online-link
top-70years

มองนอก ดูใน

lookin-lookout_080

ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ มีนัดหมายกับสมาชิกในชุมชน และสมาชิกในทุกโครงการที่นำธรรมะกลับสู่ทุกช่วงวัยของชีวิต เพื่อประเมินการทำงานที่ผ่านมา ภายใต้การทำงาน ศึกษา...อดีต วางแผน...ปัจจุบัน อนาคต...ไม่ต้องแก้ตัว

การทำงานใน 10 วันดังกล่าว เริ่มต้นตั้งแต่การสวด 'คาถาพัน...มหัศจรรย์คำสอนพระพุทธเจ้า' ในวันที่ 1 ธันวาคม สัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งตรงกับวัน จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ที่มีคุณแม่ตั้งครรภ์ในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และคุณพ่อ มาอยู่กับเรามากมาย นับเป็นบทพิสูจน์ที่ดีว่ายังมีพ่อแม่ที่ตั้งใจจะนำเด็กดีมาเกิด พ่อแม่ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้มรดกกับลูกได้ตั้งแต่ยังไม่เกิด ให้เด็กเป็นเด็กมีบุญ เพราะได้เกิดมาในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิอีกมากมาย และการสวด 'คาถาพัน...มหัศจรรย์คำสอนพระพุทธเจ้า' ในวันนั้นก็ผ่านไปอย่างงดงาม

ในเดือนเมษายน 2557 ซึ่งจะมีการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 3 (ประเทศไทยและอินดีย เนปาล) พุทธสาวิกาน้อยจะไปแสดง 'คาถาพัน...มหัศจรรย์คำสอนพระพุทธเจ้า' ณ กรุงกบิลพัสดุ์ ที่ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงคาถาพันโปรดพระพุทธบิดาเพื่อช่วยให้พระองค์ซึ่งมีความโทมนัสอันเกิดจากความคิดเรื่องการสูญเสียพระโอรสที่เป็นพระศาสดาของโลก แทนที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดังที่พระองค์หมายมั่น และในที่สุดการแสดงคาถาพันที่ละเมียดละไมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้พระพุทธบิดาเข้าสู่กระแสของอริยะได้ นับเป็นการสอนที่แยบคายลึกซึ้งซึ่งช่วยให้พระพุทธบิดาพ้นจากความทุกข์ได้

และหลังจาก 10 วันแห่งการประเมินงาน เราก็ได้เริ่มปฏิบัติการจริงระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม และวันอาทิตย์ที่ 15 สัปดาห์ที่สามของเดือน ซึ่งเป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ครั้งสุดท้ายของปีนี้ ก็มีพ่อแม่นับร้อยครอบครัวมาร่วมกิจกรรม ถึงแม้พ่อแม่บางท่านจะกังวลครุ่นคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง แต่ด้วยความรักลูก เมื่อถึงวันนัดหมาย ก็ยังคงพาลูกน้อยมาพบปะวงศาคณาญาติครอบครัวใหญ่ เพื่อให้ลูกพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับความเป็นจริงของสังคม...ของโลก

ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไร ใจของพ่อแม่ต้องไม่หวั่นไหวไปกับโลก เพื่อให้ลูกๆ มีทางรอดในอันที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็น...อย่างไม่เป็นทุกข์

บรรยากาศในเช้าวันนั้นงดงามไปด้วยความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ที่มีตั้งแต่วัยแรกเกิด ลูกน้อยในวัย 1 เดือนที่มาขริบผม เดือนที่สองมาเล่นโยคะ สำหรับเด็กบางคนที่เริ่มก้าวเดินก็มาเดินเล่นอยู่บนสนามหญ้าที่เมื่อเท้ากระทบพื้น แต่ด้วยความร่าเริงของจิต ทำให้เห็นว่าโลกยังมีทางรอดที่จะทำให้เด็กๆ ปลอดภัยได้

