online-link
top-ny2017

บวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน

buddha_savika_040

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก) เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ให้โอวาทแก่คณะผู้ขอลาบวชในโครงการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์'

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน นำตัวแทน ๖ คนจากผู้บวชทั้งหมด ๖๕ คน ในโครงการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์' ณ แดนพุทธภูมิ...พุทธคยา-พาราณสี-สาวัตถี-ลุมพินี-กุสินารา-ไวสาลี-ราชคฤห์-พุทธคยา (เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา, วาระก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่ ๒๕ ของเสถียรธรรมสถาน และ ๕ ปี สาวิกาสิกขาลัย การศึกษาที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรม) ระหว่างวันที่ ๓-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้ากราบ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก) เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อขอลาบวช

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก) ได้เมตตาให้กำลังใจว่า

"ผู้หญิงทำงานรับใช้พระศาสนาอย่างหนักมากแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ ดังนั้น การบวชแม่ชีศีล ๑๐ จึงเป็นเรื่องดี อาตมาก็อยากให้การบวชนี้ได้รับการเผยแผ่ออกไปผ่านทางสื่อต่างๆ หรือช่วยกันทำให้เป็นสื่อออกมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในการทำความดีเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา"

ในโอกาสนี้ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และคณะได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และกราบถวายรายงานความคืบหน้าในการทำงานของ 'สาวิกาสิกขาลัย' และ การบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐ ในโครงการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์' ด้วย

 

ad-buddhasavika-55

ก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน

ขอเชิญบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์

ณ แดนพุทธภูมิ วันที่ 2-12 เมษายน พ.ศ. 2555

และบวชพุทธสาวิกา ณ เสถียรธรรมสถาน

วันที่ 13-22 เมษายน พ.ศ. 2555

The Historical Ordination of Buddhist Women in Two Nations

เนื่องในโอกาสพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า วาระแห่งการเฉลิมฉลองของชาวพุทธทั่วโลก เพื่อเป็นการน้อมบูชาคุณของพระพุทธองค์ที่ตรัสรู้หนทางอันทำให้มนุษย์พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ คือการพ้นทุกข์ได้ด้วยตนเอง เราชาวพุทธจึงควรเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ด้วยการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากที่สุด นั่นก็คือการปฏิบัติบูชา, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา, วาระก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่ ๒๕ ของเสถียรธรรมสถาน และ ๕ ปี สาวิกาสิกขาลัย การศึกษาที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรม...

On the occasion of the 2,600 years of The Buddha Enlightenment, Buddhists all over the world regard this anniversary as a rejoicing time and are holding events to celebrate the occasion. In honour to His Enlightenment, which shows that mankind can develop themselves to their highest potential which is to obtain freedom from suffering, we, the Buddhists should celebrate by performing the act that He praises the most, which is to live according to His teachings. These acts are also performed to give merit to His Majesty King Bhumibol Adulyadej on His 84th birthday, to Her Majesty Queen Sirikit on her 80th birthday, to The Crown Prince of Thailand, Prince Maha Vajiralongkorn on his 60th Birthday, to the 25th anniversary of Sathira-Dhammasathan and to the 5th anniversary of Savika Sikkalai.

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ ทำงานตามพุทธประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติบูชาอยู่ในวิถีชีวิตของคน จึงจัดให้มีการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์' ณ ดินแดนพุทธภูมิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ และ บวชพุทธสาวิกา ณ เสถียรธรรมสถาน ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

Sathira-Dhammasathan, a learning community to live in harmony, who has been following the Buddha teachings by learning to live and incorporate His teachings into everyday lives, has arranged an "Ordination of Buddhist Women in Two Nations" at the place where Lord Buddha obtained His Enlightenment. The ordination will be performed under the Bodhi Tree in India between 2 – 12 April 2012, and also at Sathira-Dhammasathan, Thailand from 13 – 22 April 2012.

การบวชพุทธสาวิกาศีล 10 เป็นการใช้ชีวิตที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ผู้บวชต้องศึกษาจริง ปฏิบัติจริง จึงจะได้ผลจริง

To be ordained as a 10 – Precepts nun is to live a life of a true Buddha daughter and also to extend the existing of the Buddhist religion. All the ordained persons must both study and execute diligently in order to obtain real understanding.

