online-link
top-ny2017

มารู้จักโรงเรียนพ่อแม่

  1. เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติและแบ่งปันประสบการณ์ การใช้พุทธวิธีในการครองชีวิตครอบครัว และอบรมเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะการจัดการอารมณ์ตนเองและการสื่อสารกันในครอบครัว
  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในกระแสของอริยบุคคล คือ สุขง่าย...ใช้น้อย   สุขจากการสร้าง   และสุขจากการให้   ผ่านวิธีการที่หลากหลาย
  3. เพื่อสร้างวงศาคณาญาติให้เด็กและครอบครัวได้มีที่ปรึกษาระยะยาว ในการครองชีวิตครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูลูกบนหนทางอริยะ

 

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ครอบครัว (พ่อแม่ลูก) ที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิด -๑๒ ปี
  2. วงศาคณาญาติและผู้ทำงานเกี่ยวข้อง ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปร่วมสร้างสังคมที่ส่งเสริมการสร้างโลกให้มีอริยะ
 

อริยะ แปลว่า ประเสริฐ

อริยบุคคล แปลว่า บุคคลผู้ประเสริฐ

มาเป็นพ่อแม่ผู้เรียนรู้การมีชีวิตที่ประเสริฐ เพื่อเป็นแบบอย่างของลูก

‘มาสร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างลูก’

 

อริยบุคคล คือ ผู้มีสติอารักขาจิต มีทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัว

เป็นมนุษย์ที่แท้ ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์

สอนลูกให้มีสติปัญญา คือ สอนให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่กระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วใจไม่หลงอารมณ์

ตื่นขึ้น...อย่างตั้งใจที่จะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเรา

หลับอย่างเป็นสุขทุกวัน...เพราะได้ทำอะไรให้ใครได้บ้าง

สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้ สุขง่ายใช้น้อย

เด็กๆ ก็เป็นผู้ประเสริฐที่ช่วยโลกใบใหญ่ให้เย็นได้ เมื่อโลกในใจมีความสุข

 
จากประสบการณ์กว่า ๒๐ ปีของเสถียรธรรมสถาน ในการนำธรรมะมาใช้ในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกคลอดใน ‘บ้านสายสัมพันธ์’ (บ้านพักพิงสำหรับผู้หญิงที่เตรียมตัวเป็นแม่) การสร้างวงศาคณาญาติในการเลี้ยงดูเด็กใน ‘อนุบาลฝีมือพ่อแม่’ ‘บ้านวันอาทิตย์’ และ ‘ครอบครัวแห่งสติ’  รวมถึงการจัดการศึกษาวิถีพุทธระดับปฐมวัยในบ้านเรียนแห่งรักและศานติ(ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต) อันเป็นการทำงานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณของ ‘บวร-บ้าน วัด โรงเรียน’ ที่ไม่มีรั้ว โดยนำความอบอุ่นของบ้าน ความมีวินัยของวัด คือการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามวัยของโรงเรียน มาบูรณาการเป็น ‘ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัยในครอบครัว’ และสร้างวงศาคณาญาติที่เกื้อกูลต่อการเลี้ยงดูเด็ก ทั้งที่คลอดมาจากโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และเด็กในครอบครัวที่มาลงทุนร่วมกัน ที่จะเรียนรู้การสร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างเด็ก ในนาม ‘โรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้’
 
โรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้ เป็นการนำธรรมะมารับใช้สังคม โดย การส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กให้มีสัมมาทิฏฐิหรือความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรม ในการครองชีวิตครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยการเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์ของตนเอง โดยใช้ลูกเป็นบทเรียนเพื่อการเติบโตของพ่อแม่ขณะที่ลูกอยู่ในครรภ์ ครรภ์ของแม่คือโลกของลูก เมื่อลูกคลอดจากครรภ์ บ้านคือห้องเรียนห้องแรกของลูก โดยมีพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก เมื่อพ่อแม่เรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาชีวิตตนเองในการอยู่กับโลกที่เป็น อย่างไม่เป็นทุกข์ได้แล้ว จึงจะเป็นต้นแบบชีวิตที่เจริญอย่างอริยชนให้ลูกได้ ขณะเดียวกันเมื่อพ่อแม่ฝึกฝนการเฝ้าสังเกตตนเองตามหลักพุทธศาสนา จะเกิดความเข้าใจในทุกข์สุขของลูกที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมต่างๆ และหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนและส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็งได้อย่างเหมาะสม
 

เกี่ยวกับโรงเรียนพ่อแม่

calendar_parent_2560

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>