ถ้าเด็กๆ เข้าถึงธรรม เด็กมีธรรม เด็กใช้ธรรม และสามารถพิจารณาธรรมให้เห็นถึงการมา-การไป การเกิด-การดับ เด็กก็จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็น และเป็นอิสระจากทุกข์ได้ ดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนที่จะตรัสรู้ว่า...ถ้ามืด ก็ต้องมีสว่าง เมื่อมีกลางคืน ก็มีกลางวัน

ตกตอนบ่าย เสถียรธรรมสถานต้อนรับวงศาคณาญาติในวงสนทนาที่อัฒจันทร์เล็กๆ ซึ่งเป็นเวทีสำหรับเด็กๆ ผู้เป็นดอกไม้บานของโลกนี้ และระหว่างการสนทนาของข้าพเจ้า หรือคุณยายจ๋าของเด็กๆ คุณหมอสุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพ่อคุณแม่ในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ ตลอดจนอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถาน ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนว่า ถ้าโลกนี้เร่าร้อนนัก เราก็ต้องพึ่งโลกภายในคือใจของเรา ถ้าเราอยากให้เด็กๆ เรียนรู้กับโลกภายนอก ให้เข้าใจถึงความเท่าเทียม หลักการของประชาธิปไตย หรือแม้แต่การเรียกร้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กลับไปสู่ความยุติธรรม เราต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจในบ้านหลังในคือใจของเรา เราต้องเข้าไปถึงใจของกันและกันก่อน ดังนั้นเราจึงควรปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยในครอบครัว และคำว่า 'สภาครอบครัว' ก็เกิดขึ้นในวงสนทนานี้เอง

สภาคืออะไร

สภาคือที่รวมของสัตบุรุษ เด็กๆ ต้องรู้ว่าครอบครัวต้องเป็นที่รวมของสัตบุรุษ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือแม้แต่ลูกหลาน ฉะนั้น การจะศึกษาโลกอย่างเป็นผู้รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา รู้บุคคล รู้ชุมชน เป็นเรื่องที่เด็กๆ ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในสภา

แม้การหาคนดีเข้าสภาดูจะเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเราปลูกฝังให้ตัวเองมีสัปปุริสธรรมและสามารถสร้าง 'สภาครอบครัว' ให้เกิดขึ้นได้ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่ดูยุ่งยากอยู่ในขณะนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ ถ้าเราเริ่มลงทุนตั้งแต่เดี๋ยวนี้

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ 'สภาครอบครัว' สอนให้ลูกรู้จักหลักสัปปุริสธรรม ถ้าเรามีปัญญาจากการใช้ชีวิตที่มีกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อย่างรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา รู้บุคคล และรู้ชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เราจะพบว่าธรรมาธิปไตยที่เกิดจากการทำกรรมทั้งสามบนหลักการที่ถูกต้อง และมีหนทางคือมรรคาแห่งการตื่นอันประกอบไปด้วยปัญญา ศีล และสมาธิ จะทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายคือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เกินความสามารถ

รวมทั้งขอเชิญชวนผู้ที่กำลังอ่าน 'มองนอกดูใน' อยู่ในขณะนี้ เข้ามาเป็นหนึ่งในการใช้การเกิดในครั้งนี้ของเราร่วมสร้าง 'สภาครอบครัว' ไปด้วยกัน

เพราะมนุษย์ทั้งผอง...ล้วนเป็นพี่น้องกัน

 
lookin-lookout_079

กราซา มาเชล (แถวนั่งซ้ายสุด) ภรรยาของ เนลสัน แมนเดลา ในงานเอดส์โลก ครั้งที่ 15 (XV International AIDS Conference, Bangkok 2004)

"ประเทศของเราได้สูญเสียลูกชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดไปแล้ว"

