online-link
top-70years

บวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน

ad-calendar2015-2 copy

การบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔

บ่มเพาะ ‘เด็กผู้หญิง’ ให้เป็น ‘กุลสตรี’ ที่เป็น ‘อริยชน’

     ช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง เด็กผู้หญิงจะไม่ใช้เวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไป ด้วยว่า โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ณ แดนพุทธภูมิและแดนสุวรรณภูมิกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๔ เสถียรธรรมสถานร่วมกับสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม จัดการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔  ณ แดนพุทธภูมิและแดนสุวรรณภูมิโดยได้รับการสนับสนุนจาก พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมตตาเป็นประธานอุปถัมภ์โครงการฯ และดูแลตลอดการเดินทางการบวชคือการขัดเกลาจิตใจ เป็นการค้นคว้าด้านในที่จะพบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่า ‘ชีวิต’  พุทธสาวิกาคือผู้หญิงผู้ฟังคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติจนเห็นผล เป็นอิสระจากความทุกข์ได้จริงเป้าหมายของโครงการฯ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กฝังชิปแห่งการกระทำที่ถูกต้องโดยการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของตัวเองแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อน ‘พลัง’ เพื่อเปลี่ยนโลก ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อทำให้เด็กผู้หญิงเป็นอริยชน คือชนที่ห่างไกลจากกิเลสเป็น ‘มนุษย์ที่แท้’ ไม่เป็นแค่ ‘เหยื่อ’ และมรรคก็คือหนทางที่ทำให้พ้นทุกข์ทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่า มีปัญญา...ที่จะรู้เท่าทันทุกปัญหาในโลก...และมองปัญหาเป็นความสำเร็จของชีวิต

     ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและประธานโครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ได้กล่าวไว้ว่า

 “เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคน เรามีหลักในการทำงานเชิงรุกกับเด็กๆว่า เราจะนำธรรมะกลับสู่หัวใจของเด็ก ยิ่งเล็กมากเท่าไรยิ่งง่ายมากเท่านั้น...

 “เสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยโดยธรรมของสังฆะผู้หญิง เข้าใจธรรมชาติผู้หญิง จึงเหมาะแก่การบวชเด็กผู้หญิง งานของเราจึงคือการมุ่งมั่นทุ่มเท   ในการสร้างเด็กผู้หญิงให้เป็นกุลสตรีที่เป็นอริยชน…

 “การบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐ เป็นการใช้ชีวิตที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาผู้บวชต้องศึกษาจริง ปฏิบัติจริง จึงจะได้ผลจริง...   

 “การบวชนั้นมีอานิสงส์ต่อตัวผู้บวชเอง โดยได้โอกาสศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ทั้งยังมีอานิสงส์ต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้มีโอกาสใกล้ชิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น…

  “ทำไมต้องไปบวชไกลถึงประเทศอินเดีย ก็เพราะอินเดียคือแผ่นดินของพ่อ ที่ลูกสาวต้องเดินทางไปเรียนรู้ การให้เด็กได้เรียนรู้สังเวชนียสถานในสถานที่จริง สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือ เด็กจะรู้ว่าแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ ไม่ได้เป็นเทพหรือเทวดา จากนั้นเมื่อเด็กได้เห็นสถานที่ประสูติ บ่อน้ำที่พระองค์ทรงสรงสนานครั้งแรก และได้เห็นว่ากรุงกบิลพัสดุ์มีอยู่จริง ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดไม่ใช่นิยายดังนั้นเวลาเพียง ๑๐-๑๒ วันที่นี่ จึงสามารถเปลี่ยนรหัสในตัวเด็กได้ เพราะเมื่อเด็กได้เจอของจริงก็จะรู้ว่าอะไรปลอม ดังนั้นตนเชื่อว่าการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน เป็นการลงทุนครั้งสำคัญให้แก่โลก เพื่อดับอวิชชาและทำให้โลกเปลี่ยนแปลงในทางที่ควรจะเป็น”