ความหมายของการบวชคือ รักษาพระธรรมวินัย เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา, การบวชเป็นการฝึกตนเองให้อยู่บนหนทางพรหมจรรย์, ฝึกสำรวมจิต สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย, เป็นการทดลองอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเอง มีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อย และเรียบง่าย ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน, ฝึกสละทรัพย์สมบัติ ของรัก ของพอใจ อันเป็นทางมาแห่งทุกข์ และมีชีวิตที่เนื่องด้วยผู้อื่นเลี้ยงดู จึงเป็นผู้ที่เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย

To be ordained means to keep to the Buddhist Disciplines in order to prolong the religion. Ordination also means to live celibate lives, to practice controlling of all senses, such as eyes, ears, nose, tongue and body. To live as ordained persons is to live without personal wealth, but to live humbly, simply and without any link to families. It is also to practice relinquishing of wealth, things of endearment, which lead to mental suffering. Because ordained persons must be nurtured by others, so they must be learn to live with simple food and abodes.

การบวชนั้นมีอานิสงส์ต่อตัวผู้บวชเอง โดยได้โอกาสศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ทั้งยังมีอานิสงส์ต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้มีโอกาสใกล้ชิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

Ordained persons not only incur merits for themselves in the senses that they hold the opportunity to study, practice Dhamma, and to obtain true understanding, but also create opportunities for families and friends to come closer to Dhamma, which will incur merit for those as well.

การบวชแม้เพียงน้อยวัน ก็ยังมีอานิสงส์มหาศาล ดังที่แต่กาลก่อนท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้พูดไว้เป็นอุปมาเพื่อการคำนวณ เพราะไม่อาจจะกล่าวเป็นอย่างอื่นว่า ให้เอาฟ้าทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกับแผ่นกระดาษ แล้วเอาภูเขาพระสุเมรุเป็นเหมือนกับปากกาหรือพู่กัน ให้เอาแผ่นดินเป็นเหมือนกับหมึก เอาน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำละลายหมึก แล้วเขียนกันให้เต็มท้องฟ้า ก็ไม่หมดอานิสงส์ของการบวช หากบวชจริง ได้ศึกษาจริง ได้ปฏิบัติจริง ย่อมมีอานิสงส์มาก

Even though a person may become an ordained person for a short period of time, there is still a great amount of merit. The Venerable Buddhadasa Bhikkhu had once said in analogy that, if we take the sky as paper, the highest mountain as a pen, all land as ink and all water in the ocean as dilution of ink to write until the sky is full, the outcome is still not equal to the merit incurred from ordination.

ธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงและเห็นผลจริงเมื่อเราใช้จริง ด้วยลมหายใจเข้าที่สงบเย็นและมีลมหายใจออกที่เป็นประโยชน์ รู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต เพื่อเปลี่ยนจาก 'การเป็นทุกข์' สู่ 'การเห็นทุกข์' ดำเนินชีวิตอย่าง รู้ ตื่น และเบิกบาน ดังอริยสัจจากพระโอษฐ์ที่ว่า 'การเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย' อันเป็นพุทธประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศักยภาพของมนุษย์ที่จะต้องไปให้ถึง คือการใช้โอกาสในการเกิดนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์...

Dhamma can only be truly holy and create true understanding, when we practice through calm breathing, peace in every in- breath and wisdom in every out-breath. We must use wisdom in our lives so that we can change from dwelling in suffering to seeing the suffering. In this way, we will be able to live a life of awareness and filled with happiness and joy. Through our highest potential we will be able obtain freedom from suffering, thus fulfill the sayings of Lord Buddha that said "to be an Ariya is not beyond one's capability".

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหว และร่วมอนุโมทนากับการ 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์' ได้ที่นี่

Follow our activities here and rejoice with us in The Historical Ordination of the Daughters of Lord Buddha in Two Nations

ขอเชิญร่วมมหากุศลด้วยการบวช หรือสนับสนุนการบวช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-519-1119, 084-557-5123 หรือ www.sdsweb.org
ร่วมมหากุศลได้ที่ ชื่อบัญชี เสถียรธรรมสถาน ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวัชรพล ออมทรัพย์ 796-2-00003-1
แฟ็กซ์ใบโอนไปที่ 02-519-4633
 

Page 21 of 21

<< Start < Prev 21 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>