จาค็อบ เกดเลยีห์เลคีซา ซูมา ประธานาธิบดีของประเทศแอฟริกาใต้กล่าวหลังการถึงแก่อสัญกรรมของ เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีของประเทศแอฟริกาใต้ และนักเคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่งแยกสีผิว

เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบข่าวการถึงอสัญกรรมของ เนลสัน แมนเดลา วัย 95 ปี ภาพความทรงจำในวันที่ 11 กรกฎาคม 2004 ในงานเอดส์โลก ครั้งที่ 15 (XV International AIDS Conference, Bangkok 2004) เมื่อ 9 ปีที่ผ่านมาก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน

9 ปีที่แล้ว ข้าพเจ้ามีโอกาสได้อยู่บนเวทีเอดส์โลก ครั้งที่ 15 พร้อมกับเขาและภรรยา คือ กราซา มาเชล

สิ่งที่เห็นจากการปรากฏตัวของเขาคือความสมถะ ความถ่อมตน ทว่าอาจหาญ ซึ่งทำให้ตระหนักได้ถึงความจริงที่ว่า คนที่ยิ่งใหญ่...ตัวตนเล็ก

และการขึ้นเป็นคีย์โน้ต สปีกเกอร์ ในครั้งนั้น หนึ่งในประโยคที่ทำให้ผู้ฟังประทับใจคือ

"อายุและสุขภาพของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการมาประชุมเอดส์โลกในครั้งนี้

เพราะได้เรียนรู้ว่า แม้อายุจะมาก แม้สุขภาพจะไม่ดี หากก็มิได้เป็นอุปสรรคกับการทำงานของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้

ครั้นเมื่อได้ศึกษาประวัติของเขา ก็ได้พบว่า เขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตด้วยข้อหาก่อวินาศกรรม เขาน้อมรับการตัดสินและเดินเข้าคุกโดยไม่มีการโต้แย้ง...ด้วยเพราะรู้ดีว่าหากเขาติดคุก ประชาชนจะไม่ทำร้ายกัน และบ้านเมืองจะไม่เกิดการสร้างฐานอำนาจอันไม่ชอบ แต่เมื่อ 27 ปีให้หลังเขาก็ถูกปล่อยตัว และการเคยถูกจองจำก็ไม่ได้เป็นอุปรรคต่อความสำเร็จในชีวิต เพราะเขาได้ต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยจนขึ้นเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ (ดำรงตำแหน่งระหว่าง 10 พฤษภาคม 2537 – 14 มิถุนายน 2542)

ขณะดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี เขาต่อสู้กับความยากจน เขาต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และต่อต้านการแบ่งแยกสีผิว ครั้งหนึ่ง บอดี้การ์ดผิวดำของเขาขอให้เขาเลือกบอดี้การ์ดที่เป็นผิวดำทั้งหมด ทว่าเขากลับปฏิเสธที่จะทำตามคำแนะนำ ด้วยเหตุผลว่า ความปลอดภัยของเขาต้องไม่อยู่บนความขัดแย้ง การเลือกสีผิว ความแตกแยก หรือความเจ็บปวดของผู้อื่น

เขาไม่เคยใช้ช่วงเวลาที่อยู่ในอำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อครอบครัว ในทางกลับกัน เขาให้คนในครอบครัวออกมาทำงานรับใช้โลก อาทิ กราซา มาเชล ภรรยาของเขาก็ช่วยทำงานเรื่องเอดส์อย่างจริงจัง เพราะแอฟริกาใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุดในโลก กระทั่งเธอได้ยืนอยู่บนเวทีเอดส์โลกอย่างสง่างาม

และเมื่ออยู่ครบวาระ ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ก็ปฏิเสธที่จะอยู่ต่อ ทั้งๆ ที่เป็นที่ต้องการของมหาชน

