EN / TH
พิธีฌาปนกิจศพคุณเสถียร เสถียรสุต

พฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๐๙.๓๐ น.       แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี  เสถียรธรรมสถาน

๐๙.๕๙ น.       พิธียกสถูปมนต์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์

๑๐.๓๐ น.       แสดงปาฐกถาธรรม

                   โดย...พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรรมการมหาเถรสมาคม

                   เจ้าคณะภาค 2, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

                   ประธานในพิธี                               

๑๑.๐๐ น.        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี จำนวน ๕๐๐ รูป/ท่าน

                   พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี อนุโมทนา(ให้พร)

๑๑.๓๐ น.       แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น.       เคลื่อนศพคุณเสถียร เสถียรสุต เพื่อคืนธาตุดินสู่ธรรมชาติ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

                   ธรรมเทศนา

                   พระสงฆ์สวดมาติกา-ทอดผ้าบังสุกุล

                   ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

๑๗.๐๐ น.       คืนธาตุดินสู่ธรรมชาติ