online-link
top-ny2017

อริยะสร้างได้...ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย

little-savika_07

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗

อริยะสร้างได้...ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย

โดย ชยาภิรติสาวิกาโพธิ

ปาวาลเจดีย์ เจดียสถานที่พระพุทธองค์ทรงมีนิมิตโอภาสครั้งสุดท้ายและทรงปลงพระชนมายุสังขารก่อนปรินิพพาน ๓ เดือน

มหาวิทยาลัยนาลันทา หรือ นาลันทาเก่า ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยใหม่ประมาณ ๑ กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยมีพระพุทธรูปหินสีดำ ชาวไทยเรียกว่า หลวงพ่อองค์ดำ ชาวอินเดียเรียกว่า เตลิยะบาบา แปลว่าหลวงพ่อน้ำมัน ทุกวันจะมีชาวบ้านนำน้ำมันพร้อมข้าวตอกดอกไม้มาบูชาเพื่อขอพรให้หายเจ็บไข้ จากนั้นนำน้ำมันจากหลวงพ่อองค์ดำมาทาที่ผู้ป่วยด้วยเชื่อว่าโรคที่เกิดขึ้นจะหายไป

วัดเวฬุวนาราม หรือ วัดป่าไผ่ล้อม มีความสำคัญคือ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา โดยพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้สร้างถวาย เป็นวัดที่พระองค์ทรงประทานบวชให้แก่คู่อัครสาวกซ้ายขวา...พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร และมีการประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต

ตโปทาราม คือธารน้ำร้อนที่ไหลมาจากภูเขา ตั้งอยู่ที่เชิงเขาเวภารบรรพต อยู่ติดกับวัดเวฬุวัน การอาบน้ำที่นี่จะแบ่งตามชนชั้นวรรณะ พราหมณ์อาบชั้นบนสุด รองลงมาคือกษัตริย์ แพทย์ ศูทร และจัณฑาลอาบอยู่ชั้นสุดท้าย ถึงแม้ว่าน้ำที่อาบจะไหลผ่านการอาบของวรรณะต่างๆ จนมีสีดำคล้ำ แต่ก็อาบกันอย่างไม่รังเกียจ เพราะเชื่อว่าเป็นการอาบน้ำชำระบาป

พระพุทธองค์ทรงพยายามยกเลิกระบบวรรณะ แสดงไว้ในพระวินัยปิฎกจุลวรรคภาค (๗/๔๖๐/๒๙๐) ความว่า

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่บางสาย คือแม่น้ำคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรทีเดียว วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ก็เหมือนกัน ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่าสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว"

การชำระบาปกรรมมิได้ขึ้นอยู่กับการชำระล้างร่างกาย แต่เป็นการชำระล้างจิตใจจากบาปอกุศล

การบรรลุธรรมมิได้ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ชนชั้น วรรณะ ทุกคนมีสิทธิ์บรรลุธรรมได้

เพียงแต่รู้จักนำหลักธรรมมาทำให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิต ให้ฉลาดในทางและมิใช่ทาง

ดังนั้น อริยะสร้างได้...ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย สำหรับเราทุกคน

ธรรมสวัสดี

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>