ความยิ่งใหญ่ของเขาจึงคือการรู้จักละวางแล้วพาตัวออกจากอำนาจ

และความยิ่งใหญ่ของเขามิได้เพียงเป็นที่รู้จักในประเทศแอฟริกาใต้ หรือในทวีปแอฟริกา แต่ได้ขจรขจายไปทั่วโลก อาทิ เขาได้รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในปี 2536 ร่วมกับ เฟรเดอริก วิลเลม เดอ เคลิร์ก ประธานาธิบดีคนสุดท้ายของประเทศแอฟริกาใต้ในยุคแบ่งแยกสีผิว จากบทบาทสำคัญในการยุติยุคแห่งการแบ่งแยกสีผิวในประเทศแอฟริกาใต้ เขาเป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ฯลฯ

แต่ความตายก็เป็นที่สุดรอบของชีวิต อันเราจะพึงตายโดยแท้ ทุกๆ คนต้องตายอย่างไม่มีทางเลี่ยง มีเพียงสิ่งเดียวที่จะเลือกได้คือ...จะอยู่อย่างไรไม่ให้ตายทั้งเป็น และเมื่อถึงวันตาย ก็จากไปเพียงกาย...แต่ชื่อและความดีงามยังดำรงอยู่

บัดนี้ แมนเดลาในวัย 95 ปีคืนดิน น้ำ ลม ไฟ กลับสู่ธรรมชาติแล้ว...

ความรักความเท่าเทียม การเป็นผู้เกื้อกูล การอยู่อย่างถ่อมตน และการให้อภัยอย่างลึกซึ้ง คือบทสรุปความยิ่งใหญ่ใน 95 ปีแห่งชีวิตของเขา

เนลสัน แมนเดลา จากโลกนี้ไปแล้ว...แต่ความตายไม่อาจพรากเขาจากความทรงจำของโลก

 
lookin-lookout_078

เป็นเวลากว่าครึ่งเดือนแล้วที่ พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา เคลื่อนสู่ภาคใต้ ตามกำหนดการคือตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม เริ่มตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในทุกจังหวัด ข้าพเจ้าได้มีโอกาสบรรยายธรรมเกี่ยวกับการภาวนากับการเยียวยา พร้อมให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล ในโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยว่าแพทย์และพยาบาลต่างทำงานอย่างหนักด้วยความเสียสละ ความเหน็ดเหนื่อย และความเครียด เพื่อให้มีพลังที่จะก้าวต่อไปท่ามกลางปัญหามากมายที่รุมเร้า รวมทั้งบรรดาญาติๆ ของผู้ป่วยเองที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระหว่างการรักษาเท่าไรนัก ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการเยียวยาและนำไปใช้ประโยชน์

และเมื่อบ่ายวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบุญญสิทธิ์ เลขะกุล โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ข้าพเจ้าได้บรรยายธรรมเรื่อง เยียวยาด้วยหัวใจ แก่คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ประชาชน รวมทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมครั้งนี้ด้วย

ปกติของการบรรยายธรรมตามโรงพยาบาลของจังหวัดต่างๆ ที่ผ่านมาทั่วประเทศ จะมีการประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลนั้นๆ เพื่อเชิญชวนให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนประชาชนที่สนใจมาร่วมฟังด้วย แต่การบรรยายธรรมที่โรงพยาบาลยะลาต่างไป ไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม คือไม่มีป้ายเชิญ ไม่มีเสียงชวน ทว่าในบ่ายวันนั้นกลับมีคนเข้าฟังการบรรยายธรรมกว่า 500 คน เรียกได้ว่าเต็มจนล้นห้องประชุมด้วยการบอกต่อกันปากต่อปาก

ขณะที่ข้าพเจ้าบรรยายธรรมที่โรงพยาบาลยะลา พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ข้าพเจ้าขออภัยผู้ที่อยู่ในห้องประชุมที่ไม่สามารถเคลื่อน พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา มาให้ทุกคนได้สักการะ เนื่องจากประสบปัญหาไม่มีคนขับรถคันที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา หัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลยะลา บอกกับข้าพเจ้าทันทีว่า

