online-link
top-ny2017

พุทธสาวิกา

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เหล่าผู้เข้าบวชพุทธสาวิกาในโครงการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์' ณ เสถียรธรรมสถาน เดินทางสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ เพื่อร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน เตรียมซ้อมบวช และศึกษาข้อวัตรของพุทธสาวิกา ก่อนเข้าพิธีขอขมาและปลงผม ในวันที่ ๑๒ เมษายน และเข้าพิธีบวช ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

bwd  set 1/10  fwd
 
 

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ลุมพินี-กุสินารา ประเทศเนปาล

สัมมาวายามะ...เปิดใจกว้าง วางอคติ ทรงจิตไว้เพื่อความเป็นปกติ

วันที่ ๗ ของการเดินทางตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ของเหล่าอริยสาวิกา

จากสาวัตถีถึงเนปาล...จากเมืองที่พระพุทธองค์ทรงจําพรรษานานที่สุดถึง ๑๙ พรรษา

จนเกิดอริยสาวกสาวิกาหลายองค์ สู่สวนลุมพินีวัน ดินแดนอันเป็นสถานที่ประสูติของมหาบุรุษเอกของโลก ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา / หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย–เนปาล ให้โอกาส ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นําเหล่าพุทธสาวิกากล่าวตั้งจิตอธิษฐานต่อการมายังสถานที่สําคัญนี้ ซึ่งท่านแม่ชีศันสนีย์ได้กล่าวว่า

"ขอให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงพระคุณของแม่ด้วยความกตัญญูในหัวใจของเรา และอธิษฐานที่จะพัฒนา หัวใจผู้หญิง ให้เจริญขึ้นเป็น หัวใจแม่ และ หัวใจโพธิสัตว์ ในที่สุด...

"พระพุทธมารดาทรงเป็นผู้หญิงที่มี หัวใจโพธิสัตว์ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้หญิงที่ให้ลูกแก่โลก"

ณ ริมสระโบกขรณี สถานที่ซึ่งพระพุทธมารดาได้ชําระพระวรกายก่อนและหลังพระประสูติกาลของพระมหาบุรุษ เหล่าพุทธสาวิกาได้อธิษฐานลอยดอกไม้เป็นพุทธบูชา พร้อมกับอธิษฐานเทนํ้าลงในสระโบกขรณีเพื่อให้คนไทยมีความรักความสามัคคี เปรียบเสมือนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ไม่ว่านํ้านั้นจะมาจากแหล่งใดฺ นับเป็นการตั้งจิตอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เพราะวันที่อธิษฐาน...เป็นวันประสูติของพระพุทธมารดา

ธรรมะรับอรุณยามเช้า ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
ธรรมะรับอรุณยามเช้า ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
bwd  set 1/2  fwd
ธรรมะรับอรุณยามเช้า ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
เหล่าพุทธสาวิกาสวดมนต์ ณ ริมสระโบกขรณี
ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต อธิษฐานเทนํ้าลงในสระโบกขรณี
 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เมืองสาวัตถี-ลุมพินี

สัมมาอาชีวะ...ละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหา เลี้ยงชีวิตด้วยปัญญา

พระธรรมวิทยากรนำคณะพุทธสาวิกาไปยังวัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับบำเพ็ญพุทธกิจที่นี่นานถึง ๒๕ พรรษา โดยร่วมกันสวดมนต์ ณ บริเวณหน้าคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า
พระธรรมวิทยากรนำคณะพุทธสาวิกาไปยังวัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับบำเพ็ญพุทธกิจที่นี่นานถึง ๒๕ พรรษา โดยร่วมกันสวดมนต์ ณ บริเวณหน้าคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า
bwd  set 1/5  fwd
พระธรรมวิทยากรนำคณะพุทธสาวิกาไปยังวัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับบำเพ็ญพุทธกิจที่นี่นานถึง ๒๕ พรรษา โดยร่วมกันสวดมนต์ ณ บริเวณหน้าคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า
 

Page 8 of 14

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>