online-link
top-70years

บวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน

little-savika_02

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗

อยู่อย่างไร...ไม่ตายทั้งเป็น

โดย ชยาภิรติสาวิกาโพธิ

ตะวันยังไม่ทันขึ้นทาบขอบฟ้า คณะพุทธสาวิกาก็เดินทางมาถึงแม่น้ำคงคามหานที หรือพระแม่คงคาที่เรียกตามนามพระชายาของพระศิวะ ที่ถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดู เพราะเชื่อว่าไหลผ่านเศียรของพระศิวะ

ณ ท่าอัศวเมธ พุทธสาวิกาได้เห็นชาวอินเดียนับหมื่นคนมาอาบน้ำ ดื่มน้่ำ เพื่อชำระล้างบาปมลทิน บูชาพระอาทิตย์

แล้วเหล่าพุทธสาวิกาน้อยก็พลันต้องตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นพิธีการเผาศพที่ท่ามณีกรรณิการ์ หรือท่าตุ้มหูพระศิวะ ที่มีเพียงแคร่ไม้ไผ่หามศพห่อผ้า แล้วซื้อฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจุดไฟ จากนั้นก็โปรยเถ้ากระดูกลงในแม่น้ำคงคา ถือเป็นการล้างบาปครั้งสุดท้ายเพื่อจะได้ไปสวรรค์

ที่ท่ามณีกรรณิการ์นี้จะมีการเผาศพทุกวัน จนมีคำกล่าวว่า "เพลิงที่จุดไว้ ๔,๐๐๐ ปีไม่เคยดับ มีศพหามกันมาไม่เคยหยุด"

ณ แม่น้ำคงคามหานทีนี้ เหล่าพุทธสาวิกาได้เรียนรู้ว่า พระพุทธศาสนาสอนให้คนประพฤติดีงามทั้งกาย วาจา และใจ และให้เชื่อในกฎแห่งกรรม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไป ดังที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่า

"บาปย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ทำบาป ใครทำบาป คนนั้นก็เศร้าหมองเอง ใครไม่ทำบาป คนนั้นก็บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ เป็นเรื่องเฉพาะตัว ใครจะไถ่บาป ทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้"

ดังนั้น ในเมื่อคนเราทุกคนหลีกหนีความตายไม่พ้น ขึ้นอยู่ที่ว่าจะเลือกอยู่หรือเลือกตายแบบไหน

อยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็น หรืออยู่อย่างตายทั้งเป็น

ตายอย่างดี หรือตายอย่างเผาผี

ธรรมสวัสดี

 

little-savika_01

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗

ขับเคลื่อนธรรม

โดย ชยาภิรติสาวิกาโพธิ

ช่วงบ่าย บ่ายหน้าสู่เมืองพาราณสี เมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๔,๐๐๐ ปี เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดีย

เริ่มต้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ ตั้งอยู่ชานเมืองพาราณสี สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่า 'ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร' ในวันอาสาฬหปุรณมีบูชา วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ แก่ปัญวัคคีย์ให้ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือไม่ประพฤติตนให้สุขสบายเกินไป ไม่เบียดเบียนตนให้ลำบากเกินไป ได้แก่ ความเห็นชอบ ความดำริชอบ กล่าววาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ พยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ และทรงแสดงอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือความจริงอันประเสริฐที่นำผู้ปฏิบัติไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้ จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์

จากนั้นคณะพุทธสาวิกาเข้าสักการะธัมเมกขสถูป สถูปขนาดใหญ่ แต่ละช่องเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่างๆ ส่วนช่องใหญ่รอบองค์พระสถูปนั้นมี ๘ ช่อง หมายถึงมรรคมีองค์ ๘ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

และประกาศส่งพระสาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระอัญญาโกณฑัญญะ...พระสงฆ์องค์แรกในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ก่อนจะเดินทางไปสักการะยศเจดียสถาน สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธาภินิหารโปรดพระยสกุลบุตร ผู้เป็นบุตรเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสี จนได้ดวงตาเห็นธรรมและนำให้บิดาได้เป็นปฐมอุบาสก มารดาและอดีตภรรยาได้เป็นปฐมอุบาสิกา ณ สถานที่แห่งนี้อีกด้วย

สังเวชนียสถานทำให้พุทธสาวิกาได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่พระพุทธองค์ทรงขับเคลื่อนวงล้อแห่งธรรม ประกาศพระพุทธศาสนา และตระหนักตนว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ๔ ที่ทำหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปให้ยั่งยืน

ธรรมสวัสดี

 


สักครั้งหนึ่งในชีวิต...
ตามรอยพระศาสดา...
สู่โลกกว้างแห่งแดนพุทธภูมิ
พระพุทธองค์ทรงเคยมีวิถีชีวิตอย่างไร...
อะไรทำให้พระองค์ตรัสรู้ ... ธรรมะใดที่ท่านมอบไว้ให้ชาวพุทธ 

เชิญร่วมเดินทางไปกับพุทธสาวิกา สู่การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
กับโครงการพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน 2558 (จากสุวรรณภูมิสู่แดนพุทธภูมิ -สังเวชนียสถาน 4 ณ อินเดีย เนปาล)

ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมโครงการ

 ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดตารางนัดหมายโครงการ

***รับจำนวนจำกัด***
สนใจติดต่อ 082-5711189, 091-8312294, 084-1316423, 061-4376337 , 061-4594335

 

Page 5 of 21

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>