"ถ้าเขาไม่กล้าเข้ามา ดิฉันจะหาคนจากยะลาไปขับ แต่ถ้าไม่มีคนจากยะลาไปขับ ดิฉันจะขับเอง"

หลังอาหารเพล ข้าพเจ้าสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพยายามเข้ามาขอถ่ายรูป โดยบอกว่าเมื่อได้รับสารจากการบอกต่อว่าข้าพเจ้าจะมาบรรยายธรรมที่โรงพยาบาลนี้ เธอก็รอคอยที่จะมาพบข้าพเจ้าและเล่าให้ฟังว่า เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูก ๓ คน และเคยเห็นคุณแม่ เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว ได้ฟังธรรมะของคุณแม่ในรายการ 'บ้านเลขที่ ๕' เธอเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายและกลับใจได้ และวันนี้เธอพูดว่า "ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาย ควรอยู่ตอบแทนแผ่นดินที่ให้เราเกิด"

ทั้งสองกรณีนี้เป็นตัวอย่างได้ดีให้กับคำกล่าวที่ว่า หัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ : โลกเคลื่อนไปด้วยหัวใจโพธิสัตว์

ในขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวในที่ประชุมว่า

"หากไม่มีผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นี่เกิดกลียุคไปแล้ว"

และที่โรงพยาบาลยะลา ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสพบและสนทนากับผู้ป่วยหลายรายพร้อมกับญาติๆ ที่มาเฝ้า คณะแพทย์และพยาบาลมีหน้าที่ดูแลกาย แต่ใจของผู้ป่วยนั้นอยู่ในมือของครอบครัว เพราะครอบครัวคือหัวใจสำคัญของการเยียวยา กำลังใจจากครอบครัวมีผลโดยตรงกับผู้ป่วย ดังนั้นการเยียวยาจึงเป็นงานหลักที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญตลอดมา...และตลอดไป

และแน่นอนว่า...ในทุกที่...ที่ต้องการการเยียวยา

"ในทุกปัญหาของชีวิตมีความสำเร็จของเรา หากเราไม่ถอดใจไปกับเรื่องนั้นเสียก่อน ชีวิตคือรางวัล แต่เราต้องลงทุน เราต้องเป็นพี่น้องกันให้เร็ว ระวังได้...แต่อย่าระแวง เพราะระวังเป็นกุศล ระแวงเป็นอกุศล"

ธรรมสวัสดี

ขอเชิญเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ที่สนใจการบวชพุทธสาวิกา แดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-11 เม.ย. 56 และสุวรรณภูมิ ณ เสถียรธรรมสถาน ระหว่างวันที่ 12-22 เม.ย. 56 สมัครด้วยตัวเองที่ เสถียรธรรมสถาน ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙, ๐๘๔-๕๕๗-๕๑๒๓, ๐๘๔-๑๓๑-๖๔๒๓

 
lookin-lookout_077

เดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึง...หมายถึง การบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน โดยเสถียรธรรมสถาน กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองของการบวชพุทธสาวิกา ณ แดนพุทธภูมิและสุวรรณภูมิ จึงได้มีการแถลงข่าวโครงการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน' ขึ้น โดยมีผู้ร่วมงานมากมาย ทั้งผู้สนับสนุนการเดินทาง สื่อมวลชนจากหลากหลายสาขา ตลอดจนเด็กผู้หญิงอดีตพุทธสาวิกา และผู้ที่มีความตั้งใจที่จะบวชในครั้งนี้ ในการนี้ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนไว้ว่า

 
lookin-lookout_076

หลังการประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง ในช่วงวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เราได้เห็นศรัทธาของผู้คนที่มีความปรารถนาที่จะดำรงชีวิตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การทำงานของชุมชนของเราในช่วงนั้นจึงถือเป็นโอกาสพิเศษยิ่ง

 

Page 1 of 19

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>