online-link
top-ny2017

ครอบครัวแห่งสติ...อริยะสร้างได้

parentschool_007

เสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนปฏิบัติธรรม ได้จัดค่ายครอบครัวแห่งสติอริยะสร้างได้เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยกลุ่มครอบครัวที่สมัครเข้ามาเราเรียกว่า "กลุ่มครอบครัวแห่งสติ" ในครั้งนี้จะมีกลุ่มครอบครัวที่มาปฏิบัติธรรมถือศีล ๕ และการปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ ซึ่งเป็นจะมีกระบวนการเรียนรู้ทั้งอยู่ร่วมกันและแยกกัน ผู้ใหญ่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่าง "เปิดใจกว้าง...วางอคติ" "ห่างเพื่อเห็นลูก...อย่างที่ลูกเป็น" "เป็นตัวอย่างของการทำให้ดู...มีความสุขให้เห็น" "สร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างเด็กที่มีจิตคิดจะให้"

คลิกชมภาพบรรยากาศในค่ายครอบครัวแห่งสติ

calendar_parent_2560

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>