online-link
top-ny2017

คุณสมบัติของผู้ขอบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐

buddha_savika_003คุณสมบัติของผู้ขอบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐

๑. มีอายุ ๑๕-๖๐ ปี

๒. ร่างกายและจิตใจเป็นปกติ

- ร่างกายไม่ทุพลภาพ , ไม่เป็นโรคติดต่อ ,ไม่เป็นโรคเรื้อรังร้ายแรง

- ไม่เป็นโรคซึมเศร้าหรือจิตเภท

๓. ไม่หนีหนี้สิน

๔. ไม่หนีคดีความต่างๆ

๕. มีญาติรับรองหรืออนุญาตในการขอบวช เช่น พ่อ แม่ ฯลฯ และหากอยู่ในสถานภาพสมรส ต้องได้รับความยินยอมจากสามีก่อน สำหรับผู้ที่ไม่มีพ่อ แม่ หรือสามี ต้องมีญาติหรือผู้ที่สามารถรับรองได้

๖. ผู้บวชพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

 

 

หลักฐานในการบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐

๑. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอบวช

๒. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองในการขอบวช

๓. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. ใบรับรองแพทย์ ตรวจเชื้อ HIV , ไวรัสตับอักเสบ , GB ปอด (ไม่ต้องใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์)

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

- เครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ , ยาสีฟัน , แปรงสีฟัน , ผ้าเช็ดตัว)

- ไฟฉาย , ยาทากันยุง , ร่ม , ผ้าห่ม

- ชุดแม่ชี สามารถซื้อได้ที่เสถียรธรรมสถาน หรือ ที่สถาบันแม่ชีไทย โทร. (๐๒)๒๘๒-๒๗๑๑

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>