online-link
top-ny2017

ธรรมชาติบำบัด...เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

health_001แนวคิด

"ธรรมชาติบำบัด คือ ศาตร์แห่งการเยียวยาร่างกายและจิตใจ พร้อมกับสร้างความสมดุลให้กับชีวิต..." แก่นของธรรมชาติบำบัดนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ของคน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนั้นต้องเริ่มจากภายในจิตใจก่อนที่จะขยายออกไปภายนอก...

"และเพราะเสถียรธรรมสถาน เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะฝึกฝนในเรื่องของ "ภายใน" ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งสอนให้คนเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างสมดุล หรือความเงียบที่เป็นเสมือนวิธีการสื่อสารที่จะดึงให้คนกลับเข้ามาดูจิตใจของตัวเอง..."

"เหล่านี้จึงช่วยให้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในเกิดได้ง่ายขึ้น สมบูรณ์ขึ้น..." และเชื่อว่าร่างกายมนุษย์สามารถบำบัดรักษาตนเองได้ตามหลักธรรมชาติ โรคภัยและอาการเจ็บไข้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกระบวนการขจัดพิษตามธรรมชาติของร่างกาย หากมนุษย์ดำรงตนอยู่ในสภาวะสมดุลกับธรรมชาติ โรคภัยและอาการเจ็บป่วยก็จะหมดไป

วัตถุประสงค์
  1. เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตของมนุษย์ให้ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ
  2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ การเฝ้าสังเกต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การฝึกเฝ้าสังเกตภาวะภายในจิตใจที่มีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย แล้วสามารถนำองค์ความรู้นั้นมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อความสมดุลของชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคคลทั่วไปทุกเพศ ทุกวัยที่สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ
  • ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วย
  • ผู้ที่มีอาการป่วยและต้องการดูแลจากธรรมชาติ
calendar_naturalhealth-60

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>