให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งโลก...จริงๆ แล้วภารกิจของ สสส. ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกายเท่านั้น เรื่องใจเป็นประเด็นสำคัญที่ สสส. สนับสนุน คือทำใจให้บริสุทธิ์ ที่สำคัญคือทำอย่างไรจึงจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้ อันนี้สำคัญ ทำอย่างไรจึงจะลดความทุกข์ ลดความกังวล ลดความเครียด เราต้องฝึกการให้กำลังใจกัน...ผมถือว่าแคมป์นี้เป็นแคมป์เริ่มต้น เป็นแคมป์ต้นแบบ เพื่อจะเรียนรู้ เก็บเกี่ยวความรู้ใน 2 วัน 1 คืนนี้เพื่อจะไปเผยแพร่ ไปบอกปากต่อปาก ขยายผลไปเรื่อยๆ ระหว่างสถาบัน ผมว่าสักวันหนึ่ง ใจที่ใสสะอาดที่จะทำเพื่อให้สังคมดีขึ้นก็จะขยายผลไปยังเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้สำเร็จ...อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเยาวชนที่เราใช้วิกฤตเป็นโอกาส นั่นก็คือ ขณะนี้เราได้โจทย์จากอุทกภัย เมื่อโจทย์อุทกภัยหรือปัญหาเกิดขึ้น เราได้โจทย์เป็นตัวอย่างว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเป็นตัวอย่างที่เราจะไปแก้ปัญหา ซึ่งขณะนี้ปัญหาของเราจะเล็กก็ไม่ใช่ จะใหญ่ก็ไม่ใช่ เราจะทำอย่างไร ถ้าอนาคตเราพบปัญหาอย่างนี้อีก เราจะแก้อย่างไร เราต้องแก้ที่ใจไว้ก่อน นั่นเป็นก้าวแรกโครงการที่เราจะเริ่มคือโครงการรับน้องปลอดเหล้า และปีนี้เราขยายเครือข่าย เพราะเราต้องการสร้างพลังเยาวชนให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของสังคม ให้สังคมรู้ ให้โลกรู้ว่า พลังเยาวชนเป็นพลังที่บริสุทธิ์”

ข้าพเจ้าขอบคุณน้ำ เพราะถ้าน้ำไม่ท่วมเสถียรธรรมสถาน ข้าพเจ้าคงไม่เข้าใจคนที่ประสบกับภัยน้ำท่วมในมิติของความสูญเสีย แต่ไม่เสียศูนย์...น้ำมาเพื่อให้เมล็ดพันธุ์แห่งโพธิสัตว์ในใจเติบโตโดยแท้

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจจะสนับสนุนการปลูกสวนสมุนไพร เรายังคงเปิดรับสมุนไพรไม่จำกัดจำนวน โดยส่งไปได้ที่ เสถียรธรรมสถาน (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-519-1119)

และปีพุทธศักราช 2555 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผู้ใดปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ผ่องใส ชีวิตที่มีคุณธรรม ซึ่งจะนำความสุขมาสู่ชีวิตตน ครอบครัว สังคม ประเทศ และโลกสืบไป ขอเชิญมาร่วม ฟังธรรม ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา จาก พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลา 20.00 น. ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ในเวลา 23.00 – 00.30 น. (โดยทุกคนจะได้รับองค์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ไปบูชาที่บ้าน) และร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2555 เวลา 07.30 น.

ธรรมสวัสดี  

 

 

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>