online-link
top-ny2017

พุทธสาวิกา

53

วันอังคารที่ 1 เม.ย. 57

คาถาประจำวัน : "ทุนของชีวิต...คือจิตที่ไม่ขุ่นมัว"

พิธีบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

โอวาทจาก...พระเทพโพธิวิเทศ
หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ประธานอุปถัมภ์โครงกสร 'บวชพุทธสาวิกา'

"คุณแม่ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน ผู้ตั้ง ความปรารถนาโดยอธิษฐานเพื่อให้โอกาสกับผู้ที่แสดงตนใน ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ในความเป็นแม่ เพศแม่ ได้โอกาสยกระดับ ตนเข้าถือภูมิธรรมในระดับที่พระพุทธเจ้าทรงไว้วางพระทัย บุคคลผู้ไว้วางพระทัยคือเป็นบุคคลที่มีใจที่เกลี้ยงเกลา บุคคลที่มี ใจที่เกลี้ยงเกลาหลอมหล่อจับเขาให้เข้ากับความงดงามของ สังคม จึงชื่อว่า การนำเข้ามาบวช

พวกเรามาอย่างนี้ แม่เราคิดว่าไม่รู้จะฝากลูกไว้ไหน ก็ เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ่อแม่เราพอเกิดขึ้นมา ไปทำสัญญาฉบับหนึ่งไว้ มีตราครุต ตราแผ่นดิน ที่เรียกว่าใบ สูจิบัตร ใบเกิด พ่อแม่ของเราเห็นลูกเกิดมาตัวแดงๆ ไม่รู้ว่า อนาคตของลูกจะเป็นยังไง ไม่แน่นอนจึงต้องเอาลูกไปฝากพระ ฝากพระชื่อพระพุทธ ลงในช่องของใบเกิดที่ชื่อว่าศาสนาพุทธ หนูเป็นผู้มีโชคที่มีพ่อแม่มีสัมมาทิฐิ

พวกเธอเป็นลูกคนมีบุญ พ่อแม่เป็นคนมีบุญ ถ้าพ่อแม่ สิ้นบุญพวกเธอมีโอกาสมาไหม มีโอกาสเกิดไหม เพราะพ่อแม่ เธอมีบุญ ถ้าพ่อแม่เธอสิ้นบุญก่อนเธอจะมีสิทธิ์เกิดไหม ...วันนี้ คุณยายพาพวกเธอมา มาบวชชี เมื่อวานนี้บอกพวกเธอว่า โดย ฐานะพวกเธอเป็นชีอยู่แล้ว เป็นชีเฉยๆ ใครก็เป็นได้ แต่เห็นว่าพวกเธอควรจะเป็นชี มีคุณภาพ จึงต้องกลับมาบวชเป็นแม่ชี แม่ชี คือ บุคคลที่ถูก แม่แรง มือแม่ยกลูกขึ้น คุณยายชีจึงนำพวกเธอมาเพื่อจะได้เข้า ใกล้บุคคลที่สูงสุดในศาสนา คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณแม่เลยพามาที่นี่ที่พระพุ ทธเจ้า มาบวชเป็นเหลน เป็นหลานพระพุทธเจ้า ชื่อว่า สาวิกา ให้เป็นลูกหลานเครือเถา ของพระพุทธเจ้า จึงเรียกว่า พุทธสาวิกา

เจดีย์ ถ้าใครเห็นเจดีย์เดี๋ยวต้ องเจอดี เจอแต่สิ่งที่ดีๆ เจดีย์เป็นสัญลักษณ์สูงสุด ต่อไปคุณยายจะพาพวกเธอทำสิ่งใด ๆ ก็ตามแต่ นึกถึงเบื้องสูง เบื้องสูงๆของคุณยายคือคำว่าพ่อ การบวชครั้งนี้เป็นการบ่มเพาะต้นกล้าของพ่อ พวกเธอคือต้น

บัลลังค์นี้เกี่ยวข้องกับเจดีย์ สูงสุด คุณยายพามาหาพระ เจดีย์มียอดสูงสุด คุณยายก็นึกถึงสถาบันสูงสุด 3 สถาบัน 1.สถาบันพระมหากษัตริย์ มีพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ Special คือ สมเด็จพระเทพพระรัตนฯ บวชครั้งนี้ก็เพื่อถวาย เป็นพระพรชัยมงคล..."

ติดตามชมภาพการบวชพุทธสาวิกาครั้งที่ 3 ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sdsface

bwd  set 1/14  fwd
 

11

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 57 เวลา 21.00น. (เวลาในไทย 22.15น.)

