online-link
top-70years

ครรภ์ของแม่...คือโลกของลูก

jitta-news_001

กลุ่มครอบครัวจิตประภัสสรได้เข้ามาร่วมโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ที่เสถียรธรรมสถาน วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ครรภ์ของแม่...คือโลกของลูก จงสร้างร่างกายของเด็กที่เรียกว่าลูกในครรภ์ของแม่ โดยใช้กุศลของแม่ในการสร้าง การที่พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติ และแบ่งปันประสบการณ์ เป็นการเตรียมตัวก่อนให้กำเนิดชีวิตของลูกอย่างมีจิตประภัสสร

 

jitta-news_002

jitta-news_003

>> ชมภาพกิจกรรมจาก Photo Gallery

calendar_jitta_2559

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>