เด็กคือเมล็ดพันธุ์ที่รอการบ่มเพาะ

พุทธสาวิกาน้อยคือการลงทุนที่ไม่มีการขาดทุน

     “เสถียรธรรมสถานคือเรือนเพาะชำสตรีให้เป็นคนดีของชาติ เพื่อประกาศความเป็นพุทธสาวิกาที่ชัดเจนและเป็นจริง ถ้าถามว่าทำไมต้องเดินทางมาบวชพุทธสาวิกาที่แดนพุทธภูมิ คำตอบก็คืออินเดีย-เนปาลมีขุมคลังอันได้แก่สังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ตรัสให้ศากยบุตรศากยธิดาได้นัดหมายกันมาพบพระองค์ อีกทั้งยังคงความเป็นเจ้าตำราที่เห็นตำตาได้อย่างอิสระที่พุทธสาวิกาต้องมาบ่มเพาะจิตใจของตนด้วยศรัทธาและปัญญา ”พระเทพโพธิวิเทศ  (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดียประธานอุปถัมภ์โครงการบวชพุทธสาวิกา

                                                                                                                 คุณสมบัติ

     บวชพุทธสาวิกาน้อย...เด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่ ๕-๑๕ ปี ที่ช่วยเหลือตัวเองได้, ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง, สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง, มีความตั้งใจจริง, ท่องคำขอบวช อาราธนาศีลได้บวชพุทธสาวิกา...ผู้หญิงอายุตั้งแต่ ๑๖ ปีขึ้นไป สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง, มีความตั้งใจจริง

ระยะเวลาการบวช

บวช ณ แดนพุทธภูมิ (ประเทศอินเดีย-เนปาล)

วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘  (รวม ๑๒ วัน)

บวช ณ แดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

วันที่ ๑๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่

เดินทางสู่ ๒๒ จุด ๗ เมือง :

พุทธคยา – พาราณสี – สาวัตถี – ลุมพินี – กุสินารา – ไวสาลี – ราชคฤห์

การรับสมัคร

รับสมัครผู้ประสงค์จะร่วมเดินทาง และผู้ปรารถนาที่จะบวชพุทธสาวิกา ณ แดนพุทธภูมิ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  รับจำนวนจำกัด

 ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมโครงการ

 ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดตารางนัดหมายโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. ๐๖๑-๔๕๙-๔๓๓๕, ๐๖๑-๔๓๗-๖๓๓๗, ๐๙๑-๘๓๑-๒๒๙๔, ๐๘๔-๑๓๑๖-๔๒๓  และ ๐๘๒-๕๗๑-๑๘๘๙

Line ID : mae_oh06 หรือที่ www.sdsweb.org

หรือสมัครด้วยตัวเองที่เสถียรธรรมสถาน

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

article-22-4-2014

“จิตเดิมแท้ ..เป็นจิตประภสัสร กิเลสจร...เคลื่อนเข้า มาทีหลัง ปล่อยกายใจ เผลอไผลไม่ระวัง ประมาทเพียงครั้ง จะหลงไม่ตรงทาง ความโศกเศร้าก็ไม่เป็นความจริง ความเสียใจก็ไม่เป็นความจริง ความหลงใหลก็ไม่ใช่ความจริง เพราะทุกสิ่งมันย่อมเปลี่ยนไป...
“ความทุกข์เป็นปรากฏการณ์ เป็นปาฏิหาริย์ให้เราทดสอบใจ ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่มีให้เป็นฉันใด ทุกสิ่งย่อมสลายเพราะเป็นอนิจจังหากโลกมืด เราต้องยิ่งลืมตา ต้องใช้ปัญญาเดินอยู่บนหนทาง ขจัดอวิชชาที่เป็นหลุมพราง...
“ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเลือกเอง ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเลือกเอง เลือกจิตเดิมแท้...ที่เป็นประภัสสร”
ถึงวันนี้ เพลง ‘จิตประภัสสร’* ดูจะเป็นที่ติดหูของชาวชุมชนเสถียรธรรมสถาน และผู้ที่มาเยี่ยมเยียนสวนธรรมแห่งนี้ ค่าที่เพลงนี้เป็นที่ติดปากของเหล่าพุทธสาวิกาน้อยในโครงการ ‘บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน’ ครั้งที่สาม
นับถึงวันนี้ เป็นเวลาเกินกว่าครึ่งทางแล้วสำหรับเหล่าพุทธสาวิกา และเชื่อแน่ว่า เมื่อถึงวันที่ต้องลาสิกขาในปลายเดือนเมษายน เพื่อแยกย้ายไปทำภารกิจตามหน้าที่ของตนเอง
เนื้อหาของเพลงนี้จะตามไปเตือนใจให้ทุกคนยังคง...เลือกจิตเดิมแท้...ที่เป็นประภัสสร
*เพลงที่แต่งขึ้นสำหรับโครงการ ‘บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน’ ครั้งที่สาม
เนื้อร้อง-ทำนอง โดย แม่ชีโอ๊ะ โมลี เขียวสะอาด

