online-link
top-70years

จิตประภัสสร เมษายน 2556

ภาพกิจกรรมจิตประภัสสรเดือนเมษายน 2556

bwd  set 1/14  fwd

- สำหรับผู้หญิงที่อยากจะเป็นแม่คน สิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งก็คือ การมีเจตนาที่จะปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีเจตนาที่จะทำกรรมในฝ่ายกุศล ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม เพราะนี่คือการเตรียมชีวิตของตัวเองให้พร้อมเป็นฐานรองรับอีกหนึ่งชีวิตที่จะมาปฏิสนธิ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยให้การมาเกิดของอีกชีวิตหนึ่งเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>