ขบวนมหาปรินิพพานเคลื่อนสู่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียอย่างปลอดภัยและเข้าพิธีเปิด โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำกล่าวรายงานโครงการแด่พระเดชพระุคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศณ วัดไทยพุทธคยา

"กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศที่ท่านให้โอกาส บ่มเพาะ เมล็ดพันธ์แห่งปัญญามาอย่างต่อเนื่องสามปี " เราจะเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมนะเจ้าคะ..ชื่อรุ่นนี้จึงคือ หอมทวนลม"

โอวาท...ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเทพโพธิวิเทศ
หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ประธานอุปถัมภ์โครงการ บวชพุทธสาวิกา

"ที่เรียกว่าเป็นคนสำคัญมือสร้างโลก เพราะมือของสตรีเป็นมืออุ้มลูก ที่ให้เกิดประชากรของโลก หากมือนี้ไม่มีกำลัง ก็หวังว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีความยืนยงคงอยู่ต่อไปข้างหน้าได้ ในคราววาระครั้งนี้ได้นำลูกๆหลานๆทั้งหลายมาน้อมถวายหรือฝากเนื้อฝากตัวกับพระศาสดา คือ พระพุทธเจ้า เรานับถือพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทย เราเชื่อฟังพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา จนเกิดประโยชน์ที่เราได้รับและเกิดผลในส่วนประโยชน์ที่เราได้รับนั้น เราก็ตอบแทนบุญคุญพระพุทธศาสนา การตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนา คือ ตอบแทนบุญคุญของคนทั้งหลายที่เป็นผู้มีพระคุณ ครั้งนี้ คุณแม่ได้นำพวกเราทั้งหลายมาตอบแทนบุญคุณพระศาสดาผู้ตั้งพระพุทธศาสนา ตอบแทนโดยวิธีการนำกุลบุตร-กุลธิดามาเพื่อน้อมสักการะเหมือนดอกไม้บาน พวกเธอทั้งหลายเหมือนดอกไม้บาน นำมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาเลือดเนื้อไปแลกการตรัสรู้ ถ้าเผื่อพระองค์ไม่ตรัสรู้ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า วันนี้คุณแม่เอาเลือดเนื้อของพวกเธอทั้งหลายนั่งอยู่นี่ มาถวายบูชาพระพุทธเจ้า เราก็จะได้มาบวชกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนักบวช รับนักบวช พระพุทธเจ้ายังอยู่ เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว นิพพานมี 3 คือ

1.กิเลสนิพพาน ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 กิเลสตายแล้ว

2. สังขาร คือ สังขารนิพพาน ที่กรุงกุสินารา

3.ชาตุนิพพาน คือ ธาตุ ได้แก่ อัฐิธาตุ สารีริกธาตุ ยังอยู่ยังไม่นิพพาน

ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังไม่นิพพาน ยังอยู่คอยพวกหนูๆทั้งหลาย คุณแม่ทั้งหลายที่พาลูกมา มาเห็นธรรมที่ปฎิบัติ ขออนุโมทนา ยินดี อย่างสูงที่คุณแม่ได้พาลูกๆหลานๆ ตัวน้อยๆเหมือนดอกไม้บาน มาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

bwd  set 1/3  fwd
 

4

อาทิตย์ที่ 30 มี.ค. 57

"เรามาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อ มีพระธรรมเป็นแม่ มีสังฆะการอยู่กันเป็นหมู่ที่ชวนกันปฎิบัติดีปฎิบัติชอบเหมือนเรามีพี่ มีผู้ที่บวชเก่าเป็นเหมือนพี่ของเรา พี่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ชวนให้พวกเราเร้า กุศลทุกวัน ...

คนหนึ่งคนอยู่กับคนหนึ่ง คนพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันด้วยดี เตือนกัน เราจะกลายเป็นการบวก กัน...หนึ่งบวกหนึ่งคำตอบคือมหาศาล หนึ่งลบหนึ่งคือศูนย์ ถ้าเราทะเลาะกัน เมื่อไหร่เราจะสูญเสียพลังทันที

หลานรัก เราจะมีสังฆะที่แข็งแรงและเราจะ กลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งที่มหาศาล พระธรรมวินัยสอนให้พวกเราฝึกที่จะ ไม่ทำอะไรตามใจตัวเอง และให้เสีย สละที่จะสร้างหมู่คณะ เราจะเป็นหนึ่ง ในการสร้างสังฆะ คือ หมู่ของผู้ปฎิบัติ ดีปฎิบัติชอบ ให้ธิดาของพระองค์ สามารถที่จะทำงานสืบต่ออายุพระพุทธ ศาสนาได้ไหม และพยายามบอกตัวเองไว้เลยว่า เราเป็นหนึ่งใน ประวัติศาสตร์ที่ทำได้ คุณยายขอให้ พวกเรารู้ว่าเราจะเป็นสังฆะที่แข็งแรง"

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

13

วันที่ 30 มี.ค. 57 เวลา 13.30น.

พิธีปลงผมพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน รุ่นที่ 3 "หอมทวนลม"

ทิ้งทั้งหมด...ได้ทั้งหมด : เราถามตัวเองว่าเรากล้าไหมที่จะทิ้ง ทิ้งทั้งหมด ได้ทั้งหมด การทิ้งตัวตนออกในวันนี้ทิ้งทั้งหมด มันจะเบา คือ การได้ทั้งหมด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะกล้าที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากในกลุ่มผู้หญิงที่คนมักจะบอกว่าเราติดสวย ขอให้พวกเราตั้งสัจจะว่า เราจะทิ้งความสวยไปสู่ความงาม" (ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)

bwd  set 1/4  fwd
 

Page 4 of 14

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>