“ถ้าเธอใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท เธอจะไม่ตายทั้งเป็น เธอจะไม่กลัวตาย เพราะความกลัวตายน่ากลัวกว่าความตาย...กว่าที่คุณยายจะได้เดินทางไปถึงสังเวชนียสถาน อายุก็เกือบจะ 30 ปีแล้วแต่พวกเธออายุเพียงแค่ 5-6 ขวบ ก็ได้ไป รวมแล้ว 22 แห่ง ใน 7 เมือง ซึ่งเป็นการเดินทางที่ไม่ธรรมดาเลย จึงขอให้เด็กๆ ใช้ชีวิตที่เหลือหลังจากที่เราได้เดินทางไปในครั้งนี้อย่างตระหนักรู้ คือขอให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ว่าความตายเข้ามาใกล้พวกเธอแล้ว ความตายไม่มีคิว ความตายเป็น สิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญ ความตายเป็นแบบฝึกหัดบทสุดท้ายของชีวิต พวกเธอจะสอบผ่านหรือไม่...อยู่ที่ตรงนี้...อยู่ที่ปัจจุบันนี้...ว่าได้ฝึกฝนไว้ดีหรือยัง ขอให้พวกเธอนึกถึง...เพื่อน้อมใจว่าสิ่งเหล่านี้ได้ถูกเตือนแล้วตั้งแต่อายุเท่านี้...
“ใบโพธิ์ที่ร่วงหล่น...พวกเธอคงจะได้เห็นแล้วว่า...ใบอ่อนก็หล่น ใบแก่ก็หล่น ใบที่สมบูรณ์ก็หล่น ใบที่แหว่งวิ่นมีตำหนิก็หล่น ฉะนั้น ความตายเป็นธรรมชาติที่พวกเธอได้มาพร้อมกับการเกิด คุณยายขอให้พวกเธอทุกคนตั้งสัจจะที่จะทิ้งชีวิตนี้อย่างไม่ตายทั้งเป็น อันเป็นการก้าวเดินอย่างแกล้วกล้าและอาจหาญอยู่ด้วยธรรม”
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ประธานโครงการ ‘บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน’

 

4

1 เม.ย. 57

พิจารณาอาหารเพล : อาหารมื้อแรกของการเป็นนักบวช

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สอนพุทธสาวิกา เรื่องการเป็นเนื้อนาบุญ

"...เนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ เมื่อ ข้าวของชาวบ้าน ความตั้งใจของ ชาวบ้าน ความรักของพ่อแม่ที่ตก มาถึงเราในวันที่เราบวชวันนี้จะได้อา นิสงค์จากเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ คุณยายจะขอให้เราตั้งสัจจะใน การที่จะให้พร ให้หัวใจของเราที่ กตัญญูต่อพ่อแม่ ได้รับพรครั้งแรก จากการเปนนักบวช เปนพุทธสาวิกา ในวันนี้"

 

Page 6 of 21

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>