online-link
top-ny2017

อริยะสร้างได้ อริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย

.....โรงเรียนพ่อแม่......ห้องเรียนแรกของลูก.......

มาฟังเสียงของหัวใจ....มาฟังเสียงแห่งอนาคตกันเถอะ.....สืบเนื่องจากวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถานได้จัดงานวันเด็กขึ้น โดยมีแนวขับเคลื่อนการจัดงานเพื่อรณรงค์ให้สังคมเรียนรู้ที่จะผลักดันให้เยาวชนไทยเป็นทรัพยากรและทุนชีวิตที่มีค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติในอนาคต ซึ่งถ้าเราต้องการให้สังคมไทยเป็นอย่างไร เราต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองและส่งผลให้เด็กๆและเยาวชนไทยในวันนี้ให้ตรงกับสิ่งที่เราได้มุ่งหวังไว้ ซึ่งสรุปโดยความสั้นๆ คือ "เราอยากให้สังคมไทยเป็นอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติกับเยาวชนไทยอย่างนั้นเช่นกัน" นี่เป็นคำสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่ได้ดำริไว้กับองค์กรกับภาคีต่างๆที่ทำงานและมาร่วมกิจกรรม ตลอดจนทั้งทีมทำงาน และเจ้าหน้าที่ในชุมชนทุกคน ให้เรามาหยุดฟังเสียงเด็กๆกันเถอะ ...เพราะเสียงเหล่านี้เป็นเสียงเตือน...

เพราะเสียงของหัวใจเด็ก คือเสียงที่ดังที่สุดในอนาคต ถึงแม้ในวันนี้เด็กๆยังไม่สามารถทำอะไรให้เราได้เห็นเป็นรูปธรรมได้ไม่มากนัก หากเพียงแต่ถ้าเราให้เวลาและโอกาสในการร่วมกันสั่งสมความพร้อมให้เขาอย่างเต็มที่ และเมื่อถึงวันที่เด็กๆได้มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะทำหน้าที่ของเขาในบทบาทที่เราได้บ่มเพาะไว้เมื่อวันวาน ดังนั้นเราหันกลับมามองและให้ความสำคัญกับเยาวชนไทยเพราะเขาเหล่านั้นเป็นต้นทุนชีวิตที่สำคัญของชาติ และมาร่วมสร้างให้ต้นทุนชีวิตเป็นต้นกล้าที่เติบโตแข็งแรงเพื่อเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อประเทศ และมนุษยชาติบนโลกใบนี้ โดยเริ่มต้นจากการปลูกฝังแนวความคิดกับต้นกล้าชีวิตน้อยๆ ด้วยการ ปลูกฝัง จริยธรรม ๑๐ ประการของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ในการครองตนและการดำรงชีวิตเพื่อตนเองและผู้อื่น อันได้แก่

 

สุขขั้นที่ ๑ สุขง่าย...ใช้น้อย

๑.ไม่หวังให้คนอื่นต้องตามใจราทุกอย่าง

๒.ไม่คบเพื่อนเพื่อหวังผลประโยชน์จากเพื่อน

๓.ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

๔.ไม่ปรารถนาลาภเพื่อประโยชน์ตน

สุขขั้นที่ ๒ สุข...เมื่อสร้าง

๕.ไม่กลัวต่ออุปสรรคในการพัฒนาตน

๖.ไม่กลัวต่อทุกปัญหาในทุกการทำงาน

๗.เตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพื่อความไม่ประมาทกลัวต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย

สุขขั้นที่ ๓ สุข...เมื่อให้

๘.ให้อภัยเมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือติเตียนนินทา

๙.มีสุขอย่างยาวนานต่อการทำงานโดยไม่ต้องการให้เสร็จอย่างร้อนรน

๑๐.ไม่ประมาทต่อการดำรงตนจึงไม่กลัวต่อภัยอันตราย

 

สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจที่จะส่งเสริมให้เยาวชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความปลอดภัยโดยธรรม ช่วยลดความขัดแย้งทางสังคม และเป็นการสร้างเด็กให้เป็นต้นทุนของชาติที่เดินอยู่บนหนทางของความเป็นอิสระ เป็นความเชื่อมั่นที่ทำให้เด็กเห็นว่า ทุกคนสามารถเป็นอิสระจากทุกข์และเป็นสุขได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด นี่เป็นแนวคิดอย่างมีสัมมาทิฐฐิอันเป็นข้อแรกของอริยมรรคอันมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นหนทางสู่ความเป็นอิสระของชาวพุทธทุกคน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลบนหนทางสู่ความเป็นอิสระด้วยจริยธรรม ๑๐ ประการ ที่เป็นหนทางทำให้เกิดอิสระข้างในที่ปราศจากทุกข์จนนำสุขออกมาสู่สังคมข้างนอกได้ ดังนั้นขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างทุนให้ชาติ...โดยการส่งเสริม ต้นกล้าชีวิตและสร้างหนทางสู่ความเป็นอิสระให้เยาวชน ร่วมกันจึงขอเชิญชวนร่วมกันสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมต้นกล้าน้อยๆให้เป็นเติบโตแข็งแรงพร้อมที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

ตารางกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

Day Camp สำหรับพ่อแม่... เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเข้าใจลูกมากขึ้น

calendar_parent_2560

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>